Search

SVHC tegevuskava 2020

Teatud ohtlike omadustega ained võivad olla kahjulikud inimeste tervisele ja keskkonnale. Selleks, et kontrollida selliste ainete kasutamisest tulenevaid riske, on vaja need esmalt kindlaks teha ning seejärel vastavalt reguleerida.


Väga ohtlikke aineid (SVHC) käsitlevas tegevuskavas “SVHCde identifitseerimise ja REACH-määrusest tulenevate riskijuhtimismeetmete rakendamise tegevuskava tänasest kuni 2020. aastani” püstitatakse Euroopa Liidu tasandil eesmärk lisada kõik asjakohased hetkel teadaolevad SVHCd aastaks 2020 kandidaatainete loetellu.

Tegevuskava keskendub potentsiaalsete SVHCde kindlakstegemisele, millel on:

  • sensibiliseerivad;
  • kantserogeensed, mutageensed, reproduktiivtoksilised;
  • püsivad, bioakumuleeruvad ja toksilised/väga püsivad ja väga bioakumuleeruvad ja/või
  • endokriinseid häireid põhjustavad omadused.

Selliste omadustega ainetest tulenevate riskide ohjamiseks tuleb kindlaks määrata parim riskijuhtimisvõimalus, milleks võib olla kas REACH- või CLP-määruses või mõnes teises õigusaktis ettenähtud meede. Enne sobiva regulatiivse riskijuhtimismeetme määramist võib olla vajalik ka aine hindamine, et selgitada aine ohtlikke omadusi ja kasutamisest tulenevaid riske.

SVHC tegevuskava rakendamiseks on loodud praktiline plaan, milles tuuakse välja, kuidas korraldada ja koordineerida potentsiaalsete SVHCde identifitseerimist ning nende riskijuhtimisvõimaluste analüüsimist, et jõuda tegevuskavas seatud eesmärgini 2020. aastaks. Samuti annab rakendusplaan ülevaate, kuidas hakatakse jälgima tegevuskavaga seotud arenguid ning edastama teavet sidusrühmadele ja üldsusele. Kuna teavitamine ning tegevuste läbipaistvus on SVHC tegevuskava rakendamisel väga olulised, siis hakatakse tegevuskava rakendamisega seotud avalikku teavet regulaarselt avaldama ka Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) vastavatel veebilehtedel.

Lisateavet:
Võimalikud probleemsed ained
SVHC tegevuskava ja selle rakendusplaan
Avalik Tegevuste Koordineermisvahend – PACT
SVHC tegevuskava I aastaaruanne