Search

Kohustuste tuvastamine

Millised on minu kohustused seoses REACH-määrusega? Vasta küsimustele sinu kasutuses olevate kemikaalide kohta: REACH Navigaator

Oma rolli ja kohustuste kindlaksmääramiseks peaksid kõik ettevõtjad selgitama välja, kas neil on tulenevalt REACH-määrusest kohustus registreerida aineid: 

  • tee inventuur - koosta andmebaas/loetelu ainetest, mida Sinu ettevõte toodab, kasutab, impordib või levitab/turustab;
  • kanna andmebaasi aine nimetus, EINECS, CAS või ELINCSi number, olemasolev  klassifikatsioon ja märgistus, aine kasutusala, sisaldus valmistises (%);
  • määra aine toodetav, kasutatav või turustatav kogus aastas;
  • määratle iga aine ja valmistise suhtes oma staatus - kas oled tootja, importija, allkasutaja või levitaja.

REACH-määruse kõikide osalejate kohustuseks on tagada see, et nad toodavad, viivad turule või kasutavad aineid viisil, mis ei kahjusta inimeste tervist või keskkonda. REACH-määruse kohaste kohustuste kindlaksmääramisel on võimalik liigitada ennast erinevatesse rollidesse: tootja, importija, ainuesindaja, turuleviija või allkasutaja.

Kohustus edastada teavet ja seda säilitada on ühine kõikidele osalejatele tarneahelas.

Tootjate/importijate/allkasutajate praegused kohustused, mis jätkuvad ka pärast REACH-määruse jõustumist:

  • täita kõiki ainete ja valmististe turustamise ja kasutamise piiranguid (direktiivis 76/769/EMÜ sätestatud piirangud on üle võetud REACH XVII lisas);
  • klassifitseerida ja märgistada turuleviidavaid aineid ja valmistisi vastavalt direktiividele 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ;
  • koostada ainetele ja valmististele ohutuskaardid (direktiivi 91/155/EMÜ nõuded on üle võetud REACH artiklis 31 ja II lisas);
  • hinnata riske ja vähendada mis tahes keemilise ainega kaasnevat riski töökeskkonnas (direktiiv 98/24/EÜ keemiliste mõjurite kohta tööl).