Search

Allkasutaja

* Segu tootja - isik, kelle tegevuseks on  ainete/segude kasutamine tootmises (nt värvide tootmine); 

* Tööstuslik kasutaja - isik, kelle tegevuseks on  ainete/segude kasutamine tootmis-/töötlemisprotsessis (nt lahustite kasutamine metallitöötlemisel, mööblitööstuses plaatide/detailide liimimine); 

* Toote valmistaja - isik, kelle tegevuseks on  ainete/segude kasutamine toodetes (nt tint kui kemikaal pastakas);

* Professionaalne kasutaja - isik, kelle tegevuseks on  ainete/segude kasutamine teenuste pakkumisel (nt keemiline puhastus, maalritööd). 

Kui Sa ei ole aine tootja ega aine, segu või toote importija, siis vasta küsimusele: 

Kas Sinu ettevõttes kasutatakse kemikaale tööstusliku või professionaalse tegevuse käigus? 

Kui vastus on JAH, siis Sa oled allkasutaja REACH-määruse mõistes.

Pärast eelregistreeritud ainete loetelu avaldamist võib loetelusse mittekuuluva aine allkasutaja teatada Euroopa Kemikaaliametile (ECHA) oma huvist sellise aine vastu - ECHA - Kemikaaliteave - Eelregistreeritud ained - Huvipakkuvad ained.

 

Soovitused REACH-määruse nõuete järgmiseks:

1. Kui oled allkasutaja ja kasutad ainet oma tootmisprotsessides, siis:

   - selgita välja, kui oluline on see aine Sinu tootmisprotsessis, pane ained tähtsuse järjekorda ning otsusta, millised ained on hädavajalikud Sinu edasises äritegevuses, millised võiksid vajadusel asendada muudega;  

   - kui aine on oluline tootmise jätkamiseks, siis võta ühendust aine tootjaga/importijaga ning jälgi, et ta ka Sinu kasutusala oleks lisatud aine registreerimisel toimikusse;

   - kui tootja ei soovi Sinu kasutusala lülitada toimikusse, siis tekib Sul tootmisel raskusi. Sa pead mõtlema, kas leida endale uus tootja/importija, vahetada aine välja mõne muu registreeritud aine vastu või hakata ise aine importijaks ja see aine ise registreerida.

 

2. Kui Sa oled allkasutaja ja kasutad ainet kaupade koostisosana, siis:

   - selgita välja, kas Sa toodad või kasutad REACH-määruse mõistes aineid või segusid;

   - selgita välja, kas Sinu kaubad on tooted REACH-määruse mõistes ning kas nendest toodetest vabaneb ettenähtud kasutuse korral keskkonda koostisaineid (nt tint sulepeast, tahm printerikassetist jms);

   - selgita välja, kui oluline see aine on Sinu kaupades;

   - kui aine on oluline, siis võta ühendust aine tootjaga/importijaga ning jälgi, et ta ka Sinu aine kasutusala lisataks aine registreerimisel toimikusse;

   - kogu oma kaupade kasutajatelt teavet oma toote kasutamise kohta ja jälgi, et ka need kasutusalad oleksid lisatud aine registreerimisel toimikusse;

   - kui tootja ei soovi Sinu kasutusala lülitada toimikusse, siis tekib Sul tootmisel raskusi. Sa pead mõtlema, kas leida endale uus tootja/importija, vahetada aine välja mõne muu registreeritud aine vastu või hakata ise aine importijaks ja see aine ise registreerida.

 

Ülevaade kohustustest, mis rakenduvad allkasutajale

   - kontrollida, kas aine on kantud ECHA poolt avaldatud eelregistreeritud ainete loetellu; kui ei, siis paluda ECHA-l aine nimekirja kandmist, kui see on asjakohane;

   - asjakohase teabe olemasolu korral tegutseda ainet käsitlevas teabevahetusfoorumis (SIEF) andmete valdajana;

   - võtta ohutuskaardil nimetatud riskijuhtimismeetmeid;

   - saades ohutuskaardi koos kokkupuutestsenaariumi(de)ga:

           1) kui kokkupuutestsenaarium hõlmab ka allkasutaja kasutusala, võtta kokkupuutestsenaariumis nimetatud riskijuhtimismeetmeid, või
           2) kui ohutuskaardi lisa ei hõlma allkasutaja kasutusala, teatada tarnijale kasutusala (st teatada kasutusalast, et see muutuks kindlaksmääratud kasutusalaks) ja oodata uut ohutuskaarti koos ajakohastatud kokkupuutestsenaariumi(de)ga või hinnata ise kemikaaliohutust ja (kui allkasutaja kogus on vähemalt 1 tonn aastas) teatada ECHA-le;

   - koostada ohutuskaardid, soovitada sellel sobivaid riskijuhtimismeetmeid, esitada lisana kokkupuutestsenaariumid ning edastama kõik järgmistele allkasutajatele;

   - koostada klassifitseerimata ainete teave ja edastada see allkasutajatele ning levitajatele vastavalt artiklile 32;

   - teatada vahetult tarnijatele uus teave ainete ohtlikkuse kohta ja teave, mis võib kahtluse alla seada ohutuskaardil nimetatud kasutusaladele määratud riskijuhtimismeetmed;

   - hinnata riske ja vähendada mis tahes keemilise mõjuriga kaasnevat riski töökeskkonnas (direktiiv 98/24/EÜ keemiliste mõjurite kohta tööl);

   - reageerida lisateabe nõudmise otsustele, mis on tehtud allkasutajate aruannetes esitatud katsetamisettepanekute hindamise tulemusel;

   - täita kõiki ainete ja segude tootmise, turuleviimise ja kasutamise piiranguid vastavalt XVII lisale;

   - kasutada autoriseeritud ained autoriseeringus ette nähtud viisil (see teave peab olema esitatud tarnija ohutuskaardil) või taotleda XIV lisas loetletud ainete kasutusala(de) autoriseerimist;

   - teatada autoriseeritud aine kasutamisest ECHA-le.

REACH-määruse kohaselt kui olete allkasutaja ning kasutate ainet või segu alla 1 tonni aastas, siis ei nõuta teilt allkasutaja kemikaaliohutuse aruande koostamist isegi siis, kui Teie kasutusala ei ole kokkupuutestsenaariumiga hõlmatud (artikkel 37 punkt 4(c)).

Kui olete kasutanud erandit artikkel 37 kohaselt, et ei koostanud allkasutaja kemikaaliohutuse aruannet oma kasutusala kohta, kui kasutate ainet või segu alla 1 tonni aastas, siis peate teabe artikkel 38 kohaselt edastama isegi siis, kui kasutate ainet alla 1 tonni aastas.

 

Allkasutaja esitatav teave sisaldab järgmist:

a) tema isikut identifitseerivad andmed ja kontaktandmed vastavalt REACH-määruse VI lisa punktile 1.1;

b) artikli 20 lõikes 3 osutatud registreerimisnumber või -numbrid, kui need on olemas;

c) ainet (aineid) identifitseerivad andmed vastavalt VI lisa punktidele 2.1–2.3.4;

d) identifitseerivad andmed tootja(te) või importija(te) või muude tarnijate isikute kohta vastavalt VI lisa punktile 1.1;

e) kasutusala(de) lühikirjeldus vastavalt VI lisa punktile 3.5 ja kasutustingimuste lühikirjeldus;

f) ettepanek täiendavate katsete läbiviimiseks selgroogsete loomadega, kui allkasutaja peab seda kemikaaliohutuse hinnangu koostamise seisukohalt vajalikuks, välja arvatud juhul, kui allkasutaja tugineb artikli 37 lõike 4 punktis c sätestatud erandile. (artikkel 38 punkt (2).

Artikkel 38 punktide 3 ja 4 kohaselt allkasutaja ajakohastab teavet viivitamata, kui esitatud teave muutub ja annab ECHA-le teada, kui aine temapoolne klassifikatsioon erineb tarnija omast.