Search

Pädev asutus

NB! REACH-määruse kohaselt on pädevaks asutuseks Eestis Terviseamet.

Ülevaade kohustustest, mis rakenduvad liikmesriigi pädevale asutusele

  • pakkuda tootjatele, importijatele, allkasutajatele ja teistele huvitatud pooltele nõu REACH-määrusega seotud ülesannete ja kohustuste täitmisel (liikmesriikide kasutajatoed);
  • hinnata ühenduse hindamisplaanis loetletud prioriteetseid aineid; koostada otsuste eelnõusid;
  • soovitada ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistust kantserogeensetele, mutageensetele või reproduktiivtoksilistele ja sissehingamisel sensibiliseerivalt toimivatele ainetele;
  • määrata kindlaks autoriseerimisele kuuluvad väga ohtlikud ained;
  • soovitada piiranguid;
  • esitada Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) riskihindamise komitee ja sotsiaalmajandusliku analüüsi komitee liikmekandidaate;
  • määrata liige liikmesriikide komiteesse, mis lahendab erimeelsusi hindamise järel tehtud otsuste osas, kaalub ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistamise ettepanekuid ja määrab autoriseerimisele kuuluvad ained;
  • varustada komiteedesse määratud liikmed adekvaatsete teaduslike ja tehniliste ressurssidega;
  • määrata esindaja järelevalvealase teabe vahetamise foorumisse ja osaleda koosolekuil, kus arutatakse järelevalveküsimusi;
  • jõustada REACH-määrus.


Liikmesriigid võivad konkreetsetel juhtudel kehtestada teatavate ainete ning valmistise või toote koostises esinevate ainete suhtes erandeid käesolevast määrusest, kui see on vajalik riigikaitse huvides. (Artikkel 23).