Search

Tootja / importija

Tootja - füüsiline või juriidiline isik, kes toodab ainet Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP), kelle asukoht Euroopa Ühenduses (EÜ) ja kes toodab ainet EÜ-s.

Importija - füüsiline või juriidiline isik, kes impordib ainet või ainet sisaldavat segu või toodet EMP-sse, EÜ-s asutatud füüsiline või juriidiline isik, kes vastutab importimise EÜ-sse väljastpoolt EÜ-d. 

 

Soovitused REACH-määruse nõuete järgmiseks:

1. Tee kindlaks, milliseid aineid Sa pead registreerima

 • tee kindlaks toodetava või imporditava aine aastane kogus;
 • tee kindlaks, kas oled ainuke aine tootja EMP-s või EMP-sse importija;
 • selgita välja, kes on Sinu kliendid ja seosta need konkreetsete ainetega st määratle aine allkasutajad ning aine kasutusala(d);
 • tee kindlaks, kas Sinu ainete hulgas on väga ohtlikke aineid (SVHC).

2. Ära unusta aineid eelregistreerida

 • eelregistreerimine toimus 1. juuni - 1. dets 2008, kus esitati aine kohta Euroopa Kemikaaliametile (ECHA) aine nimetus, eeldatav aastane kogus, registreerimise eeldatav tähtaeg, ettevõtte ärinimi ning aadress, kontaktisik;
 • soorita "hiline eelregistreerimine", kui vajalik.

3. Selgita välja nõutav teave Sinu aine registreerimiseks vajaliku toimiku koostamiseks

 • nõutav teabe hulk sõltub suurel määral aine toodetavast/imporditavast kogusest ning ohtlikkusest (vt lisad VI-XI);
 • toimiku koostamisel tohib kasutada kogu olemasolevat teavet aine kohta;
 • selgita välja, missugune toimiku koostamiseks vajalik teave/katse on Sul veel puudu.

4. Tutvu nõuetega ohutuskaardi koostamisele

 • ohtlikele ainetele on kohustuslik koostada ohutuskaart (lisa II) - nõutav teave on põhiliselt sarnane käesoleval ajal kehtivate nõuetega;
 • ohutuskaardile tuleb lisada ka aine kokkupuutestsenaarium*  (lisa I), milles kirjeldatakse selle aine kõiki kindlaksmääratud kasutusalasid. Kuni aine ei ole registreeritud ja toimikud koostatud, võib kasutada ohutuskaarte ilma nimetatud lisata.

5. Osale ainet käsitleva teabevahetusfoorumi (SIEF) töös

 • SIEF-id on aine registreerimiseks vajalike andmete jagamiseks teiste sama ainet registreerida soovijatega ning aine registreerimiseks konsortsiumi moodustamiseks (ei ole kohustuslik, kogu teabevahetus võib toimuda ka SIEF-is), et vältida asjatuid korduskatseid;
 • kõigil ainet registreerida soovivatel isikutel on võimalus selles osaleda;
 • kui selgitasid välja Sinu aine toimiku koostamiseks vajaliku, kuid  Sinul puuduva teabe/katse, siis SIEF-is saab välja selgitada, kas kellelgi sama aine registreerijatest on juba sellist teavet või on tehtud vajalik katse ning sellisel juhul saab olemasolevaid andmeid ühiselt kasutada.

6.  Koosta aine registreerimiseks vajalik toimik

 • arvesta aine toimiku koostamisel aine tootmise/importimise koguseid aastas ning aine kasutusalasid (vt lisad VI-XI);
 • kokkupuutestsenaariumite koostamiseks võta ühendust oma allkasutajatega ja määratle aine kasutusalad.

7. Esita toimik aine registreerimiseks

 • kui on EÜ-s teisi sama aine registreerijaid, siis Sa pead esitama oma toimiku aine registreerimiseks üldjuhul koos teiste potensiaalsete registreerijatega;
 • kui Sa ei soovi esitada toimikut või selle osa koos teiste registreerijatega, siis Sa pead  põhjendama, miks Sa soovid esitada seda eraldi.

8.  Ülevaatamine

 • sea sisse protseduur aine kohta uute andmete ja uute kasutusalade väljaselgitamiseks, et uute andmete ilmnemisel õigeaegselt täiendada registreerimistoimikut.

 

 

Ülevaade kohustustest, mis rakenduvad tootjale/importijale:

* Ainet alla 1 tonni aastas tootvate tootjate ja alla 1 tonni aastas importivate importijate kohustused:

 • klassifitseerida ja märgistada turuleviidavad ained ja segud;
 • teatada ohtlike ainete klassifikatsioon kemikaaliametile kõigi turuleviidavate ainete klassifitseerimis- ja märgistusandmikku kandmiseks;
 • koostada ainete ja segude kohta ohutuskaardid ning edastada need allkasutajatele ja levitajatele vastavalt artiklile 31 ja II lisale;
 • koostada mitteklassifitseeritud ainete teave ja edastada see vahetutele klientidele vastavalt artiklile 32;
 • hinnata riske ja vähendada mis tahes keemilise mõjuriga kaasnevat riski töökeskkonnas (direktiiv 98/24/EÜ keemiliste mõjurite kohta tööl)
 • täita kõiki ainete ja segude tootmise, turuleviimise ja kasutamise piiranguid vastavalt XVII lisale;
 • taotleda või otsustada mitte taotleda XIV lisas loetletud ainete kasutusala(de) autoriseerimist;
 • asjakohase teabe olemasolu korral tegutseda SIEF-is andmete valdajana.

 

* Ainet vähemalt 1 tonn aastas tootvate tootjate kohustused:

 • eelregistreerida aine ECHA-s, kui soovitakse tagada ainele faasiaine staatust;
 • kui aine on mittefaasiaine, saata ECHA-le päring, kas sama aine kohta on juba esitatud registreerimistaotlus;
 • koguda ja vahetada olemasolevaid andmeid ainete omaduste ja kasutamistingimuste kohta ning luua uut teavet ja teha sel eesmärgil katsetamisettepanekuid;
 • koostada tehniline toimik (isoleeritud vaheainete kohta kehtivad erisätted);
 • koostada kemikaaliohutuse hinnang ja aruanne (iga kemikaali kohta, mida toodetakse tootja kohta vähemalt 10 tonni aastas);
 • koostada kemikaaliohutuse hinnang ja aruanne koos kokkupuutestsenaariumide ja riski iseloomustusega (iga ohtliku või PBT- või vPvB-kriteeriumidele vastava kemikaali kohta, mida toodetakse tootja kohta vähemalt 10 tonni aastas);
 • võtta tootmisel ja omakasutusel asjakohaseid riskijuhtimismeetmeid;
 • esitada ainete registreerimistoimikud (ainet vähemalt 1 tonn aastas tootva tootja kohta);
 • tagada registreerimisel esitatud teabe ajakohasus ja esitada ECHA-le ajakohastused;
 • klassifitseerida ja märgistada turuleviidavad ained ja segud;
 • teatada/registreerida ohtlike ainete klassifikatsioon ECHA-le kõigi turuleviidavate ainete klassifitseerimis- ja märgistusandmikku kandmiseks;
 • koostada ainete ja segude kohta ohutuskaardid ning edastada need allkasutajatele ja levitajatele vastavalt artiklile 31 ja II lisale;
 • soovitada ohutuskaardil sobivaid riskijuhtimismeetmeid;
 • esitada kemikaaliohutuse hindamisel välja töötatud kokkupuutestsenaariumid ohutuskaardi lisana (ainet vähemalt 10 tonni aastas tootva tootja kohta);
 • koostada klassifitseerimata ainete teave ja edastada see allkasutajatele ning levitajatele vastavalt artiklile 32;
 • hinnata riske ja vähendada mis tahes keemilise mõjuriga kaasnevat riski töökeskkonnas (direktiiv 98/24/EÜ keemiliste mõjurite kohta tööl);
 • reageerida hindamismenetluse tulemusel vastu võetud otsustele, milles nõutakse täiendavat teavet;
 • täita kõiki ainete ja segud tootmise, turuleviimise ja kasutamise piiranguid vastavalt XVII lisale;
 • taotleda XIV lisas loetletud ainete kasutusala(de) autoriseerimist.

 

* Ainet vähemalt 1 tonn aastas importivate importijate kohustused:

 • eelregistreerida aine ECHA-s, kui soovitakse tagada ainele faasiaine staatust;
 • kui aine on mittefaasiaine, saata ECHA-le päring, kas sama aine kohta on juba esitatud registreerimistaotlus;
 • koguda ja vahetada olemasolevaid andmeid ainete omaduste ja kasutamistingimuste kohta ning luua uut teavet ja teha sel eesmärgil katsetamisettepanekuid;
 • koostada tehniline toimik (isoleeritud vaheainete kohta kehtivad erisätted);
 • koostada kemikaaliohutuse hinnang ja aruanne koos kokkupuutestsenaariumide ja riski iseloomustusega (iga ohtliku või PBT- või vPvB-kriteeriumidele vastava kemikaali kohta, mida toodetakse tootja kohta vähemalt 10 tonni aastas);
 • võtta omakasutusel asjakohaseid riskijuhtimismeetmeid;
 • esitada ainete registreerimistoimikud (ainet vähemalt 1 tonn aastas importiva importija kohta);
 • tagada registreerimisel esitatud teabe ajakohasus ja esitada ECHA-le ajakohastused;
 • klassifitseerida ja märgistada turuleviidavad ained ja segud;
 • teatada/registreerida ohtlike ainete klassifikatsioon ECHA-le kõigi turuleviidavate ainete klassifitseerimis- ja märgistusandmikku kandmiseks;
 • koostada ainete ja segude kohta ohutuskaardid ning edastada need allkasutajatele ja levitajatele vastavalt artiklile 31 ja II lisale;
 • soovitada ohutuskaardil sobivaid riskijuhtimismeetmeid;
 • esitada kemikaaliohutuse hindamisel välja töötatud kokkupuutestsenaariumid ohutuskaardi lisana (ainet vähemalt 10 tonni aastas tootva tootja kohta);
 • koostada klassifitseerimata ainete teave ja edastada see allkasutajatele ning levitajatele vastavalt artiklile 32;
 • reageerida hindamismenetluse tulemusel vastu võetud otsustele, milles nõutakse täiendavat teavet;
 • täita kõiki ainete ja segude tootmise, turuleviimise ja kasutamise piiranguid vastavalt XVII lisale;
 • taotleda XIV lisas loetletud ainete kasutusala(de) autoriseerimist.