Search

REACH-määruse läbivaatamine

2013. aasta 5. veebruaril avaldas Euroopa Komisjon REACH-määruse läbivaatamise üldaruande, milles antakse ülevaade ja hinnang REACH-määruse toimimisest alates selle jõustumisest 2007. aasta 1. juunil.

REACH-määruse artiklite 75(2), 117(4) ja 138(2),(3),(6) ning CLP-määruse artikli 46(2) kohase läbivaatamise tulemusena on Euroopa Komisjon seisukohal, et üldjoontes toimib REACH-määrus hästi ning täidab kõiki selle eesmärke, mida praegusel hetkel on võimalik hinnata. Samuti leiti, et teiste Euroopa Liidu õigusaktidega ei ole väga suuri kattuvusi. Kuigi teatavates valdkondades oleks vaja teha kohandusi, siis hetkel ei pea Euroopa Komisjoni vajalikuks REACH-määruse regulatiivosas muudatuste tegemist, et tagada äriühingutele õiguskindlus ja prognoositavus. Siiski on edaspidi oluline kehtivas raamistikus vähendada REACH-määrusest tulenevat finantsmõju väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele, arendada edasi loomkatsete alternatiivmeetodeid, tõhustada liikmesriikide vahelist koostööd ning optimeerida määruse rakendamist kõikidel teistel võimalikel tasanditel, võttes arvesse REACH-määruse läbivaatamise üldaruandes välja toodud ning Euroopa Komisjoni talituste töödokumendis täpsemalt kirjeldatud tähelepanekuid ja soovitusi.

Aruandest ilmneb veel, et viis aastat pärast REACH-määruse jõustumist on kemikaalide kasutamine Euroopas muutunud ohutumaks ning määruse rakendamine on alles nüüd õige hoo sisse saanud. REACH-määruse edasiseks edukaks rakendamiseks ning ohutu ja jätkusuutliku keemiatööstuse säilitamiseks Euroopas on vajalik kõigi osapoolte pühendumus, seega jätkab Euroopa Komisjon koostööd liikmesriikide, ECHA ja teiste sidusrühmadega.

Lisateave:
REACH-määruse läbivaatamise üldaruanne
Talituste töödokument (ainult inglise keeles: Commission Staff Working Document)
Euroopa Komisjoni REACH-läbivaatamise veebilehed:
Ettevõtluse ja tööstuse menüüs
Keskkonna menüüs
Pressiteade