Search

Registreerimine

Ainete tootjatel ja importijatel on üldine kohustus esitada Euroopa Kemikaaliametile (ECHA) registreerimistoimiku iga aine kohta, mida toodetakse või imporditakse koguses üks tonn või rohkem aastas ettevõtte (juriidilise isiku) kohta. Nimetatud kohustus kehtib ainete puhul nii ainena kui ka valmististe koostises.

Toodetes sisalduvate ainete (nt tööstustooted, nagu autod, tekstiilid, elektroonilised kiibid) registreerimise suhtes kohaldatakse erikorda.

Teatud ained aga on REACH-määruses sätestatud registreerimiskohustusest vabastatud.

NB! Kui aine ei ole registreeritud, ei tohi ainet toota või importida:

Ained, mida pole varem Euroopa Ühenduse (EÜ) turule viidud (mittefaasiained) ning faasiained, mida pole eelregistreeritud, tuleb registreerida, enne kui neid tohib toota, turule viia või kasutada. Faasiainete ja mittefaasiainete registreerimise tähtajad on erinevad.

Faasiainete suhtes, mida toodetakse või imporditakse koguses üks tonn või rohkem aastas ning mis on eelregistreeritud, kohaldatakse registreerimise kohustusi järk-järgult. Ained, mida toodetakse või imporditakse üle 1000 tonni aastas, ning 1. ja 2. kategooria kantserogeensed, mutageensed või reproduktiivtoksilised ained või püsivad, bioakumuleeruvad ja toksilised ained või ained, mis on klassifitseeritud keskkonnale ohtlikuks (R50/54) ja mida toodetakse ja imporditakse üle 100 tonni aastas tuleb registreerida enne 1. detsembrit 2010; väiksemas koguses toodetavate või imporditavate ainete registreerimistähtaeg aga on 1. juuni 2013 (100-1000 tonni aastas) või 1. juuni 2018 (1-100 tonni aastas).

Vaata rakendumise ajakava

Ainete tootjad ja importijad peavad koguma teavet kasutatavate ainete tervist ja keskkonda mõjutavate omaduste kohta, hindama ainete kasutamisest tulenevaid riske ja tagama, et neid juhitakse nõuetekohaselt. Tõestamaks, et see kohustus on täidetud, peavad tootjad ja importijad esitama:

*tehnilise toimiku ainete puhul, mida kasutatakse aastas üks tonn või rohkem;

*kemikaaliohutuse aruande ainete puhul, mida kasutatakse aastas 10 tonni või rohkem.

Tehniline toimik sisaldab teavet aine omaduste, klassifikatsiooni ja kasutusalade kohta ning ohutu kasutamise juhiseid. Aine omaduste kindlaksmääramiseks vajalik teave sõltub tonnides väljendatud kogusest, milles ainet toodetakse või imporditakse. Mida suurem on kogus, seda rohkem tuleb esitada teavet aine olemuslike omaduste kohta. Nõutavad standardandmed on sätestatud REACH-määruse lisades VI kuni XI. REACH-määruses nähakse ette, et registreerijad jagavad omavahel vajaliku teabe kogumiseks andmeid SIEF ainet käsitlevates teabevahetusfoorumites.

Ainete puhul, mida toodetakse või imporditakse aastas 10 tonni või rohkem, dokumenteeritakse kemikaaliohutuse aruandes ainega seotud ohud ja selle klassifikatsioon ning hinnang selle kohta, kas aine on püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline või väga püsiv ja väga bioakumuleeruv.

Kui aine on klassifitseeritud ohtlikuks või kui aine on püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline või väga püsiv ja väga bioakumuleeruv, tuleb teostada kokkupuute hindamine ja koostada riski iseloomustus tõendamaks, et riske ohjatakse piisavalt. Kokkupuute hindamiseks kasutatakse iga kasutusala kohta koostatud kokkupuutestsenaariumeid.

Kokkupuutestsenaarium on tingimuste kogum, milles kirjeldatakse, kuidas ainet toodetakse või elutsükli jooksul kasutatakse ning kuidas tootja, importija või allkasutaja kontrollib või soovitab kontrollida selle kokkupuudet inimeste ja keskkonnaga.

Registreerimistoimik tuleb esitada elektrooniliselt, kasutades IUCLID 5-vormi. Registreerijad peavad toimiku esitamise eest maksma tasu.

Registreerijad peavad vajadusel registreerimise dokumente uuendama, nt juhul kui tootmise või impordi kogus suureneb uue piirväärtuseni või ilmneb uut teavet, mis nõuab toimiku muutmist.

Juhul kui ühte ja sama ainet toodavad või impordivad mitu eri ettevõtet, peavad nad esitama teabe aine ohtlike omaduste ja klassifikatsiooni kohta ühiselt. Registreerijate omavahelisel kokkuleppel võivad nad esitada ka ühise kemikaaliohutuse aruande.

Kõikide registreerimiseks esitatud toimikute haldamise eest vastutab ECHA, kes viib toimiku esitamisel läbi elektroonilise terviklikkuse kontrolli (esitatud teabe kvaliteeti võib kontrollida hindamise protsessi hilisemas järgus). Kui ECHA ei teata kolme nädala jooksul alates registreerimisest teisiti, võib registreerija alustada (mittefaasiainete puhul) või jätkata (faasiainete puhul) aine tootmist või importi. Kui terviklikkuse kontrolli tulemus on aga positiivne, ei teata ECHA mitte mingil viisil registreerimistoimiku või aine kasutamise heakskiitmisest.