Search

Euroopa Kemikaaliamet

Ülevaade kohustustest, mis rakenduvad Euroopa Kemikaaliametile (ECHA)

 • tegeleda igapäevaselt REACH-määruse kohaste tehniliste, teaduslike ja haldusküsimustega.
 • pakkuda REACH-määruse kasutamisel tehnilist ja teaduslikku abi ning vahendeid, eelkõige abistada kemikaaliohutuse aruannete koostamisel tööstuse esindajaid, eriti väikesi ja keskmise suurusega ettevõtteid.
 • pakkuda REACH-määruse kasutamisel liikmesriikide pädevatele asutustele tehnilist ja teaduslikku abi ja tuge pädevate asutuste kasutajatugedele.
 • võtta vastu ja kontrollida vabastustaotlusi seoses uurimis- ja arendusttegevusega (PPORD).
 • eelregistreerimine:

         1) võtta teave vastu ja avaldada see kõigile tootjatele ja importijatele, kes on esitanud teavet mõne aine kohta, vajadusel lahendades vastuolud;
         2) avaldada ECHA veebilehel eelregistreeritud ainete loetelu, ajakohastada nimekirja allkasutajate nõudmisel.

 • korraldada mittefaasiainete andmete jagamise eeskirju.
 • registreerimine: kontrollida terviklikkust, nõuda registreeringu täiendamist ja lükata tagasi mitteterviklikud registreerimistoimikud.
 • hindamine:

         1) tagada ühtlustatud lähenemine; seada prioriteedid ja võtta vastu otsuseid;
         2) hinnata registreerimistoimikuid, sealhulgas katsetamisettepanekuid ja valikuliselt muid registreerimistaotlusi;
         3) aine hindamine: esitada ühenduse hindamisplaani kavand, koordineerida ainete hindamise menetlust;
         4) teha otsused katsetamisettepanekute kohta.

 • ained toodete koostises: teha otsused teadete kohta.
 • autoriseerimine/piirangud: juhtida protsessi ja esitada arvamusi; soovitada prioriteete.
 • foorumi ja komiteede sekretariaat.
 • otsustada esitatud teabele juurdepääs.
 • avaldada teatud teave avalikus andmebaasis.
 • tegelda kaebuste ja apellatsioonidega - registreerimine, teadus- ja arendustegevus, hindamine, konfidentsiaalsus jms.