Search

Teabevahetus tarneahelas

REACH-määrus näeb tarneahelas ette kahesuunalist teabevahetust:

1. Teabevahetus tarneahelas allapoole (tarnijatelt klientidele)

REACH kohustab tootjaid ja importijaid, kes toodavad või impordivad aineid kas ainena või valmistise koostises, andma teavet selle kohta, kuidas ainet kasutada, nii et see ei oleks ohtlik inimeste tervisele ja keskkonnale.

Peamine väljendus sellealaseks teabevahetuseks tarneahelas allapoole on aine ohutuskaart.

Tootja, importija või allkasutaja koostab ohutuskaardi enam-vähem samadel põhimõtetel kui enne REACH-määruse jõustumist. Põhierinevus seisneb selles, et vajadusel tuleb ohutuskaardile lisada kokkupuutestsenaariumid, milles täpsustatakse kindlaksmääratud kasutusaladel aine või valmistise ohutu kasutamise tingimused. Ohutuskaardi kvaliteet peaks tänu REACH-määrusele paranema, kuna registreerimisprotsessi tulemusena on saadaval rohkem teavet.

Kui ohutuskaarti ei nõuta, esitab tarnija sellegipoolest tähtsama teabe ainega seotud riskide kohta, märkides eelkõige, kas aine kasutamiseks on vaja autoriseeringut või kas aine kohta kehtivad piirangud, lisaks muule kättesaadavale ja asjakohasele teabele, mis on vajalik nõuetekohaseks riskijuhtimiseks.

Lisaks peavad toodete tarnijad teavitama oma kliente väga ohtlikest ainetest, mille sisaldus tootes on üle 0,1%. Kõikidel tarbijatel on õigus sellealast teavet nõuda.

Levitajaid ei peeta REACH-määruse kohaldamisel allkasutajateks, kuid nad peaksid edastama tarnijatelt saadud teabe oma klientidele, et võimaldada neil kasutada ainet või valmistist ohutult.

 

2. Teabevahetus tarneahelas ülespoole (klientidelt tarnijatele)

Tarneahelas osalejal on kohustus edastada teavet ülespoole mitmel juhul. See hõlmab teavet teatavaks saanud uute ohtlike omaduste kohta ning teavet, mis võib seada kahtluse alla tarnija soovitatud riskijuhtimismeetmete asjakohasuse. Levitajatel on üldine kohustus edastada saadud teave järgmisele tarneahelas tegutsejale.

Allkasutajatel on õigus teavitada tarnijat oma kasutusaladest ja esitada sellega seoses piisavalt teavet kokkupuutestsenaariumide koostamiseks. Teabevahetusel tarneahelas ülespoole on tähtis roll, kui registreerija koostab registreerimistoimiku raames kemikaaliohutuse aruannet, mis sisaldab vajadusel kokkupuutestsenaariume. Tootjad ja importijad ei tea tihti, milleks ja kuidas ainet kasutatakse, ning seetõttu on neil selleks, et hinnata, kuidas riske eri kasutusaladel piisavalt ohjata, vaja koguda selle kohta teavet klientidelt. Allkasutajad seevastu tunnevad üksikasjalikult aine kasutamist ja on nende huvides, et kõik kasutusalad oleksid hõlmatud tarnija koostatud kokkupuutestsenaariumidesse, sest see võimaldab neil jätkata aine kasutamist ja saada asjakohast teavet võimalike riskide ohjamise kohta.