Search

Ainuesindaja

Ainuesindaja "Only Representative"on väljaspool Euroopa Ühendust (EÜ) asutatud tootja esindaja.

Väljaspool EÜ-d asutatud füüsiline või juriidiline isik, kes toodab ainet ainena, segu või toodete koostisainena, valmistab segu või toote, mida imporditakse EÜ-sse, võib vastastikuse kokkuleppe alusel määrata EÜ-s asutatud füüsilise või juriidilise isiku täitma enda ainuesindajana REACH-määruses importijatele pandud kohustusi (Artikkel 8(1)).

Ainuesindaja järgib samuti kõiki teisi käesoleva määrusega importijatele pandud kohustusi. Selleks peab ainuesindajal olema piisav kogemus ainete praktilise käitlemise ja ainetega seonduva teabe vallas ning ainuesindaja teeb, ilma et see piiraks REACH-määruse artikkel 36 kohaldamist, kättesaadavaks ja ajakohastab teabe imporditud koguste ja klientide kohta, kellele toodet on müüdud, samuti artikkel 31 osutatud teabe ohutuskaardi viimase uuenduse kohta (Artikkel 8(2)).

Kui ainuesindaja määratakse, teavitab väljaspool EÜ-d tootja sellest sama tarneahela importijat (importijaid). Sellest hetkest alates käsitatakse selle tarneahela importijaid REACH-määruse kohaldamisel allkasutajatena (Artikkel 8(3)).

Ainuesindajale rakenduvad REACH-määruse:

  • Artikkel 36 - Teabe säilitamise kohustus
  • Artikkel 31 - Ohutuskaartidele esitatavad nõuded