Search

Levitaja

Levitaja - isik, kelle tegevuseks on  EMP-s valmistatud ainete/segude või toodete levitamine.

Levitaja kohustuseks on osaleda tarneahelas teabe edastamises.

Edasimüüja on asutatud isik, Euroopa Ühenduse (EÜ) piires, kaasa arvatud jaemüüja, kes üksnes ladustab ja viib turule aine, omal või ettevalmistamisel (segu), kolmandatele isikutele.

Edasimüüjal ei ole registreerimise kohustusi ja ei ole kohustatud osalema ainet käsitlevas teabevahetusfoorumis (SIEF), on tal siiski kohustus edastada teavet tarneahelas ja kohustus hoida teavet. Teabe edastamine tarneahelas allapoole sisaldab ohutuskaardi näol, teavet erinevate kokkupuutestsenaariumide kohta, mis on sätestanud tarnija, ja mis tahes või uut asjakohast teavet aine ohtlike omaduste tõttu.