Search

Toodete importija

Toodete importija - füüsiline või juriidiline isik, kes impordib toodet Euroopa Ühendusse (EÜ).

Ülevaade kohustustest, mis rakenduvad toodete importijale:

  • teatud tingimustel registreerida tootes sisalduvad ained (künniskogus importija kohta vähemalt 1 tonn aastas); täita klassifitseerimise ja märgistamise, eelregistreerimise ja päringute esitamise kohustust, kui see on asjakohane;
  • pidada registreerimistoimiku teave ajakohane;
  • teatud tingimustel teatada tootes sisalduvad ained (künniskogus importija kohta vähemalt 1 tonn aastas);
  • reageerida hindamismenetluse tulemusel vastu võetud otsustele, milles nõutakse täiendavat teavet (oluline ainult registreeritud ainete korral);
  • täita kõiki ainete ja segude tootmise, turuleviimise ja kasutamise piiranguid vastavalt XVII lisale;
  • kasutada aineid, millele on antud autoriseerimine toodetes kasutamiseks, või taotleda XIV lisas loetletud ainete kasutusala(de) autoriseerimist.