Search

Mis on REACH?

 

18.detsembril 2006 võttis Euroopa Ühendus (EÜ) vastu uue kemikaale reguleeriva määruse, mis jõustus 1. juuni 2007:

Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet (ECHA), muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ.

Originaalversioon on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas viitega L 396, 30.12.2006.

REACH on selle määruse ingliskeelsetest võtmesõnadest tulenev akronüüm (Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals).

REACH-määrus on otsekohalduv ja seda rakendatakse samaaegselt kõikides Euroopa Ühenduse liikmesriikides.

REACH kohustab kõiki tootjaid ja importijaid välja selgitama oma kemikaalide omadused ja need registreerima. Selleks peavad tootjad ja importijad, kes toodavad või impordivad ainet 1 tonn või rohkem aastas, esitama Euroopa Kemikaaliametile (Amet) registreerimistoimiku, mis sisaldab informatsiooni aine omaduste, kasutuse ja ohutusnõuete kohta.

Ametile esitatav registreerimistoimik koosneb kahest osast: tehniline toimik ja kemikaaliohutuse aruanne. Kemikaaliohutuse aruanne esitatakse, juhul kui ainet toodetakse või imporditakse 10 tonni aastas või rohkem. Tootjad ja importijad peavad koguma kõik olemasoleva informatsiooni aine omaduste ja mõju kohta inimesele ja keskkonnale, kaasa arvatud aine tootmise ja kasutusalade kohta. Aine kohta käiva informatsiooni ulatus peab vastama määruse kohaselt esitatud standardinformatsiooni nõuetele, mis omakorda sõltub aine tootmise ja importimise kogusest. Mida suuremas koguses ainet toodetakse või imporditakse, seda suurem on esitatava informatsiooni hulk.

Registreerimistoimikus esitatud informatsioon kuulub hindamisele. Hindamine on suunatud kas toimikule või ainele. Hindamisprotseduuri viivad läbi Amet ja liikmesriikide pädevad asutused. Toimiku hindamise viib läbi Amet, et kontrollida toimikute üldist kvaliteeti ja hinnata registreerijate poolt esitatud katsetamisettepanekuid ebavajalike loomkatsete vältimiseks. Ameti poolt koostatud otsuste hindamine ja vajadusel muudatusettepanekute tegemine on pädevate asutuste ülesandeks. Ainete hindamise viivad läbi liikmesriikide pädevad asutused. Amet töötab koostöös pädevate asutustega riskipõhise lähenemise alusel välja kriteeriumid ainete tähtsuse järjekorda seadmiseks. Pädeva asutuse eesmärgiks on kontrollida, kas tööstus on adekvaatselt hinnanud ainega kaasnevaid riske inimese tervisele ja teda ümbritsevale keskkonnale. Hindamise tulemusena võib pädev asutus jõuda järeldusele, et autoriseerimise, piirangute või klassifitseerimise ja märgistamise raames on vaja võtta meetmeid; hindamisel ilmnenud teave tuleb edastada asutustele, kes vastutavad asjakohase seadusandluse eest; või edasise tegevuse vajadus puudub. Pädev asutus võib koostada otsuse eelnõu, et nõuda registreerijalt täiendava teabe esitamist, võttes sealjuures arvesse registreerija, allkasutaja ja teiste pädevate asutuste märkusi.

REACH-määrus näeb ette, et kui Euroopa komisjon või pädev asutus otsustab, et aine võib vastata väga ohtliku aine kriteeriumitele, siis alustatakse autoriseerimisprotsessi. Tootjatele ja importijatele tähendab see seda, et väga ohtlike ainetega turul olemiseks tuleb taotleda neil selle aine autoriseerimist. Pädeva asutuse kohustuseks on osa võtmine väga ohtlike ainete määratlemisel ja kommentaaride esitamine määratlemise kohta vastavalt kriteeriumitele. Pädev asutus võib teha ettepanekuid ainete klassifikatsiooni ja märgistuse ühtlustamiseks ning alustada protsessi aine klassifikatsiooni ja märgistuse kandmiseks direktiivi 67/548/EMÜ I lisasse, võttes sealjuures aluseks registreerija klassifikatsiooni. Pädeva asutuse ettepanekut arutatakse liikmesriikide pädevate asutuste esindajatest koosnevas riskihindamise komitees. Arutelu tulemus aine kandmise kohta direktiivi 67/548/EMÜ I lisasse edastatakse Ameti kaudu Euroopa komisjonile.

Euroopa komisjon võib paluda koostada pädeval asutusel või Ametil toimiku aine piirangute kehtestamiseks või kui Amet leiab, et autoriseerimisele määratud aine kasutamisest toodetes tuleneb lubamatu risk. Liikmesriikide pädeva asutuse esindajatest koosnevate riskihindamise komitee ja sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee koostavad arvamuse väljapakutud piirangute kohta, võttes sealjuures arvesse huvitatud osapoolte märkusi. 

 

REACH SÕNUMID

Üldine sõnum - poliitiline

Euroopa võib olla uhke, ta on teinud REACH-iga tohutu sammu:

 • see on kõige ambitsioonikam osa kemikaale käsitlevate õigusaktide maailmas,
 • see vähendab kemikaalidest tulenevat ohtu inimestele ja keskkonnale aja jooksul
 • see suurendab konkurentsivõimet ja innovatsiooni.
 1. REACH on pöördeline muutus. Nüüdsest on tööstusel, mitte ametiasutustel, peamine seadusandlik vastutus kemikaalide ohutu kasutamise ees.
 2. REACH paneb suured nõudmised ettevõtetele. See on keeruline õigusakt. 2010 on väljakutseid pakkuv aasta.
 3. 2010 aasta lõpuks, ohutus hakkab paranema, kuid see on alles algus - väärtuslik tegu ei tule kiiresti või kergesti.
 4. REACH-i eesmärgid on olulised, nõutud Euroopa kodanike poolt ja pingutust väärt tööstuse ja ametiasutuste poolt.


Üldine sõnum - hüvitised

 1. REACH parandab inimeste ja keskkonna kaitset.
 2. Registreerimine annab rohkem teadmisi kemikaalide ohtlikkusest, muutub käitumine ja kaasab turvalisema kasutamise.
 3. REACH tagab kemikaalide vaba liikumise ja võib suurendada konkurentsivõimet ning innovatsiooni.
 4. Registreerijad viivad läbi ainult viimase võimalusena selgroogsete loomadega tehtavaid katseid.
 5. Kõigile kättesaadavad teadmised kemikaalide kohta.
 6. Tänu kemikaalidest tulenevate riskide paremale mõistmisele saavad ettevõtted veelgi vähendada riske ning aidata kaasa suurema turvalisuse taseme saavutamisele.


Sihtrühmaspetsiifilised sõnumid: liikmesriigid

 1. Liikmesriigid, Komisjon ja Euroopa Kemikaaliamet peavad üheskoos töötama eduka rakendamise nimel üle Euroopa.
 2. REACH süsteem on vaja tööle panna igas liikmesriigis.
 3. Harmoneeritud rakendamine ja jõustamine kogu Euroopas on see, mida kodanikud ja ettevõtted liikmesriigilt ootavad.
 4. Jätkuv REACH järelevalve ühtlustamine aitab kaasa kõikide registreerijate õiglasele kohtlemisele.


Sihtrühmaspetsiifilised sõnumid: avalikkus

 1. Keemiatooted ümbritsevad meid kõikjal, need on olulised tootmiseks alates energiast, rõivastest televiisoriteni.
 2. Sina ja su keskkond on paremini kaitstud andes mugavuse ja heaolu kemikaalidest, mida saate kasutada iga päev - oma kodus ja töökohal.
 3. Ohtlikke kemikaale käideldakse veelgi ohutumalt ja asendatakse ohutumate alternatiividega.
 4. Kui kasutate kemikaale oma töös allkasutajana - alates värvimisest ja sisekujundustöödest kuni juuksuritöödeks - omate rohkem infot nende ohtude kohta ja kuidas neid ohutult kasutada.
 5. Te võite paluda poodides informatsiooni toodetes sisalduvate kõige ohtlikemate kemikaalide (mis on autoriseerimisele minevate ainete kandidaatainete nimekirjas). Poed peavad vastama teie küsimustele 45 päeva jooksul.
 6. Saad teada kemikaalide ohtlikkusest Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) kodulehelt - http://www.echa.europa.eu/.


Sihtrühmaspetsiifilised sõnumid: tööstus

 1. REACH sarnast süsteemi pole kunagi varem olnud - me kõik õpime üheskoos, kuidas kõige paremini kohanduda.
 2. REACH nõudmised tööstusele on märkimisväärsed, mistõttu tuleb ettevõtete pühendumust ja otsustavust väljakutsele vastu astuda tunnustada.
 3. Väikese ja keskmise suurusega ettevõtted vajavad erilist toetust. Nad moodustavad olulise osa 2013 ja 2018 registreeringutest.
 4. Informatsioon ja tugi on saadaval mitmel tasandil - sektorspetsiifilisel, riiklikul ja Euroopa Liidu. Teave on laialdaselt kättesaadavaks tehtud ka emakeeles - riikliku kasutajatoe poolt ja tõlgitud ECHA väljaannetes.
 5. Määrusest tulenevalt on kindlad tähtajad - neist peab kinni pidama. Ärge viivitage lootuses, et nad muutuvad.
 6. REACH on aastaid kestnud arutelude ja läbirääkimiste tulemus. See süsteem ei muutu peagi. REACH määruse esimene ülevaatamine toimub aastal 2012 ja isegi siis mitu aastat muudatusi ette näha ei ole.
 7. REACH on võimalus edastada parem pilt keemiatööstustest.
 8. Registreerimine on võimalus paremini mõista turge ja tarneahelaid.
 9. Kemikaalide parem käitlemine vähendab töötajate kokkupuudet ohtudega.
 10. Kui teil on küsimusi REACH rakendamisel, ärge kartke küsida oma riiklikult kasutajatoelt. Nad on seal, et sind aidata.