Search

Rakendumise ajakava

Registreerimistähtajad

REACH-määrusega hõlmatud ained, mis ei ole registreerimiskohustusest vabastatud, tuleb enne tootmist, importimist või turule laskmist registreerida. Faasiainete ja mittefaasiainete registreerimistähtajad on erinevad.

Mittefaasiained ja eelregistreerimata faasiained tuleb enne tootmise või impordi alustamist registreerida 12 kuu jooksul pärast määruse jõustumist, st 1. juuniks 2008.

Faasiainetele, mida toodetakse või imporditakse vähemalt 1 tonn aastas ning mis on eelregistreeritud ajavahemikus 1. juunist 2008 kuni 1. detsembrini 2008 (kaasa arvatud), rakendatakse registreerimissätteid järk-järgult, et hõlbustada REACH-nõuetele üleminekut.

Üleminekukorraga on ette nähtud eri registreerimistähtajad, ilma et ainete tootmist või importimist peaks katkestama.

Faasiainete registreerimistähtajad põhinevad konkreetse tootja, importija või toodete tootja toodetaval või imporditaval kogusel. Lähtutud on eeldusest, et suurtes kogustes toodetavad kemikaalid on sageli suurema tõenäosusega tervise- ja keskkonnaohtlikud. Prioriteetsemad on ka ohtlikud ained, näiteks kantserogeensed, mutageensed ja reproduktiivtoksilised ained (CMR-ained) ning ained, mis on väga mürgised veeorganismidele ja võivad põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet (R50/53-ained).