Search

Toodete tootja

Toodete tootja (valmistaja) - füüsiline või juriidiline isik, kes toote Euroopa Ühenduse (EÜ) piires valmistab või kokku paneb.

Ülevaade kohustustest, mis rakenduvad toodete tootjale (valmistajale):

  • teatud tingimustel registreerida tootes sisalduvad ained (künniskogus tootja kohta vähemalt 1 tonn aastas); täita klassifitseerimise ja märgistamise, eelregistreerimise ja päringute esitamise kohustust, kui see on asjakohane;
  • pidada registreerimistoimiku teave ajakohane;
  • teatud tingimustel teatada tootes sisalduvad ained (künniskogus tootja kohta vähemalt 1 tonn aastas);
  • saades toodetes kasutatavate ohtlike ainete või segude kohta ohutuskaardi koos kokkupuutestsenaariumiga:

1) kui kokkupuutestsenaarium hõlmab kasutusala, võtta kokkupuutestsenaariumis nimetatud riskijuhtimismeetmeid, või
2) kui ohutuskaardi lisa ei hõlma kasutusala, teatada tarnijale kasutusala (st teatada kasutusalast, et see muutuks kindlaksmääratud kasutusalaks) ja oodata uut ohutuskaarti koos ajakohastatud kokkupuutestsenaariumi(de)ga või hinnata ise kemikaaliohutust ja (kui allkasutaja kogus on vähemalt 1 tonn aastas) teatada Euroopa Kemikaaliametile (ECHA);

  • võtta ohtlike ainete ja segude ohutuskaardil nimetatud riskijuhtimismeetmeid, mis on asjakohased ainete või segude kasutamisel toodetes;
  • hinnata riske ja vähendada mis tahes keemilise mõjuriga kaasnevat riski töökeskkonnas (direktiiv 98/24/EÜ keemiliste mõjurite kohta tööl);
  • reageerida hindamismenetluse tulemusel vastu võetud otsustele, milles nõutakse täiendavat teavet (oluline ainult registreeritud ainete korral);
  • täita kõiki ainete ja segude tootmise, turuleviimises ja kasutamise piiranguid vastavalt XVII lisale;
  • kasutada aineid, millele on antud autoriseerimine toodetes kasutamiseks, või taotleda XIV lisas loetletud ainete kasutusala(de) autoriseerimist.