Search

Piirangute loetelu

REACH-määruse XVII lisa piirangute loetelu

Kande nrAineOtsus piirangu kohtaKehtestav määrus
1.

Polüklooritud terfenüülid (PCT)

Ei tohi turule viia ega kasutada:

— ainetena,

— segudes, sealhulgas vanaõli, ega seadmetes, kui kõnealuste ainete sisaldus on suurem kui 50 mg/kg (0,005 massiprotsenti).

Kehtestatud REACH-määrusega; asendatud Komisjoni määrusega (EÜ) nr 552/2009
2.

Kloroeteen (vinüülkloriid)
CAS nr 75-01-4
EÜ nr 200-831-0

Ei tohi kasutada aerosoolides propellendina ühelgi otstarbel.
Aerosoolpakendeid, mis sisaldavad nimetatud ainet propellendina, ei tohi turule viia.

Kehtestatud REACH-määrusega; asendatud Komisjoni määrusega (EÜ) nr 552/2009
3.

Ohtlikud vedelikud

Vedelad ained või segud, mis klassifitseeritakse ohtlikuks vastavalt direktiivile 1999/45/EÜ või mis vastavad määruse (EÜ) nr 1272/2008 I lisa mis tahes järgmiste ohuklasside või kategooriate kriteeriumidele:

a) Ohuklassid 2.1–2.4, 2.6 ja 2.7, 2.8 A ja B tüüp, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 1. ja 2. kategooria, 2.14 1. ja 2. kategooria, 2.15 A–F tüüp;

b) Ohuklassid 3.1–3.6, 3.7 (kahjulik toime suguvõimele ja viljakusele või arengule), 3.8 (muu kui narkootiline toime), 3.9 ja 3.10;

c) Ohuklass 4.1;

d) Ohuklass 5.1.

1. Ei tohi kasutada:

— dekoratiivesemetes, mis on ette nähtud valgus- või värviefektide andmiseks eri faaside abil, näiteks dekoratiivlampides ja –tuhatoosides;

— triki- ja pilatoodetes;

— ühe või mitme osalejaga mängudes ega üheski selleks otstarbeks tarvitatavas esemes, isegi mitte nende kaunistamiseks.

2. Tooteid, mis ei vasta punktile 1, ei tohi turule viia.

3. Ei tohi turule viia, kui need sisaldavad värvainet – välja arvatud juhul, kui seda nõutakse maksustamisega seotud põhjustel – või lõhnaainet või mõlemat, kui

— neid saab kasutada kütusena üldsusele müüdavates dekoratiivsetes õlilampides ning

— need on ohtlikud sissehingamisel ja märgistatud riskilausega R65 või H304.

4. Üldsusele müüdavaid dekoratiivseid õlilampe tohib turule viia vaid juhul, kui need vastavad Euroopa Standardikomitee (CEN) poolt vastu võetud Euroopa standardile dekoratiivsete õlilampide kohta (EN 14059).

5. Ilma et see piiraks ühenduse muude selliste normide rakendamist, milles käsitletakse ohtlike ainete klassifitseerimist, pakendamist ja märgistamist, peavad tarnijad tagama, et enne turuleviimist on täidetud järgmised nõuded:

a) üldsusele müüdav lambiõli riskilausega R65 või H304 peab kandma järgmist loetavat ja kustutamatut märget: „Selle vedelikuga täidetud lampe tuleb hoida lastele kättesaamatus kohas.”; alates 1. detsembrist 2010 „Ka väike kogus lambiõli, või isegi tahi lutsimine võib põhjustada eluohtliku kopsukahjustuse.”;

b) üldsusele müüdav grilli süütevedelik riskilausega R65 või H304 peab alates 1. detsembrist 2010 kandma järgmist loetavat ja kustutamatut märget: „Ka väike kogus grilli süütevedelikku võib põhjustada eluohtliku kopsukahjustuse.”;

c) üldsusele müüdav lambiõli ja grilli süütevedelik riskilausega R65 või H304 peab alates 1. detsembrist 2010 olema pakendatud musta läbipaistmatusse kuni üheliitrisesse pakendisse.

6. Hiljemalt 1. juunil 2014 taotleb komisjon kooskõlas käesoleva määruse artikliga 69 Euroopa Kemikaaliametilt toimiku koostamist eesmärgiga keelata vajaduse korral grilli süütevedeliku ja lambiõli (riskilausega R65 või H304) müük üldsusele.

7. Füüsilised või juriidilised isikud, kes viivad esimest korda turule lambiõli ja grilli süütevedelikku riskilausega R65 või H304, peavad esitama 1. detsembriks 2011 ja seejärel igal aastal liikmesriigi pädevale ametiasutusele andmed lambiõli ja grilli süütevedeliku (riskilausega R65 või H304) alternatiivsete ainete kohta. Liikmesriik edastab need andmed komisjonile.

Kehtestatud REACH-määrusega; asendatud Komisjoni määrusega (EÜ) nr 552/2009; asendatud Komisjoni määrusega (EL) nr 276/2010; muudetud CLP-määrusega
4.

Tris(2,3-dibromopropüül)fosfaat

CAS nr 126-72-7

1. Ei tohi kasutada tekstiilitoodetes, nagu rõivad, aluspesu ja voodipesu, mis puutuvad kokku nahaga.

2. Tooteid, mis ei vasta punktile 1, ei tohi turule viia.

Kehtestatud REACH-määrusega; asendatud Komisjoni määrusega (EÜ) nr 552/2009
5.

Benseen

CAS nr 71-43-2

EÜ nr 200-753-7

 

1. Ei ole lubatud kasutada mänguasjades ega mänguasjade osades, kui vabas olekus benseeni sisaldus ületab mänguasjas või selle osas 5 mg/kg (või 0,0005 % massiprotsenti).

2. Mänguasju ja mänguasjade osi, mis ei vasta punktile 1, ei tohi turule viia.

3. Ei tohi turule viia ega kasutada:

— ainena;

— muude ainete koostisosana või segudes, kui benseeni sisaldus on võrdne 0,1 massiprotsendiga või suurem.

4. Punkti 3 ei kohaldata siiski:

a) direktiiviga 98/70/EÜ hõlmatud mootorikütuste suhtes;

b) ainete ja segude suhtes, mis on ette nähtud kasutamiseks tööstuslikes protsessides, mille korral benseeni emissioon ei ületa olemasolevate õigusaktidega ette nähtud künniskoguseid;

c) tarbijatele kasutamiseks turule viidud maagaasi suhtes, tingimusel et benseeni kontsentratsioon on alla 0,1 mahuprotsendi.

Kehtestatud REACH-määrusega; asendatud Komisjoni määrusega (EÜ) nr 552/2009; muudetud Komisjoni määrusega (EL) nr 2015/1494.
6.

Asbestkiud

a) kroküdoliit

CAS nr 12001-28-4

b) amosiit

CAS nr 12172-73-5

c) antofülliit

CAS nr 77536-67-5

d) aktinoliit

CAS nr 77536-66-4

e) termoliit

CAS nr 77536-68-6

f) krüsotiil

CAS nr 12001-29-5

CAS nr 132207-32-0

1. Keelatud on toota, turule lasta ja kasutada asbestikiude ning tooteid ja segusid, millesse on sihipäraselt lisatud asbestikiude. Kui aga krüsotiili sisaldavate diafragmade kasutamiseks elektrolüüsiseadmetes, mis olid kasutusel 13. juulil 2016, oli liikmesriik teinud erandi kooskõlas sel kuupäeval kehtinud käesoleva punkti sõnastusega, ei kohaldata esimest lõiku kuni 1. juulini 2025 selliste diafragmade või üksnes nende hoolduseks kasutatavate krüsotiilide kasutamise suhtes nendes seadmetes, tingimusel et selline kasutamine toimub kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2010/75/EL sätestatud loa tingimustel(*).
Iga allkasutaja, kes seda erandit kasutab, saadab iga kalendriaasta 31. jaanuariks liikmesriigile, kus asjaomane elektrolüüsiseade asub, aruande krüsotiili koguse kohta, mida ta on vastavalt erandile diafragmades kasutanud. Liikmesriik edastab koopia Euroopa Komisjonile.
Kui liikmesriik nõuab töötajate tervise ja ohutuse kaitseks allkasutajalt krüsotiili sisalduse seiret õhus, tuleb seire tulemused lisada aruandele.
Eestis ei ole kehtestatud vastavat erandit.
2. Punktis 1 osutatud asbestkiude sisaldavaid tooteid, mis olid paigaldatud ja/või kasutuses enne 1. jaanuari 2005, lubatakse jätkuvalt kasutada kuni nende kõrvaldamiseni või kuni nende kasuliku tööea lõpuni. Inimeste tervise kaitse huvides võivad liikmesriigid siiski piirata, keelata või seada tingimusi selliste toodete kasutamisele enne nende kõrvaldamist või enne nende kasuliku tööea lõppu.
Liikmesriigid võivad eritingimustel lubada turule viia punktis 1 osutatud asbestkiude sisaldavaid terviktooteid, mis olid paigaldatud ja/või kasutuses enne 1. jaanuari 2005, kui tagatakse inimeste tervise kaitse kõrge tase.
Liikmesriigid teavitavad sellistest riiklikest meetmetest komisjoni 1. juuniks 2011.

Eestis ei ole kehtestatud vastavaid riiklike meetmeid.
Komisjon teeb need andmed üldsusele kättesaadavaks.
3. Ilma et see piiraks ohtlike ainete ja segude klassifitseerimist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate muude ühenduse sätete kohaldamist on nende kiudude ja neid kiude sisaldavate toodete turule viimine ja kasutamine eelnevalt nimetatud erandite kohaselt lubatud üksnes siis, kui tarnijad tagavad enne turuleviimist, et toodetel on märgis vastavalt käesoleva lisa 7. liitele.
___________________________
(*) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta direktiiv 2010/75/EL tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll) (ELT L 334, 17.12.2010, lk 17).

Kehtestatud REACH-määrusega; asendatud Komisjoni määrusega (EÜ) nr 552/2009; muudetud Komisjoni määrusega (EL) nr 126/2013; muudetud Komisjoni määrusega (EL) 2016/1005.
7.

Tris(asiridinüül)fosfiinoksiid

CAS nr 545-55-1

EÜ nr 208-892-5

1. Ei tohi kasutada tekstiilitoodetes, nagu rõivad, aluspesu ja voodipesu, mis on ette nähtud kokkupuuteks nahaga.

2. Tooteid, mis ei vasta punktile 1, ei tohi turule viia.

Kehtestatud REACH-määrusega; asendatud Komisjoni määrusega (EÜ) nr 552/2009
8.

Polübroomitud bifenüülid (PBB)

CAS nr 59536-65-1

1. Ei tohi kasutada tekstiilitoodetes, nagu rõivad, aluspesu ja voodipesu, mis on ette nähtud kokkupuuteks nahaga.

2. Tooteid, mis ei vasta punktile 1, ei tohi turule viia.

Kehtestatud REACH-määrusega; asendatud Komisjoni määrusega (EÜ) nr 552/2009
9.

a) seebikoorepuu (Quillaja saponaria) koore pulber ja selle saponiine sisaldavad derivaadid

CAS nr 68990-67-0

EÜ nr 273-620-4

b) rohelise lumeroosi Helleborus viridis ja musta lumeroosi Helleborus niger juure pulber

c) valge upsujuure (Veratrum album) ja musta upsujuure (Veratrum nigrum) juure pulber

d) bensidiin ja/või selle derivaadid

CAS nr 92-87-5

EÜ nr 202-199-1

e) o-nitrobensaldehüüd

CAS nr 552-89-6

EÜ nr 209-025-3

f) puidutolm

1. Ei tohi kasutada nalja- ja pilatoodetes või sellisel otstarbel kasutamiseks ette nähtud segudes ja toodetes, näiteks nuuskpulbrite või haisupommide koostisosana.

2. Nalja- ja pilatooteid või sellisel otstarbel kasutamiseks ette nähtud segusid ja tooteid, mis ei vasta punktile 1, ei tohi turule viia.

3. Punkte 1 ja 2 ei kohaldata siiski haisupommide suhtes, mis ei sisalda üle 1,5 ml vedelikku.

Kehtestatud REACH-määrusega; asendatud Komisjoni määrusega (EÜ) nr 552/2009
10.

a) ammooniumsulfiid

CAS nr 12135-76-1

EÜ nr 235-223-4

b) ammooniumvesiniksulfiid

CAS nr 12124-99-1

EÜ nr 235-184-3

c) ammooniumpolüsulfiid

CAS nr 9080-17-5

EÜ nr 232-989-1

 

1. Ei tohi kasutada nalja- ja pilatoodetes või sellisel otstarbel kasutamiseks ette nähtud segudes ja toodetes, näiteks nuuskpulbrite või haisupommide koostisosana.

2. Nalja- ja pilatooteid või sellisel otstarbel kasutamiseks ette nähtud segusid ja tooteid, mis ei vasta punktile 1, ei tohi turule viia.

3. Punkte 1 ja 2 ei kohaldata siiski haisupommide suhtes, mis ei sisalda üle 1,5 ml vedelikku.

Kehtestatud REACH-määrusega; asendatud Komisjoni määrusega (EÜ) nr 552/2009
11.

Bromoäädikhapete lenduvad estrid:

a) metüülbromoatsetaat

CAS nr 96-32-2

EÜ nr 202-499-2

b) etüülbromoatsetaat

CAS nr 105-36-2

EÜ nr 203-290-9

c) propüülbromoatsetaat

CAS nr 35223-80-4

d) butüülbromoatsetaat

CAS nr 18991-98-5

EÜ nr 242-729-9

1. Ei tohi kasutada nalja- ja pilatoodetes või sellisel otstarbel kasutamiseks ette nähtud segudes ja toodetes, näiteks nuuskpulbrite või haisupommide koostisosana.

2. Nalja- ja pilatooteid või sellisel otstarbel kasutamiseks ette nähtud segusid ja tooteid, mis ei vasta punktile 1, ei tohi turule viia.

3. Punkte 1. ja 2. ei kohaldata siiski haisupommide suhtes, mis ei sisalda üle 1,5 ml vedelikku.

Kehtestatud REACH-määrusega; asendatud Komisjoni määrusega (EÜ) nr 552/2009
12.

2-naftüülamiin

CAS nr 91-59-8

EÜ nr 202-080-4
ja selle soolad

Kannete 12–15 suhtes kohaldatakse järgmisi piiranguid:

Nende ainete sisaldus turule viidavates ja kasutatavates ainetes või segudes ei tohi ületada 0,1 massiprotsenti.

Kehtestatud REACH-määrusega; asendatud Komisjoni määrusega (EÜ) nr 552/2009
13.

Bensidiin

CAS nr 92-87-5

EÜ nr 202-199-1 ja selle soolad

Kannete 12–15 suhtes kohaldatakse järgmisi piiranguid:

Nende ainete sisaldus turule viidavates ja kasutatavates ainetes või segudes ei tohi ületada 0,1 massiprotsenti.

Kehtestatud REACH-määrusega; asendatud Komisjoni määrusega (EÜ) nr 552/2009
14.

4-nitrobifenüül

CAS nr 92-93-3

EÜ nr 202-204-7

Kannete 12–15 suhtes kohaldatakse järgmisi piiranguid:

Nende ainete sisaldus turule viidavates ja kasutatavates ainetes või segudes ei tohi ületada 0,1 massiprotsenti.

Kehtestatud REACH-määrusega; asendatud Komisjoni määrusega (EÜ) nr 552/2009

15.

Aminobifenüülksenüül-amiin

CAS nr 92-67-1

EÜ nr 202-177-1
ja selle soolad

Kannete 12–15 suhtes kohaldatakse järgmisi piiranguid:

Nende ainete sisaldus turule viidavates ja kasutatavates ainetes või segudes ei tohi ületada 0,1 massiprotsenti.

Kehtestatud REACH-määrusega; asendatud Komisjoni määrusega (EÜ) nr 552/2009
16.

Pliikarbonaadid:

a) neutraalne veevaba pliikarbonaat (PbCO3)

CAS nr 598-63-0

EÜ nr 209-943-4

b) triplii-bis(karbonaat)-dihüdroksiid 2PbCO3Pb(OH)2

CAS nr 1319-46-6

EÜ nr 215-290-6

Ei tohi turule viia ega kasutada värvina kasutamiseks ette nähtud ainetena või segudes.

Vastavalt Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) konventsioonile nr 13 võivad liikmesriigid siiski lubada oma territooriumil selliste ainete ja segude kasutamist kunstiteoste ning ajalooliste hoonete ja nende interjööri restaureerimisel ja hooldamisel, ning nende ainete turulelaskmist, et teha need nimetatud kasutuse jaoks kättesaadavaks. Kui liikmesriik rakendab käesolevat erandit, teavitab ta sellest komisjoni.

Eestis ei ole kehtestatud vastavat erandit.

 

Kehtestatud REACH-määrusega; asendatud Komisjoni määrusega (EÜ) nr 552/2009; muudetud Komisjoni määrusega (EL) nr 126/2013
17.

Pliisulfaadid:

a) PbSO4

CAS nr 7446-14-2

EÜ nr 231-198-9

b) PbxSO4

CAS nr 15739-80-7

EÜ nr 239-831-0

Ei tohi turule viia ega kasutada värvina kasutamiseks ette nähtud ainete ja segudena.

Vastavalt Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) konventsioonile nr 13 võivad liikmesriigid siiski lubada oma territooriumil selliste ainete ja segude kasutamist kunstiteoste ning ajalooliste hoonete ja nende interjööri restaureerimisel ja hooldamisel, ning nende ainete turulelaskmist, et teha need nimetatud kasutuse jaoks kättesaadavaks. Kui liikmesriik rakendab käesolevat erandit, teavitab ta sellest komisjoni.

Eestis ei ole kehtestatud vastavat erandit.

 

Kehtestatud REACH-määrusega; asendatud Komisjoni määrusega (EÜ) nr 552/2009; muudetud Komisjoni määrusega (EL) nr 126/2013
18.

Elavhõbeda ühendid

Ei tohi turule viia ega kasutada ainetena või segudes, mis on ette nähtud järgmisel viisil kasutamiseks:

a) mikroorganismide, taimede või loomade põhjustatud saastumise vältimiseks järgmistes kohtades:

— laevakered,

— sumbad, triivvõrgud, võrgud ja mis tahes muud seadmed või varustus, mida kasutatakse kala- või karploomakasvatuses,

— mis tahes täielikult või osaliselt vee alla jäävad seadmed või varustus;

b) puidu säilitamiseks;

c) eriti vastupidavate tööstuslike tekstiilide ja nende valmistamiseks mõeldud kiudude immutamiseks;

d) tööstusvee käitlemiseks, olenemata selle kasutusviisist.


Kehtestatud REACH-määrusega; asendatud Komisjoni määrusega (EÜ) nr 552/2009
18a.Elavhõbe

CAS nr 7439-97-6

EÜ nr 231-106-7

1. Ei tohi turule viia:

a) meditsiinilistes termomeetrites;

b) muudes üldsusele müügiks ettenähtud mõõteseadmetes (nt mano-meetrid, baromeetrid, sfügmomanomeetrid, mittemeditsiinilised termomeetrid).

2. Punktis 1 sätestatud piirangut ei kohaldata mõõteseadmete suhtes, mis olid ühenduses kasutusel enne 3. aprilli 2009. Liikmesriigid võivad siiski piirata või keelata selliste mõõteseadmete turuleviimise.

Eestis ei ole kehtestatud vastavat erandit.

3. Punkti 1 alapunktis b osundatud piirangut ei kohaldata:

a) mõõteseadmete suhtes, mis olid 3. oktoobril 2007 üle 50 aasta vanad;

b) baromeetrite suhtes (välja arvatud alapunktiga a hõlmatud baromeetrid) kuni 3. oktoobrini 2009.

5. Järgmiseid elavhõbedat sisaldavaid tööstuslikuks ja kutsealaseks kasutuseks ette nähtud mõõteseadmeid ei viida turule pärast järgmist kuupäeva: 10. aprill 2014:
a) baromeetrid;
b) hügromeetrid;
c) manomeetrid;
d) sfügmomanomeetrid;
e) koos pletüsmograafidega kasutatavad tensoandurid;
f) tensiomeetrid;
g) termomeetrid ja muud mitteelektrilised termomeetrid.
Piirangut kohaldatakse ka selliste punktides a–g nimetatud mõõteseadmete suhtes, mis viiakse turule tühjalt, kui need on ette nähtud täitmiseks elavhõbedaga.

6. Punktiga 5 kehtestatud piirangut ei kohaldata:
a) sfügmomanomeetrite suhtes, mis on ette nähtud kasutamiseks:
i) epidemioloogilistes uuringutes, mis on käimas järgmisel kuupäeval: 10. oktoobril 2012;
ii) võrdlusstandarditena elavhõbedavabade sfügmomanomeetrite kliinilise valideerimise uuringutes;
b) termomeetrite suhtes, mille ainus kasutusviis on katsetes, mida tehakse vastavalt elavhõbetermomeetrite kasutamist nõudvatele standarditele, kuni 10. oktoobrini 2017;
c) elavhõbeda kolmikpunkti rakkude suhtes, mida kasutatakse plaatinatakistustermomeetrite kalibreerimiseks.

7. Järgmiseid elavhõbedat sisaldavaid kutsealaseks ja tööstuslikuks kasutuseks ette nähtud mõõteseadmeid ei viida turule pärast järgmist kuupäeva: 10. aprill 2014:
a) elavhõbepüknomeetrid;
b) elavhõbedaga mõõteseadmed pehmenemispunkti kindlaksmääramiseks.

8. Punktidega 5 ja 7 kehtestatud piiranguid ei kohaldata:
a) mõõteseadmete suhtes, mis on 3. oktoobril 2007 üle 50 aasta vanad;
b) mõõtmeseadmete suhtes, mis on ette nähtud eksponeerimiseks avalikel näitustel kultuurilisel ja ajaloolisel eesmärgil.

Kehtestatud Komisjoni määrusega (EÜ) nr 552/2009, muudetud Komisjoni määrusega (EL) nr 847/2012
19.

Arseeniühendid

1. Ei tohi viia turule ega kasutada ainetena või segudes, mis on ette nähtud mikroorganismide, taimede või loomade põhjustatud saastumise vältimiseks järgmistes kohtades:

— laevakered,

— sumbad, triivvõrgud, võrgud ja mis tahes muud seadmed või varustus, mida kasutatakse kala- või karploomakasvatuses,

— mis tahes täielikult või osaliselt vee alla jäävad seadmed või varustus.

2. Ei tohi viia turule ega kasutada ainetena või segudes, mis on ette nähtud tööstusvee käitlemiseks, olenemata selle kasutusviisist.

3. Ei tohi kasutada puidu säilitamiseks. Lisaks sellele ei tohi selliselt töödeldud puitu turule viia.

4. Erandina punktist 3:

a) Puidu säilitamiseks kasutatavate ainete ja segude puhul: neid võib kasutada üksnes tööstusinstallatsioonides, kasutades puidu immutamiseks vaakumit või rõhku, kui tegemist on C-tüüpi anorgaaniliste vase-, kroomi- või arseeniühendite (CCA) lahustega, mille kasutamine on lubatud vastavalt direktiivi 98/8/EÜ artikli 5 lõikele 1. Selliselt töödeldud puitu ei tohi turule viia enne, kui puidukaitsevahend on täielikult fikseerunud.

b) Tingimusel, et inimeste ja põllumajandusloomade terviseohutuse eesmärgil on tagatud puidu struktuurne terviklikkus ning kokkupuude inimeste ja põllumajandusloomade nahaga on puidu kasutusajal ebatõenäoline, võib alapunkti a kohaselt CCA-lahusega töödeldud puitu kutsealaseks ja tööstuslikuks kasutamiseks turule viia järgmisel otstarbel:

— ühiskondlike hoonete, põllumajandushoonete, büroohoonete ja tööstusrajatiste puitkonstruktsioonid,

— sildade ja sillatoestuse osad,

— puitkonstruktsioonid mageveekogudes ja riimvees, nt maabumissillad ja sillad,

— müratõkked,

— laviinitõkked,

— maanteede ohutustarad ja -piirded,

— karjatarade kooritud ümarast okaspuust kandepostid,

— pinnasetoestusrajatised,

— elektriülekandeliini ja telekommunikatsiooniliinipostid,

— allmaaraudtee liiprid.

c) Ilma et see piiraks ohtlike ainete ja segude klassifitseerimist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate ühenduse muude sätete kohaldamist, tagavad tarnijad enne turuleviimist, et kogu turuleviidava töödeldud puidu iga ühik märgistatakse tekstiga: „Üksnes kutsealaseks ja tööstuslikuks kasutuseks, sisaldab arseeni.” Lisaks peab kogu puit, mis viiakse turule pakendatult, olema samuti märgistatud järgmise tekstiga: „Puidu käitlemisel kanda kindaid. Puidu lõikamisel või muul viisil töötlemisel kanda tolmumaski ja silmakaitset. Puidujäätmeid peab käitlema ohtlike jäätmetena selleks luba omav ettevõte.”

d) Alapunktis a osutatud töödeldud puitu ei tohi kasutada:

— elamuehituses mitte mingil otstarbel,

— kohtades, kus on oht korduvaks kokkupuuteks nahaga,

— mereakvatooriumis,

— põllumajanduslikul otstarbel mujal kui tugipostidena kariloomade tarastamisel ja puitkonstruktsioonides vastavalt alapunktile b,

— kohtades, kus töödeldud puit võib kokku puutuda inimtoiduks ja/ või loomasöödaks ettenähtud vahesaaduste või lõpptoodetega.

5. Arseeniühenditega töödeldud puit, mida ühenduse territooriumil kasutati enne 30. september 2007 või mis on turule viidud vastavalt punktile 4, võib jääda paigale ja selle kasutamist võib jätkata kuni puidu kasutusea lõpuni.

6. C-tüüpi CCA lahustega töödeldud puitu, mida kasutati ühenduse territooriumil enne 30. september 2007 või mis on turule viidud vastavalt punktile 4:

— võib kasutada ja taaskasutada vastavalt punkti 4 alapunktides b, c ja d loetletud tingimustele,

— võib turule viia vastavalt punkti 4 alapunktides b, c ja d loetletud tingimustele.

7. Liikmesriigid võivad lubada, et puitu, mida on töödeldud muud tüüpi CCA lahustega ning mida kasutati ühenduse territooriumil enne 30. september 2007,

— võib kasutada ja taaskasutada vastavalt punkti 4 alapunktides b, c ja d loetletud tingimustele,

— võib turule viia vastavalt punkti 4 alapunktides b, c ja d loetletud tingimustele.

Eestis ei ole kehtestatud vastavat erandit.

 

Kehtestatud REACH-määrusega; asendatud Komisjoni määrusega (EÜ) nr 552/2009
20.

Tinaorgaanilised ühendid

1. Ei tohi turule viia kasutamiseks ainetena ega segudes, kui need toimivad biotsiidina värvide koostises keemiliselt reageerimata kujul.

2. Ei tohi turule viia ega kasutada ainetena ja segudes, kui need toimivad biotsiidina mikroorganismide, taimede või loomade põhjustatud saastumise vältimiseks järgmistes kohtades:

a) kõik merel, ranniku lähedal, suudmelahtedes ning siseveeteedel ja järvedes kasutatavad mis tahes pikkusega väikelaevad;

b) sumbad, triivvõrgud, võrgud ning mis tahes muud seadmed ja varustus, mida kasutatakse kala- või karploomakasvatuses;

c) mis tahes täielikult või osaliselt vee alla jäävad seadmed või varustus.

3. Ei tohi viia turule ega kasutada ainetena või segudes, mis on ette nähtud tööstusvee käitlemiseks.

4. Kolme asendajaga tinaorgaanilised ühendid

a) Kolme asendajaga tinaorgaanilisi ühendeid, nagu tributüültina- ühendid (TBT-ühendid) ja trifenüültinaühendid (TPT-ühendid), ei tohi pärast 1. juulit 2010 kasutada toodetes, kui kontsentratsioon tootes või tooteosas on ekvivalentsele tinakogusele arvestatult üle 0,1 massiprotsendi.

b) Tooteid, mis ei vasta punkti a nõuetele, ei tohi pärast 1. juulit 2010 turule viia, välja arvatud sellised tooted, mis on ühenduses enne nimetatud kuupäeva juba kasutusel.

5. Dibutüültinaühendid (DBT-ühendid)

a) Dibutüültinaühendeid ei tohi pärast 1. jaanuari 2012 kasutada üldsusele turustatavates segudes ja toodetes, kui tina sisaldus tootes või selle osas on suurem kui 0,1 massiprotsenti.

b) Tooteid ja segusid, mis ei vasta punkti a nõuetele, ei tohi pärast 1. jaanuari 2012 turule viia, välja arvatud sellised tooted, mis on ühenduses enne nimetatud kuupäeva juba kasutusel.

c) Erandina ei kohaldata punkte a ja b kuni 1. jaanuarini 2015 järgmiste üldsusele turustatavate toodete ja segude suhtes:

— ühe- ja kahekoostisosalised toatemperatuuril kasutatavad vulkaniseerimishermeetikud (hermeetikud RTV-1 ja RTV-2) ja liimained;

— dibutüültinaühendeid katalüsaatorina sisaldavad värvid ja katteained, mis on toodetele kantud;

— pehmest polüvinüülkloriidist (PVC) profiilid ja pehmest polüvinüülkloriidist kõva polüvinüülkloriidiga koekstrudeeritud profiilid;

— dibutüültinaühendeid stabilisaatorina sisaldava PVCga kaetud kangad, mis on ette nähtud kasutamiseks välistingimustes;

— väljas paiknevad vihmaveetorud, rennid, liitmikud, katuse- ja fassaadikattematerjalid.

d) Erandina ei kohaldata punkte a ja b selliste materjalide ja toodete suhtes, mida reguleeritakse määrusega (EÜ) nr 1935/ 2004.

6. Dioktüültinaühendid (DOT-ühendid)

a) Dioktüültinaühendeid (DOT-ühendeid) ei tohi pärast 1. jaanuari 2012 kasutada järgmistes üldsusele kasutamiseks või turustamiseks ette nähtud toodetes, kui kontsentratsioon tootes või tooteosas on ekvivalentsele tinakogusele arvestatult üle 0,1 massiprotsendi:

— nahaga kokkupuutumiseks ettenähtud tekstiiltooted;

— kindad;

— nahaga kokkupuutumiseks ette nähtud jalatsid või jalatsite osad;

— seina- ja põrandakattematerjalid;

— lapsehooldusvahendid;

— naiste hügieenitooted;

— mähkmed;

— kahekoostisosalised vormikomplektid vulkaniseerimiseks toatemperatuuril (RTV-2 vormikomplektid).

b) Tooteid, mis ei vasta punkti a nõuetele, ei tohi pärast 1. jaanuari 2012 turule viia, välja arvatud sellised tooted, mis on ühenduses enne nimetatud kuupäeva juba kasutusel.

Kehtestatud REACH-määrusega; asendatud Komisjoni määrusega (EÜ) nr 552/2009; muudetud Komisjoni määrusega (EL) nr 276/2010
21.

Di-μ-okso-di-n-butüültinahüdroksüboraan dibutüültinavesinikboraat C8H19BO3Sn (DBB)

CAS nr 75113-37-0

EÜ nr 401-040-5

Nende ainete sisaldus turule viidavates ja kasutatavates ainetes ja segudes ei tohi olla võrdne 0,1 massiprotsendiga või suurem.

Seda sätet ei kohaldata siiski selle aine (DBB) või seda sisaldavate segude suhtes, kui need on ette nähtud üksnes selliste toodete valmistamiseks, milles nimetatud aine sisaldus ei ole enam võrdne 0,1 massiprotsendiga või suurem.

Kehtestatud REACH-määrusega; asendatud Komisjoni määrusega (EÜ) nr 552/2009
22.

Pentaklorofenool

CAS nr 87-86-5

EÜ nr 201-778-6 ning selle soolad ja estrid

Ei tohi turule viia ega kasutada:

— ainena;

— muude ainete koostisosana või segudes, kui pentaklorofenooli sisaldus neis on võrdne 0,1 massiprotsendiga või suurem.

Kehtestatud REACH-määrusega; asendatud Komisjoni määrusega (EÜ) nr 552/2009
23.

Kaadmium

CAS nr 7440-43-9

EÜ nr 231-152-8 ning selle ühendid

Käesolevas kandes tähistavad nurksulgudes toodud koodid ja peatükid nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2658/87 kehtestatud ühisesse tollitariifistikku kantud kaupade koondnomenklatuuri koode ja peatükke.

1. Ei tohi kasutada järgmistest sünteetilistest orgaanilistest polümeeridest (edaspidi „plastmaterjalid”) toodetud segudes ja toodetes:

— vinüülkloriidi polümeerid või kopolümeerid (PVC) [3904 10] [3904 21]

— polüuretaan (PUR) [3909 50]

— väikese tihedusega polüetüleen (LDPE), välja arvatud selline väikese tihedusega polüetüleen, mida kasutatakse värvilise põhisegu tootmiseks [3901 10]

— tselluloosatsetaat (CA) [3912 11]

— tselluloosatsetaatbutüraat (CAB) [3912 11]

— epoksüvaigud [3907 30]

— melamiin-formaldehüüd-(MF)-vaigud [3909 20]

— uurea-formaldehüüd- (UF) -vaigud [3909 10]

— küllastumata polüestrid (UP) [3907 91]

— polüetüleentereftalaat (PET) [3907 60]

— polübutüleentereftalaat (PBT)

— läbipaistev/üldotstarbeline polüstüreen [3903 11]

— akrüülnitriilmetüülmetakrülaat (AMMA)

— ristseotud polüetüleen (VPE)

— eriti löögikindel polüstüreen

— polüpropüleen (PP) [3902 10]

Eelnevas loetelus esitatud plastmaterjalist valmistatud segusid ja tooteid ei tohi turule viia, kui nende kaadmiumisisaldus plastmaterjalis (väljendatuna metallilise kaadmiumina (Cd)) on 0,01 massiprotsenti või suurem.

Erandina ei kohaldata teist alapunkti enne 10. detsembrit 2011 turule viidud toodete suhtes.

Esimest ja teist alapunkti kohaldatakse nõukogu direktiivi 94/62/EÜ ja selle alusel vastu võetud õigusaktide kohaldamist piiramata.

Komisjon palub 19. novembriks 2012 Euroopa Kemikaaliametil kooskõlas artikliga 69 koostada XV lisa nõuete kohase toimiku, et hinnata, kas tuleks piirata kaadmiumi ja kaadmiumiühendite kasutamist sellistes plastmaterjalides, mis ei ole esitatud lõike 1 loetelelus.

2. Ei tohi kasutada ega turule lasta värvides koodidega [3208] ja [3209], milles kaadmiumisisaldus (väljendatuna metallilise kaadmiumina) on 0,01 massiprotsenti või suurem.
Värvides koodidega [3208] ja [3209], mille tsingisisaldus on üle 10 % värvi massist, ei tohi kaadmiumisisaldus (väljendatuna metallilise kaadmiumina) olla 0,1 massiprotsenti või suurem.

Värvitud tooteid ei tohi turule lasta, kui nende kaadmiumisisaldus (väljendatuna metallilise kaadmiumina) on 0,1 massiprotsenti või suurem värvitud toote pinnal olevast värvist.

3. Erandina ei kohaldata alapunkte 1 ja 2 selliste toodete suhtes, mida värvitakse kaadmiumi sisaldavate segudega ohutuse tagamiseks.

4. Erandina ei kohaldata punkti 1 teist alapunkti järgmistel juhtudel:

— PVC jäätmetest toodetud segud, edaspidi „taaskasutusse võetud PVC”;

— segud ja tooted, mis sisaldavad taaskasutusse võetud PVCd, kui nende kaadmiumisisaldus (väljendatuna metallilise kaadmiumina (Cd)) ei ületa 0,1 massiportsenti plastmaterjalist järgmiste jäiga PVC rakenduste puhul:

a) profiilid või jäigad lehed ehituses,

b) uksed, aknad, aknaluugid, seinad, rulood, aiad ja katuse vihmaveerennid,

c) laudised ja terrassid,

d) kaablitorud,

e) mitte-joogivee torud, kui taaskasutusse võetud PVCd kasutatakse mitmekihilise toru keskmise kihina ning see on täielikult kaetud uue PVC kihiga vastavalt punktile 1 eespool.

Tarnijad tagavad, et taaskasutusse võetud PVCd sisaldavate segude ja toodete enne esmakordset turule viimist märgistatakse need nähtavalt, loetavalt ja kustutamatult järgmiselt: „Sisaldab taaskasutusse võetud PVCd”, või järgmise piktogrammiga:

Käesoleva määruse artikli 69 kohaselt vaadatakse punkti 4 alusel tehtud erand läbi 31. detsembriks 2017, eriti selleks, et vähendada kaadmiumi piirväärtust ja hinnata ümber erandi kohaldamine punktides a–e loetletud rakenduste puhul.

5. Käesolevas kandes tähendab „kadmeerimine” igasuguse metallilise kaadmiumi deposiiti või kihti metallpinnal.

Ei tohi kasutada järgmistes sektorites/rakendustes kasutatavate metallitoodete või toote koostisosade kadmeerimiseks:

a) seadmed ja masinad, mida kasutatakse:

— toidu tootmiseks [8210] [8417 20] [8419 81] [8421 11] [8421 22] [8422] [8435] [8437] [8438] [8476 11]

— põllumajanduses [8419 31] [8424 81] [8432] [8433] [8434] [8436]

— jahutamiseks ja külmutamiseks [8418]

— trükkimiseks ja raamatute köitmiseks [8440] [8442] [8443]

b) seadmed ja masinad järgmiste toodete valmistamiseks:

— majapidamistarbed [7321] [8421 12] [8450] [8509] [8516]

— mööbel [8465] [8466] [9401] [9402] [9403] [9404]

— sanitaartehnikatooted [7324]

— keskkütte- ja kliimaseadmed [7322] [8403] [8404] [8415]

Igal juhul ja olenemata kasutusalast või ettenähtud lõppotstarbest on keelatud turule viia eespool alapunktides a ja b loetletud sektorites/rakendustes kasutatavaid ning eespool alapunktis b loetletud sektorites valmistatud kadmeeritud tooteid ja selliste toodete koostisosi.

6. Punktis 5 osutatud sätteid kohaldatakse ka kadmeeritud toodete ja selliste toodete koostisosade suhtes, kui neid kasutatakse järgnevalt alapunktides a ja b loetletud sektorites/rakendustes, ning järgnevalt alapunktis b loetletud sektorites valmistatud toodete suhtes:

a) seadmed ja masinad järgmiste toodete valmistamiseks:

— paber ja papp [8419 32] [8439] [8441] tekstiil ja rõivad [8444] [8445] [8447] [8448] [8449] [8451] [8452]

b) seadmed ja masinad järgmiste toodete valmistamiseks:

— tööstuslikud teisaldusmehhanismid ja -masinad [8425] [8426] [8427] [8428] [8429] [8430] [8431]

— maanteesõidukid ja põllutöömasinad [peatükk 87]

— veerem [peatükk 86]

— veesõidukid [peatükk 89]

7. Punktides 5 ja 6 sisalduvaid piiranguid ei kohaldata:

— toodete ja toote koostisosade suhtes, mida kasutatakse lennunduses, kosmoselennunduses, kaevandamisel, avamerel ja tuumatööstuses, kus rakendused peavad vastama kõrgetele ohutusstandarditele, ning maanteesõidukite ja põllutöömasinate, veeremi ja veesõidukite ohutusseadmetes,

— elektrikontaktide suhtes igas kasutussektoris, kui see on vajalik, et tagada töökindlus aparatuurile, millele need paigaldatakse.

8. Ei tohi kasutada kõvajoodisjootmise täitematerjalis sisaldusega 0,01 massiprotsenti või rohkem.

Kõvajoodisjootmise täitematerjali ei tohi turule viia, kui selle kaadmiumisisaldus (väljendatuna metallilise kaadmiumina (Cd)) on 0,01 massiprotsenti või suurem.

Käesoleva punkti kohaldamisel tähendab kõvajoodisjootmine ühendustehnikat, mille puhul kasutatakse sulameid ja mida viiakse läbi temperatuuril üle 450 °C.

9. Erandina ei kohaldata punkti 8 kõvajoodisjootmise täitematerjali suhtes, mida kasutatakse kaitse- ja lennundusvaldkonna rakendustes, ning kõvajoodisjootmise täitematerjali suhtes, mida kasutatakse ohutuse tagamiseks.

10. Ei tohi kasutada ega turule viia, kui sisaldus on võrdne või ületab 0,01 massiprotsenti metallist järgmistel juhtudel:

i) metallhelmed ja muud metallist koostisosad ehete valmistamiseks,

ii) vääris- ja imitatsioonehete ning juukseaksessuaaride metallist osad, sealhulgas

— käevõrud, kaelakeed ja sõrmused,

— augustamise abil kinnituvad ehted,

— käekellad ja käevõrud/-paelad,

— prossid ja mansetinööbid.

11. Erandina ei kohaldata punkti 10 toodete suhtes, mis on viidud turule enne 10. detsembrit 2011, ning ehete suhtes, mis on 10. detsembril 2011 üle 50 aasta vanad.

Kehtestatud REACH-määrusega; asendatud Komisjoni määrusega (EÜ) nr 552/2009; muudetud Komisjoni määruse (EL) nr 494/2011 ja selle parandusega; muudetud Komisjoni määrusega (EL) nr 835/2012, muudetud Komisjoni määrusega (EL) 2016/217
24.

Monometüül-tetraklorodifenüülmetaan

Kaubanduslik nimetus: Ugilec 141

CAS nr 76253-60-6

1. Selle aine ning seda ainet sisaldavate segude turuleviimine ja kasutamine on keelatud.

Seda ainet sisaldavaid tooteid ei tohi turule viia.

2. Erandina ei kohaldata punkti 1:

a) 18. juunil 1994 juba käigus olnud seadmete ja masinate suhtes, kuni selliste seadmete ja masinate kõrvaldamiseni;

b) liikmesriigis juba 18. juunil 1994 käigus olnud seadmete ja masinate hoolduse suhtes.

Alapunkti a puhul võivad liikmesriigid tervise- ja keskkonnakaitsest tulenevatel põhjustel siiski keelata oma territooriumil selliste seadmete ja masinate kasutamise enne nende kõrvaldamist.

Eestis ei ole kehtestatud vastavat erandit.

Kehtestatud REACH-määrusega; asendatud Komisjoni määrusega (EÜ) nr 552/2009
25.

Monometüül-diklorodifenüülmetaan

Kaubanduslik nimetus: Ugilec 121 Ugilec 21

Selle aine ning seda ainet sisaldavate segude turuleviimine ja kasutamine on keelatud.

Seda ainet sisaldavaid tooteid ei tohi turule viia.

Kehtestatud REACH-määrusega; asendatud Komisjoni määrusega (EÜ) nr 552/2009
26.

Monometüüldibromodifenüül-metaan bromobensüülbromotolueen, isomeeride segu

Kaubanduslik nimetus: DBBT

CAS nr 99688-47-8

Selle aine ning seda ainet sisaldavate segude turuleviimine ja kasutamine on keelatud.

Seda ainet sisaldavaid tooteid ei tohi turule viia.

Kehtestatud REACH-määrusega; asendatud Komisjoni määrusega (EÜ) nr 552/2009
27.

Nikkel

CAS nr 7440-02-0

EÜ nr 231-111-4 ning selle ühendid

1. Ei tohi kasutada:

a) kõikides augustatud kõrvadest ning muudest augustatud kehaosadest läbi pandavates ehteosades, välja arvatud juhul, kui nikli eraldumise määr nendest ehteosadest on väiksem kui 0,2 μg/cm 2 nädalas (migratsiooni piirmäär);

b) toodetes, mis on ette nähtud olema nahaga otseses ja pikaajalises kontaktis, näiteks:

— kõrvarõngastes,

— kaelakeedes, käevõrudes ja kettides, jalakettides, sõrmustes,

— käekellakorpustes, kellarihmades ja nende pannaldes,

— neetnööpides, pannaldes, neetides, tõmblukkudes ja metallmärkides,

kui neid kasutatakse rõivaesemetes, kui nikli eraldumise määr nende toodete osadest, mis nahaga otseselt ja pikaajaliselt kokku puutuvad, on suurem kui 0,5 μg/cm 2 nädalas;

c) sellistes toodetes, mis on loetletud punkti 1 alapunktis b, kui nende kattekiht ei sisalda niklit, välja arvatud juhul, kui selline kattekiht on piisav tagamaks, et nikli eraldumise määr selliste toodete nendest osadest, mis nahaga otseselt ja pikaajaliselt kokku puutuvad, ei ületa toote ettenähtud kasutamisel vähemalt kahe aasta jooksul 0,5 μg/cm 2 nädalas.

2. Tooteid, mille suhtes kohaldatakse punkti 1, ei tohi turule viia, kui need ei vasta nimetatud punktis sätestatud nõuetele.

3. Selle kindlaks määramisel, kas tooted vastavad punktide 1 ja 2 nõuetele, kasutatakse katsemeetoditena Euroopa Standardikomitee (CEN) vastu võetud standardeid.

Kehtestatud REACH-määrusega; asendatud Komisjoni määrusega (EÜ) nr 552/2009
28.

Kantserogeensed ained

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osas loetletud ained, mis on klassifitseeritud 1A või 1B kategooria kantserogeenideks (tabel 3.1) või 1. või 2. kategooria kantserogeenideks (tabel 3.2) ja loetletud järgmiselt:

— 1. liites loetletud 1A kategooria (tabel 3.1) kantserogeen / 1. kategooria kantserogeen (tabel 3.2)

— 2. liites loetletud 1B kategooria (tabel 3.1) kantserogeen / 2. kategooria kantserogeen (tabel 3.2)

Ilma et see piiraks käesoleva lisa muude osade kohaldamist, kohaldatakse kannete 28–30 suhtes järgmist.

1. Ei tohi turule viia ega kasutada:

— ainetena,

— muude ainete koostisosadena või

— segudes,

mida tarnitakse üldsusele, kui iga aine sisaldus aines või segus on võrdne või suurem kui:

— määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osas lubatud sisaldus või

— direktiivis 1999/45/EÜ määratletud vastav sisaldus, juhul kui konkreetset sisalduse piirväärtust ei ole kehtestatud määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osas.

Ilma et see piiraks ainete ja segude klassifitseerimist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate muude ühenduse sätete kohaldamist, tagavad tarnijad enne turuleviimist, et selliste ainete ja segude pakendil on järgmine nähtav, loetav ja kustutamatu märge:

„Üksnes kutsealaseks kasutamiseks”.

2. Erandina ei kohaldata punkti 1:

a) direktiivides 2001/82/EÜ ja 2001/83/EÜ määratletud meditsiini- ja veterinaartoodete suhtes;

b) direktiivis 76/768/EMÜ määratletud kosmeetikatoodete suhtes;

c) järgmiste kütuste ja õlitoodete suhtes:

— direktiiviga 98/70/EÜ hõlmatud mootorikütuste suhtes,

— mineraalõlitoodete suhtes, mis on ette nähtud kasutamiseks kütusena liikuvates või statsionaarsetes sisepõlemisseadmetes,

— suletud süsteemides (nt vedelgaasiballoonid) müüdavate kütuste suhtes;

d) direktiiviga 1999/45/EÜ hõlmatud maalimisvärvide suhtes;

e) 11. liite 1. veerus loetletud ained rakendusteks või kasutusotstarveteks, mis on loetletud 11. liite 2. veerus. Kui 11. liite 2. veerus on esitatud kuupäev, kehtib erand kõnealuse kuupäevani.

Kehtestatud REACH-määrusega; muudetud CLP-määrusega; asendatud Komisjoni määrusega (EÜ) nr 552/2009; muudetud Komisjoni määrusega (EL) nr 109/2012; muudetud Komisjoni määrusega (EL) nr 126/2013
29.

Mutageensed ained

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osas loetletud ained, mis on klassifitseeritud 1A või 1B kategooria mutageenideks (tabel 3.1) või 1. või 2. kategooria mutageenideks (tabel 3.2) ja loetletud järgmiselt:

— 3. liites loetletud 1A kategooria (tabel 3.1) mutageen / 1. kategooria mutageen (tabel 3.2)

— 4. liites loetletud 1B kategooria (tabel 3.1) mutageen / 2. kategooria mutageen (tabel 3.2)

Ilma et see piiraks käesoleva lisa muude osade kohaldamist, kohaldatakse kannete 28–30 suhtes järgmist.

1. Ei tohi turule viia ega kasutada:

— ainetena,

— muude ainete koostisosadena või

— segudes,

mida tarnitakse üldsusele, kui iga aine sisaldus aines või segus on võrdne või suurem kui:

— määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osas lubatud sisaldus või

— direktiivis 1999/45/EÜ määratletud vastav sisaldus, juhul kui konkreetset sisalduse piirväärtust ei ole kehtestatud määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osas.

Ilma et see piiraks ainete ja segude klassifitseerimist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate muude ühenduse sätete kohaldamist, tagavad tarnijad enne turuleviimist, et selliste ainete ja segude pakendil on järgmine nähtav, loetav ja kustutamatu märge:

„Üksnes kutsealaseks kasutamiseks”.

2. Erandina ei kohaldata punkti 1:

a) direktiivides 2001/82/EÜ ja 2001/83/EÜ määratletud meditsiini- ja veterinaartoodete suhtes;

b) direktiivis 76/768/EMÜ määratletud kosmeetikatoodete suhtes;

c) järgmiste kütuste ja õlitoodete suhtes:

— direktiiviga 98/70/EÜ hõlmatud mootorikütuste suhtes,

— mineraalõlitoodete suhtes, mis on ette nähtud kasutamiseks kütusena liikuvates või statsionaarsetes sisepõlemisseadmetes,

— suletud süsteemides (nt vedelgaasiballoonid) müüdavate kütuste suhtes;

d) direktiiviga 1999/45/EÜ hõlmatud maalimisvärvide suhtes;

e) 11. liite 1. veerus loetletud ained rakendusteks või kasutusotstarveteks, mis on loetletud 11. liite 2. veerus. Kui 11. liite 2. veerus on esitatud kuupäev, kehtib erand kõnealuse kuupäevani.

Kehtestatud REACH-määrusega; muudetud CLP-määrusega; asendatud Komisjoni määrusega (EÜ) nr 552/2009; muudetud Komisjoni määrusega (EL) nr 109/2012; muudetud Komisjoni määrusega (EL) nr 126/2013
30.

Reproduktiivtolsilised ained

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osas loetletud ained, mis on klassifitseeritud 1A või 1B kategooria reproduktiivtoksilisteks aineteks (tabel 3.1) või 1. või 2. kategooria reproduktiivtoksilisteks aineteks (tabel 3.2) ja loetletud järgmiselt:

— 5. liites loetletud 1A kategooria reproduktiivtoksiline aine, mis kahjustab seksuaalfunktsiooni ja sigivust või loote arengut (tabel 3.1) või 1. kategooria reproduktiivtoksiline aine, mida märgistatakse riskilausetega R60 (võib kahjustada sigivust) või R61 (võib kahjustada loodet) (tabel 3.2)

— 6. liites loetletud 1B kategooria reproduktiivtoksiline aine, mis kahjustab seksuaalfunktsiooni ja sigivust või loote arengut (tabel 3.1) või 2. kategooria reproduktiivtoksiline aine, mida märgistatakse riskilausetega R60 (võib kahjustada sigivust) või R61 (võib kahjustada loodet) (tabel 3.2)

Ilma et see piiraks käesoleva lisa muude osade kohaldamist, kohaldatakse kannete 28–30 suhtes järgmist.

1. Ei tohi turule viia ega kasutada:

— ainetena,

— muude ainete koostisosadena või

— segudes,

mida tarnitakse üldsusele, kui iga aine sisaldus aines või segus on võrdne või suurem kui:

— määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osas lubatud sisaldus või

— direktiivis 1999/45/EÜ määratletud vastav sisaldus, juhul kui konkreetset sisalduse piirväärtust ei ole kehtestatud määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osas.

Ilma et see piiraks ainete ja segude klassifitseerimist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate muude ühenduse sätete kohaldamist, tagavad tarnijad enne turuleviimist, et selliste ainete ja segude pakendil on järgmine nähtav, loetav ja kustutamatu märge:

„Üksnes kutsealaseks kasutamiseks”.

2. Erandina ei kohaldata punkti 1:

a) direktiivides 2001/82/EÜ ja 2001/83/EÜ määratletud meditsiini- ja veterinaartoodete suhtes;

b) direktiivis 76/768/EMÜ määratletud kosmeetikatoodete suhtes;

c) järgmiste kütuste ja õlitoodete suhtes:

— direktiiviga 98/70/EÜ hõlmatud mootorikütuste suhtes,

— mineraalõlitoodete suhtes, mis on ette nähtud kasutamiseks kütusena liikuvates või statsionaarsetes sisepõlemisseadmetes,

— suletud süsteemides (nt vedelgaasiballoonid) müüdavate kütuste suhtes;

d) direktiiviga 1999/45/EÜ hõlmatud maalimisvärvide suhtes;

e) 11. liite 1. veerus loetletud ained rakendusteks või kasutusotstarveteks, mis on loetletud 11. liite 2. veerus. Kui 11. liite 2. veerus on esitatud kuupäev, kehtib erand kõnealuse kuupäevani.

Kehtestatud REACH-määrusega; muudetud CLP-määrusega; asendatud Komisjoni määrusega (EÜ) nr 552/2009; muudetud Komisjoni määrusega (EL) nr 109/2012; muudetud Komisjoni määrusega (EL) nr 126/2013
31.

a) kreosoot; pesuõli

CAS nr 8001-58-9

EÜ nr 232-287-5

b) kreosootõli; pesuõli

CAS nr 61789-28-4

EÜ nr 263-047-8

c) destillaadid (söetõrv), naftaleeniõlid; naftaleeniõli

CAS nr 84650-04-4

EÜ nr 283-484-8

d) kreosootõli, atsenafteeni fraktsioon; pesuõli

CAS nr 90640-84-9

EÜ nr 292-605-3

e) destillaadid (söetõrv), ülemine, raske antratseenõli

CAS nr 65996-91-0

EÜ nr 266-026-1

f) antratseenõli

CAS nr 90640-80-5

EÜ nr 292-602-7

g) tõrvahapped, toorsüsi, toorfenoolid

CAS nr 65996-85-2

EÜ nr 266-019-3

h) puidukreosoot

CAS nr 8021-39-4

EÜ nr 232-419-1

i) madalatemperatuuriline tõrvaõli, leeliseline; ekstraheerimisjäägid (kivisüsi), madalatemperatuurse kivisöetõrva leelis

CAS nr 122384-78-5

EÜ nr 310-191-5

1. Ei tohi turule viia ega kasutada ainetena või segudes, mis on ette nähtud puidu töötlemiseks. Lisaks sellele ei tohi selliselt töödeldud puitu turule viia.

2. Erandina punktist 1:

a) neid võidakse kasutada puidu tööstuslikuks töötlemiseks või neid võivad kasutada kutselised kasutajad, kelle kohta kehtivad ühenduse õigusaktid töötajate kaitseks, puidu kohapeal taastöötlemiseks, kui need ained või segud sisaldavad:

i) benso(a)püreeni, mille sisaldus on väiksem kui 50 mg/kg (0,005 massiprotsenti) ja

ii) veeslahustuvaid fenoole, mille sisaldus on väiksem kui 3 massiprotsenti.

Selliseid aineid ja segusid, mis on ette nähtud puidu töötlemiseks tööstuslikult või kutseliste kasutajate poolt:

— võidakse turule viia üksnes 20-liitrises või suuremas pakendis,

— ei tohi müüa üldsusele.

Ilma et see piiraks ainete ja segude klassifitseerimist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate muude ühenduse sätete kohaldamist, tagavad tarnijad enne turuleviimist, et selliste ainete ja segude pakendil on järgmine nähtav, loetav ja kustutamatu märge:

„Üksnes tööstuslikuks või kutsealaseks kasutamiseks”;

b) alapunkti a kohaselt tööstuslikult või kutsealaselt töödeldud puitu, mis on turule viidud või taastöödeldud kohapeal, võib kasutada üksnes kutsealaselt ja tööstuslikult, nt raudteel, elektriülekande- ja telekommunikatsiooniliinide toestamiseks, taradeks, põllumajanduses (nt postid puude toetamiseks) ning sadamates ja veeteedel;

c) punktis 1 sätestatud turule viimise keeldu ei kohaldata puidu suhtes, mida on töödeldud kande 31 punktides a–i loetletud ainetega enne 31. detsember 2002 ning mida viiakse turule kasutatud kujul taaskasutamise eesmärgil.

3. Punkti 2 alapunktides b ja c osutatud töödeldud puitu ei tohi kasutada:

— mis tahes otstarbega hoonete siseviimistlusel,

— mänguasjades,

— mänguväljakutel,

— parkides, aedades ning puhke- ja muudes vabaõhurajatistes, kus on oht, et puit puutub sageli kokku inimese nahaga,

— aiamööbli, nt piknikulaudade valmistamiseks,

— valmistamaks, kasutamaks ja töötlemaks:

   — kasvatamise eesmärgil kasutatavaid anumaid,

   — pakendeid, mis võivad kokku puutuda inimestele ja/või loomade tarbeks ette nähtud tooraine, vahesaaduste või valmistoodetega;

   — muid materjale, mis võivad eespool osutatud tooteid saastada.

Kehtestatud REACH-määrusega; asendatud Komisjoni määrusega (EÜ) nr 552/2009
32.

Kloroform

CAS nr 67-66-3

EÜ nr 200-663-8

Ilma et see piiraks käesoleva lisa muude osade kohaldamist, kohaldatakse kannete 32–38 suhtes järgmist.

1. Ei tohi turule viia ega kasutada:

— ainetena,

— muude ainete koostisosana või segudes, kui loetletud ainete sisaldus on võrdne 0,1 massiprotsendiga või suurem,

kui aineid või segusid tarnitakse üldsusele ja/või kui need on ette nähtud hajukasutuseks, näiteks pindade ja tekstiili puhastamine.

2. Ilma et see piiraks ainete ja segude klassifitseerimist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate muude ühenduse sätete kohaldamist, tagavad tarnijad enne turuleviimist, et selliste ainete ja segude, mis sisaldavad loetletud aineid 0,1 massiprotsenti või rohkem, pakendil on järgmine nähtav, loetav ja kustutamatu märge:

„Üksnes tööstuslikuks kasutamiseks”.

Erandina ei kohaldata seda sätet:

a) direktiivis 2001/82/EÜ ning direktiivis 2001/83/EÜ määratletud meditsiini- ja veterinaartoodete suhtes;

b) direktiivis 76/768/EMÜ määratletud kosmeetikatoodete suhtes.

Kehtestatud REACH-määrusega; asendatud Komisjoni määrusega (EÜ) nr 552/2009
33.

Süsiniktetrakloriid

CAS nr 56-23-5

EÜ nr 200-262-8

Ainele on kehtestatud keeld koos mõningate eranditega osoonikihti kahandavaid aineid käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. juuni 2000. aasta määrusega (EÜ) nr 2037/2000.Kehtestatud REACH-määrusega; välja jäetud Komisjoni määrusega (EÜ) nr 552/2009
34.

1,1,2-trikloroetaan

CAS nr 79-00-5

EÜ nr 201-166-9

Ilma et see piiraks käesoleva lisa muude osade kohaldamist, kohaldatakse kannete 32–38 suhtes järgmist.

1. Ei tohi turule viia ega kasutada:

— ainetena,

— muude ainete koostisosana või segudes, kui loetletud ainete sisaldus on võrdne 0,1 massiprotsendiga või suurem,

kui aineid või segusid tarnitakse üldsusele ja/või kui need on ette nähtud hajukasutuseks, näiteks pindade ja tekstiili puhastamine.

2. Ilma et see piiraks ainete ja segude klassifitseerimist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate muude ühenduse sätete kohaldamist, tagavad tarnijad enne turuleviimist, et selliste ainete ja segude, mis sisaldavad loetletud aineid 0,1 massiprotsenti või rohkem, pakendil on järgmine nähtav, loetav ja kustutamatu märge:

„Üksnes tööstuslikuks kasutamiseks”.

Erandina ei kohaldata seda sätet:

a) direktiivis 2001/82/EÜ ning direktiivis 2001/83/EÜ määratletud meditsiini- ja veterinaartoodete suhtes;

b) direktiivis 76/768/EMÜ määratletud kosmeetikatoodete suhtes.

Kehtestatud REACH-määrusega; asendatud Komisjoni määrusega (EÜ) nr 552/2009
35.

1,1,2,2-tetrakloroetaan

CAS nr 79-34-5

EÜ nr 201-197-8

Ilma et see piiraks käesoleva lisa muude osade kohaldamist, kohaldatakse kannete 32–38 suhtes järgmist.

1. Ei tohi turule viia ega kasutada:

— ainetena,

— muude ainete koostisosana või segudes, kui loetletud ainete sisaldus on võrdne 0,1 massiprotsendiga või suurem,

kui aineid või segusid tarnitakse üldsusele ja/või kui need on ette nähtud hajukasutuseks, näiteks pindade ja tekstiili puhastamine.

2. Ilma et see piiraks ainete ja segude klassifitseerimist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate muude ühenduse sätete kohaldamist, tagavad tarnijad enne turuleviimist, et selliste ainete ja segude, mis sisaldavad loetletud aineid 0,1 massiprotsenti või rohkem, pakendil on järgmine nähtav, loetav ja kustutamatu märge:

„Üksnes tööstuslikuks kasutamiseks”.

Erandina ei kohaldata seda sätet:

a) direktiivis 2001/82/EÜ ning direktiivis 2001/83/EÜ määratletud meditsiini- ja veterinaartoodete suhtes;

b) direktiivis 76/768/EMÜ määratletud kosmeetikatoodete suhtes.

Kehtestatud REACH-määrusega; asendatud Komisjoni määrusega (EÜ) nr 552/2009
36.

1,1,1,2-tetrakloroetaan

CAS nr 630-20-6

Ilma et see piiraks käesoleva lisa muude osade kohaldamist, kohaldatakse kannete 32–38 suhtes järgmist.

1. Ei tohi turule viia ega kasutada:

— ainetena,

— muude ainete koostisosana või segudes, kui loetletud ainete sisaldus on võrdne 0,1 massiprotsendiga või suurem,

kui aineid või segusid tarnitakse üldsusele ja/või kui need on ette nähtud hajukasutuseks, näiteks pindade ja tekstiili puhastamine.

2. Ilma et see piiraks ainete ja segude klassifitseerimist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate muude ühenduse sätete kohaldamist, tagavad tarnijad enne turuleviimist, et selliste ainete ja segude, mis sisaldavad loetletud aineid 0,1 massiprotsenti või rohkem, pakendil on järgmine nähtav, loetav ja kustutamatu märge:

„Üksnes tööstuslikuks kasutamiseks”.

Erandina ei kohaldata seda sätet:

a) direktiivis 2001/82/EÜ ning direktiivis 2001/83/EÜ määratletud meditsiini- ja veterinaartoodete suhtes;

b) direktiivis 76/768/EMÜ määratletud kosmeetikatoodete suhtes.

Kehtestatud REACH-määrusega; asendatud Komisjoni määrusega (EÜ) nr 552/2009
37.

Pentakloroetaan

CAS nr 76-01-7

EÜ nr 200-925-1

Ilma et see piiraks käesoleva lisa muude osade kohaldamist, kohaldatakse kannete 32–38 suhtes järgmist.

1. Ei tohi turule viia ega kasutada:

— ainetena,

— muude ainete koostisosana või segudes, kui loetletud ainete sisaldus on võrdne 0,1 massiprotsendiga või suurem,

kui aineid või segusid tarnitakse üldsusele ja/või kui need on ette nähtud hajukasutuseks, näiteks pindade ja tekstiili puhastamine.

2. Ilma et see piiraks ainete ja segude klassifitseerimist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate muude ühenduse sätete kohaldamist, tagavad tarnijad enne turuleviimist, et selliste ainete ja segude, mis sisaldavad loetletud aineid 0,1 massiprotsenti või rohkem, pakendil on järgmine nähtav, loetav ja kustutamatu märge:

„Üksnes tööstuslikuks kasutamiseks”.

Erandina ei kohaldata seda sätet:

a) direktiivis 2001/82/EÜ ning direktiivis 2001/83/EÜ määratletud meditsiini- ja veterinaartoodete suhtes;

b) direktiivis 76/768/EMÜ määratletud kosmeetikatoodete suhtes.

Kehtestatud REACH-määrusega; asendatud Komisjoni määrusega (EÜ) nr 552/2009
38.

1,1-dikloroetüleen

CAS nr 75-35-4

EÜ nr 200-864-0

Ilma et see piiraks käesoleva lisa muude osade kohaldamist, kohaldatakse kannete 32–38 suhtes järgmist.

1. Ei tohi turule viia ega kasutada:

— ainetena,

— muude ainete koostisosana või segudes, kui loetletud ainete sisaldus on võrdne 0,1 massiprotsendiga või suurem,

kui aineid või segusid tarnitakse üldsusele ja/või kui need on ette nähtud hajukasutuseks, näiteks pindade ja tekstiili puhastamine.

2. Ilma et see piiraks ainete ja segude klassifitseerimist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate muude ühenduse sätete kohaldamist, tagavad tarnijad enne turuleviimist, et selliste ainete ja segude, mis sisaldavad loetletud aineid 0,1 massiprotsenti või rohkem, pakendil on järgmine nähtav, loetav ja kustutamatu märge:

„Üksnes tööstuslikuks kasutamiseks”.

Erandina ei kohaldata seda sätet:

a) direktiivis 2001/82/EÜ ning direktiivis 2001/83/EÜ määratletud meditsiini- ja veterinaartoodete suhtes;

b) direktiivis 76/768/EMÜ määratletud kosmeetikatoodete suhtes.

Kehtestatud REACH-määrusega; asendatud Komisjoni määrusega (EÜ) nr 552/2009
39.

1,1,1-trikloroetaan, metüülkloroform

CAS nr 71-55-6

EÜ nr 200-756-3

Aine on täielikult keelustatud osoonikihti kahandavaid aineid käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. juuni 2000. aasta määrusega (EÜ) nr 2037/2000.

 

Kehtestatud REACH-määrusega; välja jäetud Komisjoni määrusega (EÜ) nr 552/2009
40.

Tuleohtlikud ained

Ained, mis klassifitseeritakse 1. või 2. kategooria tuleohtlike gaasidena, 1., 2. või 3. kategooria tuleohtlike vedelikena, 1. või 2. kategooria tuleohtlike tahkete ainetena, veega kokku puutudes tuleohtlikke gaase eritavate 1., 2. ja 3. kategooria ainete ja segudena, 1. kategooria pürofoorsete vedelikena või 1. kategooria pürofoorsete tahkete ainetena, olenemata sellest, kas nad sisalduvad määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osas või mitte.

1. Ei tohi kasutada ainena ega seguna aerosoolpakendites, mis viiakse elanikkonna jaoks turule näiteks järgmisena nimetatud meelelahutuslikul või dekoratiivsel eesmärgil:

— põhiliselt kaunistamiseks ette nähtud tooted metalse sära andmiseks,

— kunstlumi ja -härmatis,

— pilapadjad,

— serpentiinaerosoolid,

— ekskrementide imitatsioonid,

— pidupasunad,

— dekoratiivhelbed ja -vahud,

— kunstlikud ämblikuvõrgud,

— haisupommid.

2. Ilma, et see piiraks ohtlike ainete klassifitseerimist ja märgistamist käsitlevate ühenduse muude sätete kohaldamist, tagavad tarnijad enne turuleviimist, et eespool osutatud aerosoolide pakendil on nähtavalt, loetavalt ja kustutamatult järgmised sõnad:

„Üksnes kutsealaseks kasutamiseks”.

3. Erandina ei kohaldata punkte 1 ja 2 nõukogu direktiivi 75/324/EMÜ artikli 8 punktis 1a osutatud aerosoolide suhtes.

4. Punktides 1 ja 2 osutatud aerosoole ei tohi turule viia, kui need ei vasta kindlaksmääratud nõuetele.

Kehtestatud REACH-määrusega; asendatud Komisjoni määrusega (EÜ) nr 552/2009; muudetud CLP-määrusega; muudetud Komisjoni määrusega (EL) nr 126/2013
41.

Heksakloroetaan

CAS nr 67-72-1

EÜ nr 200-666-4

Ei tohi turule viia ega kasutada ainetena või segudes, mis on ette nähtud mitteraudmetallide tootmiseks või töötlemiseks.

Kehtestatud REACH-määrusega; asendatud Komisjoni määrusega (EÜ) nr 552/2009
42.

Klooritud alkaanid, C10-C13, (lühikese ahelaga klooritud parafiinid) (SCCP))

EÜ nr 287-476-5

CAS nr 85535-84-8

Aine on lisatud püsivaid orgaanilisi saasteaineid käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 850/2004 I lisasse Komisjoni 19. juuni 2012. aasta määrusega (EL) nr 519/2012. Määrusega (EÜ) nr 850/2004 keelatakse I lisas loetletud ainete tootmine, turuleviimine ja kasutamine, välja arvatud teatavate konkreetsete erandite puhul.Kehtestatud REACH-määrusega; asendatud Komisjoni määrusega (EÜ) nr 552/2009; välja jäetud Komisjoni määrusega (EL) nr 126/2013
43.

Asovärvid

1. Asovärve, mis ühe või enama asorühma lõhustumisel võivad emiteerida ühe või rohkem 8. liites loetletud aromaatsetest amiinidest, mis on avastatavad toodetes või nende värvitud osades 10. liites loetletud katsemeetodi järgi koguses üle avastamispiiri 30 mg/kg (0,003 massiprotsenti), ei tohi kasutada sellistes tekstiil- ja nahktoodetes, mis võivad sattuda otsesesse ja pikaajalisse kokkupuutesse inimese naha või suuõõnega, näiteks:

— rõivad, voodipesu, käterätid, tupeed või šinjoonid, parukad, kübarad, mähkmed ja muud hügieenitarbed, magamiskotid,

— jalatsid, kindad, kellarihmad, käekotid, rahakotid ja -taskud, portfellid, istmekatted, kaelakotid,

— tekstiilist või nahast mänguasjad ning mänguasjad, millel on tekstiil-või nahkrõivad,

— lõpptarbijale kasutamiseks ettenähtud lõng ja kangas.

2. Lisaks ei tohi punktis 1 osutatud tekstiil- ja nahktooteid turule viia, kui need ei vasta nimetatud punktis sätestatud nõuetele.

3. Asovärve, mis on toodud 9. liite loetelus, ei tohi turule viia ega kasutada tekstiil- või nahktoodete värvimisel ainena või segude koostisosana suuremas sisalduses kui 0,1 massiprotsenti.

Kehtestatud REACH-määrusega; asendatud Komisjoni määrusega (EÜ) nr 552/2009
44.

Difenüüleetri pentabromoderivaat

C12H5Br5O

Aine on lisatud püsivaid orgaanilisi saasteaineid käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 850/2004 I lisasse Komisjoni 24. augusti 2010. aasta määrusega (EÜ) nr 757/2010. Määrusega (EÜ) nr 850/2004 keelatakse I lisas loetletud ainete tootmine ja turuleviimine ning reguleeritakse kõnealuseid aineid sisaldavate jäätmete käitlust.Kehtestatud REACH-määrusega; asendatud Komisjoni määrusega (EÜ) nr 552/2009; välja jäetud Komisjoni määrusega (EL) nr 207/2011
45.

Difenüüleetri oktabromoderivaat

C12H2Br8O

1. Ei tohi turule viia ega kasutada:

— ainena;

— muude ainete koostisosana või segudes, kui nimetatud aine sisaldus on suurem kui 0,1 massiprotsenti.

2. Tooteid ei tohi turule viia, kui tooted või nende põlemist aeglustavad osad sisaldavad kõnealust ainet üle 0,1 massiprotsendi.

3. Erandina ei kohaldata punkti 2:

— toodete suhtes, mis olid ühenduses kasutusel enne 15. august 2004,

— direktiivi 2002/95/EÜ kohaldamisalasse jäävate elektri- ja elektroonikaseadmete suhtes.

Kehtestatud REACH-määrusega; asendatud Komisjoni määrusega (EÜ) nr 552/2009
46.

a) nonüülfenool

C6H4(OH)C9H19

CAS nr 25154-52-3

EÜ nr 246-672-0

b) nonüülfenooletoksülaat

(C2H4O)nC15H24O

Ainet ei tohi turule viia või kasutada ainena ega segudes, kui selle sisaldus on 0,1 massiprotsenti või suurem, järgmisel otstarbel:

1) tööstuslik ja kutsealane puhastus, v.a:

— kontrollitavad suletud kuivpuhastussüsteemid, kus puhastusvedelikud võetakse ringlusse või põletatakse,

— eritöötlusega puhastussüsteemid, kus puhastusvedelikud võetakse ringlusse või põletatakse;

2) olmepuhastus;

3) tekstiili ja naha töötlemine, v.a:

— töötlemine, mille puhul ei heideta jäätmeid heitvette,

— eritöötlusega süsteemid, kus kasutatud vett eeltöödeldakse, et enne reovee biopuhastust orgaaniline osa täielikult eemaldada (lambanahkade rasvaärastus);

4) rasvaemulgaator lüpsiseadmetes;

5) metallitöötlemine, v.a

kasutamine kontrollitavates suletud süsteemides, kus puhastusvedelik võetakse ringlusse või põletatakse;

6) tselluloosi ja paberi valmistamine;

7) kosmeetikatooted;

8) muud isikliku hügieeni tooted, v.a

spermitsiidid;

9) pestitsiidide ja biotsiidide abiained. See piirang ei mõjuta siiski nonüülfenooli etoksülaati abiainena sisaldavate pestitsiidide ja biotsiidide kohta enne 17. juuli 2003 väljaantud siseriiklike lubade kehtivust.

Kehtestatud REACH-määrusega; asendatud Komisjoni määrusega (EÜ) nr 552/2009
46a.Nonüülfenooletoksülaadid
(NPE) (C2H4O)nC15H24O
1. Ainet ei tohi pärast 3. veebruarit 2021 turule lasta tekstiiltoodetes, mille puhul võib põhjendatult eeldada, et neid pestakse nende tavalise kasutustsükli vältel vees, kui selle aine sisaldus kõnealuses tekstiilitootes või tekstiilitoote igas osas on 0,01 massiprotsenti või suurem.
2. Punkti 1 ei kohaldata kasutatud tekstiiltoodete turule laskmise suhtes ega selliste tekstiiltoodete turule laskmise suhtes, mis on eranditult toodetud ringlussevõetud tekstiilidest NPEd kasutamata.
3. Punktides 1 ja 2 tähendab sõna „tekstiiltoode” mis tahes lõpetamata ning pool- ja valmistoodet, mis sisaldab vähemalt 80 massiprotsenti tekstiilkiude, või mis tahes muud toodet, mis sisaldab osa, mis sisaldab tekstiilkiude vähemalt 80 massiprotsenti, kaasa arvatud sellised tooted nagu rõivad, aksessuaarid, sisustustekstiilid, kiud, lõng, kangad ja kootud detailid.
Lisatud Komisjoni määrusega (EL) nr 2016/26
47.

Kroomi (VI) ühendid

1. Tsementi ja tsementi sisaldavaid segusid ei või kasutada ega turule viia, kui need pärast hüdraatimist sisaldavad rohkem kui 2 mg/kg (0,0002 %) lahustuvat kroomi (VI) tsemendi kuivmassi kohta.

2. Kui kasutatakse redutseerijaid, siis ilma et see piiraks ohtlike ainete ja segude klassifitseerimist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate ühenduse muude sätete kohaldamist, tagavad tarnijad enne turuleviimist, et tsemendi või tsementi sisaldavate segude pakenditel on nähtavalt, loetavalt ja kustumatult märgitud teave pakendamiskuupäeva, ladustamistingimuste ja ladustusaja kohta, mis on vajalik redutseerija aktiivsuse säilitamiseks ja lahustuva kroomi (VI) sisalduse hoidmiseks madalamal kui punktis 1 osutatud piirmäär.

3. Erandina ei kohaldata punkte 1 ja 2 turule viimise ja kasutamise suhtes seoses kontrollitavate ja täielikult automatiseeritud protsessidega, mille korral tsementi ja tsementi sisaldavaid segusid käideldakse üksnes masinatega ning nende kokkupuutumine nahaga on välistatud.

4. Tõendamaks vastavust lõike 1 sätetele kasutatakse tsemendis ja tsementi sisaldavates segudes lahustuva kroomi (VI) sisalduse kindlaksmääramiseks Euroopa Standardikomitee vastuvõetud katsemeetodit.

5. Nahktooteid, mis puutuvad kokku nahaga, ei tohi turule viia, kui need sisaldavad kroom(VI), mille kontsentratsioon on võrdne või suurem kui 3 mg/kg (0,0003 % massist) naha kuivaine kogumassist.

6. Nahkosi sisaldavaid tooteid, mis puutuvad kokku nahaga, ei tohi turule viia, kui toote nahkosad sisaldavad kroom(VI), mille kontsentratsioon on 3 mg/kg (0,0003 % massist) naha kuivaine kogumassist või suurem.

7. Lõikeid 5 ja 6 ei kohaldata selliste kasutatud kaupade turuleviimisel, mis olid liidus lõppkasutusel enne 1. maid 2015.

Kehtestatud REACH-määrusega; asendatud Komisjoni määrusega (EÜ) nr 552/2009; muudetud Komisjoni määrusega (EL) nr 126/2013; muudetud Komisjoni määrusega (EL) nr 301/2014
48.

Tolueen

CAS nr 108-88-3

EÜ nr 203-625-9

Ainet ei tohi turule viia ega kasutada ainena või segudes üldsusele tarnimiseks mõeldud liimainetes ja aerosoolvärvides, kui selle sisaldus aines või segus on 0,1 massiprotsenti või üle selle.

Kehtestatud REACH-määrusega; asendatud Komisjoni määrusega (EÜ) nr 552/2009
49.

Triklorobenseen

CAS nr 120-82-1

EÜ nr 204-428-0

Ainet ei tohi turule viia ega kasutada iseseisva ainena või segudes, kui selle sisaldus aines või segus on 0,1 massiprotsenti või üle selle ühegi kasutusala puhul, välja arvatud:

— sünteesi vaheainena või

— lahustina suletud süsteemides keemilistes rakendustes kloorimisreaktsioonide läbiviimiseks või

— 1,3,5-trinitro-2,4,6-triaminobenseeni (TATB) tootmisel.

Kehtestatud REACH-määrusega; asendatud Komisjoni määrusega (EÜ) nr 552/2009
50.

Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH)

a) benso(a)püreen (BaP)

CAS nr 50-32-8

b) benso(e)püreen (BeP)

CAS nr 192-97-2

c) benso(a)antratseen (BaA)

CAS nr 56-55-3

d) krüseen (CHR)

CAS nr 218-01-9

e) benso(b)fluoranteen (BbFA))

CAS nr 205-99-2

f) benso(j)fluoranteen (BjFA)

CAS nr 205-82-3

g) benso(k)fluoranteen (BkFA)

CAS nr 207-08-9

h) dibenso(a,h)antratseen (DBAhA)

CAS nr 53-70-3

1. Alates 1. jaanuarist 2010 ei tohi ekstenderõlisid turule viia ega kasutada rehvide või rehvide osade valmistamisel, kui need sisaldavad:

— üle 1 mg/kg (0,0001 massiprotsenti) benso(a)püreeni või

— üle 10 mg/kg (0,001 massiprotsenti) kõiki loetletud polütsüklilisi aromaatseid süsivesinikke kokku.

Esimeses lõigus osutatud piirväärtustega vastavuse tõendamiseks kasutatakse standardi EN 16143:2013 (Naftasaadused. Benso(a)püreeni (BaP) ja teatud polütsükliliste aromaatsete süsivesinike (PAH) sisalduse määramine täiteõlides. Meetod, milles kasutatakse kahekordset LC-puhastust ning gaasikromatograafiat/massispektromeetriat) katsemeetodit. Kuni 23. septembrini 2016 võib esimeses lõigus osutatud piirväärtustest kinnipeetuks lugeda, kui polütsükliliste aromaatsete ühendite ekstrakt on väiksem kui 3 massiprotsenti mõõdetuna Institute of Petroleumi standardi IP 346:1998 (polütsükliliste aromaatsete ühendite määramine kasutamata baasmäärdeõlides ja asfalteenidevabades naftafraktsioonides – dimetüülsulfoksiidi ekstraktsiooni murdumisnäitaja meetod) järgi, tingimusel et tootja või importija kontrollib mõõtmise teel benso(a)püreeni ja loetletud polütsükliliste aromaatsete süsivesinike sisalduse vastavust piirväärtustele ning mõõdetud väärtuste korrelatsiooni polütsükliliste aromaatsete ühendite ekstraktiga iga kuue kuu järel või pärast iga suuremat muudatust töökorras/tootmises vastavalt sellele, kumb kuupäev jõuab varem kätte.

2. Lisaks ei tohi turule viia pärast 1. jaanuari 2010 valmistatud rehve ja protekteerimiseks mõeldud turviseid, kui ekstenderõlide sisaldus nendes ületab punktis 1 toodud piirväärtusi.

Neist piirväärtustest loetakse kinni peetuks, kui vulkaniseeritud kummi-ühendites ei ületa suudmepiirkonna prootonite sisaldus piirnormi 0,35 %, mõõdetuna ja arvutatuna vastavalt ISO standardile 21461 (vulkaniseeritud kummi – õli aromaatsuse määramine vulkaniseeritud kautšukisegudes).

3. Erandina ei kohaldata punkti 2 protekteeritud rehvide suhtes, kui nende turvis ei sisalda ekstenderõlisid, mis ületavad punktis 1 toodud piirväärtusi.

4. Selle kirje puhul kasutatakse terminit „rehv” sellise sõidukirehvi tähenduses, mis on hõlmatud järgmiste õigusaktidega:

— Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. septembri 2007. aasta direktiiv 2007/46/EÜ, millega kehtestatakse raamistik mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks mõeldud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike kinnituse kohta;

— Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mai 2003. aasta direktiiv 2003/37/EÜ põllu- või metsamajanduslike traktorite, nende haagiste ja pukseeritavate vahetatavate masinate, ja nende masinate jaoks mõeldud süsteemide, nende osade ja eraldi seadmestike tüübikinnituse andmise kohta;

— Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. märtsi 2002. aasta direktiiv 2002/24/EÜ kahe- või kolmerattaliste mootorsõidukite tüübikinnituse kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 92/61/EMÜ.

5. Kaupu ei tohi üldsusele müümiseks turule viia, kui nende mis tahes kummi- või plastosa, mille kokkupuude inimese naha või suuõõnega on tavalistes või põhjendatult eeldatavates kasutustingimustes otsene ning kas pikaajaline või lühiajaline ja korduv, sisaldab loetletud polütsüklilisi aromaatseid süsivesinikke üle 1 mg/kg (0,0001 massiprotsenti asjaomasest osast). Sellised kaubad on muu hulgas: — spordivahendid, näiteks jalgrattad, golfikepid, reketid; — tarberiistad, kärud, käimistoolid; — tööriistad koduseks kasutamiseks; — rõivad, jalatsid, kindad ja spordiriided; — kellarihmad, randmepaelad, maskid, peapaelad.

6. Mänguasju, sealhulgas tegevusmänguasju, ja lastetarbeid ei tohi turule viia, kui nende mis tahes kummi- või plastosa, mille kokkupuude inimese naha või suuõõnega on tavalistes või põhjendatult eeldatavates kasutustingimustes otsene ning kas pikaajaline või lühiajaline ja korduv, sisaldab loetletud polütsüklilisi aromaatseid süsivesinikke üle 0,5 mg/kg (0,00005 massiprotsenti asjaomasest osast).

7. Erandina punktidest 5 ja 6 ei kohaldata kõnealuseid punkte kaupade suhtes, mis viiakse esimest korda turule, enne 27. detsembrit 2015.

8. Hiljemalt 27. detsembriks 2017 vaatab komisjon üle punktides 5 ja 6 osutatud piirmäärad, arvestades uut teaduslikku teavet, sealhulgas teavet polütsükliliste aromaatsete süsivesinike migratsiooni kohta nimetatud kaupadest ja teavet alternatiivsete toormaterjalide kohta, ning muudab vajaduse korral kõnealuseid punkte asjakohaselt.

Kehtestatud REACH-määrusega; asendatud Komisjoni määrusega (EÜ) nr 552/2009; muudetud Komisjoni määrusega (EL) nr 1272/2013; muudetud Komisjoni määrusega (EL) nr 2015/326
51.

Järgmised ftalaadid (või muud CAS ja EÜ numbritega ained, mis hõlmavad vastavat ainet):

a) bis(2-etüülheksüül)ftalaat (DEHP)

CAS nr 117-81-7

EÜ nr 204-211-0

b) dibutüülftalaat (DBP)

CAS nr 84-74-2

EÜ nr 201-557-4

c) bensüülbutüülftalaat (BBP)

CAS nr 85-68-7

EÜ nr 201-622-7

1. Mänguasjades ja lapsehooldusvahendites ei tohi kasutada ainena või segudes rohkem kui 0,1 % plastifitseeritud materjali massist.

2. Mänguasju ja lapsehooldusvahendeid, milles loetletud ftalaatide sisaldus ületab 0,1 % plastifitseeritud materjali massist, ei ole lubatud turule viia.

Kehtestatud REACH-määrusega; asendatud Komisjoni määrusega (EÜ) nr 552/2009; muudetud Komisjoni määrusega (EL) nr 1272/2013; muudetud Komisjoni määrusega (EL) nr 2015/326
52.

Järgmised ftalaadid (või muud CAS ja EÜ numbritega ained, mis hõlmavad vastavat ainet):

a) diisononüülftalaat (DINP)

CAS nr 28553-12-0 ja 68515-48-0

EÜ nr 249-079-5 ja 271-090-9

b) diisodetsüülftalaat (DIDP)

CAS nr 26761-40-0 ja 68515-49-1

EÜ nr 247-977-1 ja 271-091-4

c) di-n-oktüülftalaat (DNOP)

CAS nr 117-84-0

EÜ nr 204-214-7

1. Ei tohi kasutada ainetena või segudes rohkem kui 0,1 % plastifitseeritud materjali massist mänguasjades ja lapsehooldusvahendites, mida laps saab suhu panna.

2. Mänguasju ja lapsehooldusvahendeid, milles loetletud ftalaatide sisaldus ületab 0,1 % plastifitseeritud materjali massist, ei tohi turule viia.

Kehtestatud REACH-määrusega; asendatud Komisjoni määrusega (EÜ) nr 552/2009; muudetud Komisjoni määrusega (EL) nr 1272/2013; muudetud Komisjoni määrusega (EL) nr 2015/326
53.

Perfluorooktaan-sulfonaadid

(PFOS) C8F17SO2X

(X = OH, metallisool (O-M+), halogeniid, amiid ja muud derivaadid, sealhulgas polümeerid)

Aine on lisatud püsivaid orgaanilisi saasteaineid käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 850/2004 I lisasse Komisjoni 24. augusti 2010. aasta määrusega (EÜ) nr 757/2010. Määrusega (EÜ) nr 850/2004 keelatakse I lisas loetletud ainete tootmine ja turuleviimine ning reguleeritakse kõnealuseid aineid sisaldavate jäätmete käitlust.Kehtestatud Komisjoni määrusega (EÜ) nr 552/2009; välja jäetud Komisjoni määrusega (EL) nr 207/2011
54.

2-(2-metoksüetoksü)etanool (DEGME)

CAS nr 111-77-3

EÜ nr 203-906-6

Ei tohi turule viia pärast 27. juuni 2010 üldsusele tarnimiseks värvide ja värvieemaldajate, puhastusvahendite, isepoleeruvate emulsioonide või põrandahermeetikute koostisosana, kui nende sisaldus on 0,1 massiprotsenti või suurem.

Kehtestatud Komisjoni määrusega (EÜ) nr 552/2009
55.

2-(2-butoksüetoksü)etanool (DEGBE)

CAS nr 112-34-5

EÜ nr 203-961-6

1. Ei tohi esimest korda turule viia pärast 27. juuni 2010 üldsusele tarnimiseks pihustatavate värvide või aerosoolpakendis pihustatavate puhastusvahendite koostisosana, kui nende sisaldus on 3 massiportsenti või suurem.

2. Aerosoolpakendis pihustatavaid värve ega puhastusvahendeid, mis sisaldavad DEGBEt ja ei vasta punktile 1, ei tohi üldsusele tarnimiseks turule viia pärast 27. detsember 2010.

3. Ilma et see piiraks ainete ja segude klassifitseerimist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate muude ühenduse sätete kohaldamist, tagavad tarnijad enne turuleviimist, et kõikide üldsusele turustatavate värvide, välja arvatud pihustatavad värvid, milles on DEGBEt vähemalt 3 massiprotsenti, pakendil on hiljemalt 27. detsembril 2010 järgmine nähtav, loetav ja kustutamatu märge:

„Mitte kasutada värvipihustites”.

Kehtestatud Komisjoni määrusega (EÜ) nr 552/2009
56.

Metüleendifenüüldiisotsüanaat (MDI)
CAS nr 26447-40-5
EÜ nr 247-714-0
sealhulgas järgmised isomeerid:

a) 4,4’-metüleendifenüüldiisotsüanaat
CAS nr 101-68-8
EÜ nr 202-966-0

b) 2,4’-metüleendifenüüldiisotsüanaat
CAS nr 5873-54-1
EÜ nr 227-534-9

c) 2,2’-metüleendifenüüldiisotsüanaat
CAS nr 2536-05-2
EÜ nr 219-799-4

1. Ei tohi segude koostisosana turule viia pärast 27. detsember 2010 üldsusele tarnimiseks, kui MDI sisaldus segus on 0,1 massiportsenti või suurem, välja arvatud kui tarnijad tagavad enne turuleviimist, et pakend:

a) sisaldab kaitsekindaid, mis vastavad nõukogu direktiivi 89/686/EMÜ nõuetele;

b) kannab, ilma et see piiraks muude ohtlike ainete ja segude klassifitseerimist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate õigusaktide kohaldamist, järgmist nähtavat, loetavat ja kustutamatut märget:

“— Võib põhjustada allergilisi reaktsioone inimestel, kes on tundlikud teiste diisotsüanaatide suhtes.

— Astmat põdevad või ekseemi või nahaprobleemide all kannatavad inimesed peaksid vältima kokkupuudet, sealhulgas naha kokkupuudet selle tootega.

— Seda toodet ei tohi kasutada halva ventilatsiooniga ruumides, välja arvatud kui kasutatakse sobiva filtriga gaasimaski (s.o tüübi EN 14387:2004 mask A1 tüüpi filtriga)”

2. Erandina ei kohaldata punkti 1 alapunkti a kuumsulamliimide suhtes.

Kehtestatud Komisjoni määrusega (EÜ) nr 552/2009; muudetud Komisjoni määrusega (EL) nr 126/2013
57.

Tsükloheksaan

CAS nr 110-82-7

EÜ nr 203-806-2

1. Ei tohi neopreenipõhiste kontaktliimide koostisosana esimest korda turule viia pärast 27. juuni 2010 üldsusele tarnimiseks, kui tsükloheksaani sisaldus neis on 0,1 massiportsenti või suurem, ega raskemates pakendites kui 350 g.

2. Neopreenipõhiseid tsükloheksaani sisaldavaid ja punktile 1 mittevastavaid kontaktliime ei tohi üldsusele tarnimiseks turule viia pärast 27. detsember 2010.

3. Ilma et see piiraks ainete ja segude klassifitseerimist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate muude ühenduse sätete kohaldamist, tagavad tarnijad enne turuleviimist, et kõikide üldsusele tarnimiseks ette nähtud turule viidavate neopreenipõhist tsükloheksaani sisaldavate kontaktliimide, milles on tsükloheksaani vähemalt 0,1 massiprotsenti, pakendil on hiljemalt 27. detsember 2010 järgmine nähtav, loetav ja kustutamatu märge:

“— Seda toodet ei tohi kasutada halva ventilatsiooniga ruumides.

— Seda toodet ei tohi kasutada vaipade kinnitamiseks.”

Kehtestatud Komisjoni määrusega (EÜ) nr 552/2009
58.

Ammooniumnitraat (AN)

CAS nr 6484-52-2

EÜ nr 229-347-8

1. Pärast 27. juuni 2010 ei tohi esimest korda turule viia ainena või segudes, mis sisaldavad lämmastikku rohkem kui 28 % ammooniumnitraadi massist, ning mida kasutatakse tahke liht- või kompleksväetisena, välja arvatud juhul, kui väetis vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2003/2003 III lisas suure lämmastikusisaldusega ammooniumnitraatväetiste suhtes kehtestatud tehnilistele tingimustele.

2. Pärast 27. juuni 2010 ei tohi turule viia ainena või segudes, mis sisaldavad lämmastikku rohkem kui 16 % ammooniumnitraadi massist, välja arvatud järgmistele kasutajatele:

a) allkasutajad ja levitajad, sealhulgas füüsilised või juriidilised isikud, kellel on litsents või luba vastavalt nõukogu direktiivile 93/15/EMÜ;

b) põllumajandustootjad täis- või osaajaga põllumajanduslikus tegevuses kasutamiseks, sõltumata kasutatava maa suurusest.

Käesolevas alapunktis kasutatakse järgmisi mõisteid:

i) „põllumajandustootja” on füüsiline või juriidiline isik või selliste isikute rühm, olenemata sellest, missugune õiguslik seisund sellele rühmale ja rühma liikmetele on siseriikliku õigusega antud, kelle põllumajandusettevõte asub ühenduse territooriumil, nagu on osutatud asutamislepingu artiklis 299, ning kes tegeleb põllumajandusliku tegevusega;

ii) „põllumajanduslik tegevus” on põllumajandustoodete tootmine ja kasvatamine, sealhulgas saagikoristus, lüpsikarja pidamine, põllumajandusloomade aretamine ja pidamine ning maa hoidmine heades põllumajandus- ja keskkonnatingimustes, nagu on kehtestatud nõukogu määruse (EÜ) nr 1782/2003 artikliga 5;

c) füüsilised või juriidilised isikud, kes on hõivatud sellistes professionaalsetes tegevustes nagu aiandus, taimekasvatus kasvuhoonetes, parkide, aedade või spordiväljakute hooldamine, metsandus või sarnased tegevused.

3. Liikmesriigid võivad siiski punktis 2 sätestatud piirangute puhul sotsiaal-majanduslikel põhjustel kohaldada oma territooriumil turule viidud ainete ja segude suhtes lämmastiku piirväärtust kuni 20 % ammooniumnitraadi massist kuni 1. juulini 2014. Nad teatavad sellest komisjonile ja teistele liikmesriikidele.

Eestis ei ole kehtestatud vastavat erandit.

 

Kehtestatud Komisjoni määrusega (EÜ) nr 552/2009
59.

Diklorometaan

CAS nr 75-09-2

EÜ nr 200-838-9

1. Värvieemaldeid, mis sisaldavad diklorometaani kontsentratsioonis 0,1 või rohkem massiprotsenti, ei tohi

a) viia esimest korda turule tarnimiseks üldsusele ja kutsealaseks kasutamiseks pärast 6. detsembrit 2010;

b) viia turule tarnimiseks üldsusele ja kutsealaseks kasutamiseks pärast 6. detsembrit 2011;

c) kasutada kutsealaselt pärast 6. juunit 2012.

Käesolevas kirjes tähendab

i) „erialaspetsialist” kõiki füüsilisi või juriidilisi isikuid, sealhulgas töötajaid ja füüsilisest isikust ettevõtjaid, kes tegelevad värvi eemaldamisega oma kutsealase tegevuse käigus väljaspool tööstusrajatisi;

ii) „tööstusrajatis” värvi eemaldamiseks kasutatavat rajatist.

2. Erandina lõikest 1 võivad liikmesriigid lubada oma territooriumil ja teatavate tegevuste jaoks spetsiaalselt koolitatud eriala- spetsialistidel kasutada diklorometaani sisaldavaid värvieemaldeid ning võivad lubada selliseid värvieemaldeid turule tuua kõnealustele erialaspetsialistidele tarnimiseks.

Seda erandit kasutavad liikmesriigid määravad asjakohased sätted, mis käsitlevad diklorometaani sisaldavaid värvieemaldeid kasutavate erialaspetsialistide tervise ja ohutuse kaitset, ning teavitavad sellest komisjoni.

Need sätted sisaldavad nõuet, et erialaspetsialistil peab olema tunnistus, mille on heaks kiitnud liikmesriik, kus erialaspetsialist tegutseb, või tal on muu kirjalik tõend selle kohta, või on kõnealune liikmesriik teda muul viisil tunnustanud tõestamaks, et ta on asjakohaselt koolitatud ja pädev diklorometaani sisaldavaid värvi- eemaldeid ohutult kasutama.

Eestis ei ole kehtestatud vastavat erandit.

Komisjon koostab nimekirja liikmesriikidest, kes on kasutanud käesolevas lõikes osutatud erandit, ja teeb selle internetis avalikult kättesaadavaks.

3. Erialaspetsialist, kelle suhtes kohaldatakse lõikes 2 osutatud erandit, tegutseb üksnes liikmesriikides, kus on seda erandit kasutatud. Lõikes 2 nimetatud koolitus hõlmab vähemalt järgmist:

a) terviseohtude teadvustamist, hindamist ja ohjamist, sealhulgas teavet olemasolevate aseainete või protsesside kohta, mis kasutamistingimuste nõudeid järgides on töötajate tervisele ja ohutusele vähem ohtlikud;

b) piisava ventilatsiooni kasutamist;

c) sobivate isikukaitsevahendite kasutamist, mis vastavad nõukogu direktiivile 89/686/EMÜ.

Tööandjad ja füüsilisest isikust ettevõtjad peavad eelistatavalt asendama diklorometaani niisuguse keemilise mõjuri või protsessiga, mis kasutamistingimuste nõudeid järgides ei ole ohtlik või on töötajate tervisele ja ohutusele vähem ohtlik.

Erialaspetsialist kohaldab praktikas kõiki asjakohaseid ohutusmeetmeid, mis hõlmavad ka isikukaitsevahendite kasutamist.

4. Ilma et see piiraks töötajate kaitset käsitlevate muude ühenduse õigusaktide kohaldamist, võib värvieemaldeid, mis sisaldavad diklorometaani kontsentratsioonis 0,1 või rohkem massiprotsenti, kasutada tööstusrajatistes üksnes juhul, kui on täidetud vähemalt järgmised tingimused:

a) kõikidel töötlemisaladel ning eelkõige märgtöötlemiseks ja värvieemaldiga töödeldud esemete kuivatamiseks on kasutusel tõhus ventilatsioon: kohalikku tõmbeventilatsiooni värvi- eemaldit sisaldavates mahutites täiendatakse sundventilatsiooniga nendel aladel, et vähendada kokkupuudet ja järgida töökeskkonna ohtlike ainete piirnorme, kui see on tehniliselt teostatav;

b) värvieemaldit sisaldavatest mahutitest aurustumise vähendamiseks rakendatakse meetmeid, mis hõlmavad järgmiseid elemente: kaaned värvieemaldit sisaldavate mahutite sulgemiseks, välja arvatud täitmise ja tühjendamise ajal; värvieemaldit sisaldavate mahutite sobiv täitmise ja tühjendamise kord ning vee või soolalahusega pesemismahutid pesemiseks, et eemaldada pärast tühjendamist liigne lahusti;

c) diklorometaani ohutuks käitlemiseks värvieemaldit sisaldavates mahutites rakendatakse meetmeid, mis hõlmavad järgmisi elemente: pumbad ja torud värvieemaldi viimiseks mahutitesse ja sealt väljavõtmiseks; ning sobiv kord mahutite ohutuks puhastamiseks ja sette eemaldamiseks;

d) direktiivile 89/686/EMÜ vastavad isikukaitsevahendid on järgmised: sobivad kaitsekindad, kaitseprillid ja kaitseriided ning sobivad hingamisteede kaitsevahendid, kui muul viisil ei ole võimalik saavutada töökeskkonna asjakohastest piirnormidest kinnipidamist;

e) kasutajatele antakse selliste vahendite kasutamise kohta asjakohast teavet, juhiseid ja koolitust.

5. Ilma et see piiraks muude ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist käsitlevate ühenduse sätete kohaldamist, tuleb värvieemaldid, mis sisaldavad diklorometaani kontsentratsioonis 0,1 või rohkem mahuprotsenti, hiljemalt alates 6. detsembrist 2011 märgistada nähtava, loetava ja kustutamatu kirjaga:

„Piiratud tööstuslikuks kasutuseks ja teatavates ELi liikmesriikides tunnustatud erialaspetsialistidele – kontrollida, kus kasutamine on lubatud.”
Kehtestatud Komisjoni määrusega (EL) nr 276/2010
60.

Akrüülamiid

CAS nr 79-06-1

Ei tohi turule viia ega kasutada ainena ega segu koostisainena mörtides, kui nimetatud aine sisaldus on 0,1 massiprotsenti või rohkem, pärast 5. novembrit 2012.

Kehtestatud Komisjoni määrusega (EL) nr 366/2011
61.

Dimetüülfumaraat

CAS nr 624–49-7

EÜ nr 210–849-0

Ei tohi kasutada toodetes või nende osades sisalduses üle 0,1 mg/kg.

Tooteid või nende osasid ei tohi turule viia, kui dimetüülfumaraadi sisaldus on üle 0,1 mg/kg kohta.”

Kehtestatud Komisjoni määrusega (EL) nr 412/2012
62.

a) Fenüülelavhõbeatsetaat
EÜ nr 200–532-5
CAS nr 62–38-4

b) Fenüülelavhõbepropionaat
EÜ nr 203–094-3
CAS nr 103–27-5

c) Fenüülelavhõbe-2-etüülheksanoaat
EÜ nr 236–326-7
CAS nr 13302-00–6

d) Fenüülelavhõbeoktanoaat
EÜ nr -
CAS nr 13864-38–5

e) Fenüülelavhõbeatsetaat
EÜ nr 247–783-7
CAS nr 26545-49–3

1. Selliste ainete ning neid sisaldavate segude valmistamine, turuleviimine ja kasutamine on keelatud pärast 10. oktoobrit 2017, kui elavhõbeda sisaldus segus on vähemalt 0,01 massiprotsenti.

2. Sellist ainet sisaldavaid tooteid või toote osasid ei tohi turule viia pärast 10. oktoobrit 2017, kui elavhõbeda sisaldus tootes või toote osas on vähemalt 0,01 massiprotsenti.

Kehtestatud Komisjoni määrusega (EL) nr 848/2012
63.

Plii
CAS nr 7439-92–1
EÜ nr 231–100-4 ning selle ühendid

1. Ei tohi turule viia ega kasutada juveelitoodete üksikutes osades, kui (metallina väljendatud) plii sisaldus sellises osas on 0,05 massiprotsenti või suurem.

2. Lõike 1 kohaldamisel arvestatakse järgmist:

i) „juveelitooted” hõlmavad juveelitooteid ja juveelitoodete imitatsioone ning juukseaksessuaare, sealhulgas:

a) käevõrusid, kaelakeesid ja sõrmuseid;

b) augustamise abil kinnituvaid ehteid;

c) käekellasid ja käevõrusid/-paelu;

d) prosse ja mansetinööpe;

ii) „üksikud osad” tähendab materjale, millest juveelitoode on tehtud, ning juveelitoote eraldi koostisosi.

3. Lõiget 1 kohaldatakse üksikute osade suhtes, kui neid viiakse turule või kasutatakse juveelitoodete valmistamise eesmärgil.

4. Erandina ei kohaldata punkti 1 järgmise suhtes:

a) nõukogu direktiivi 69/493/EMÜ (*) I lisas (1., 2., 3. ja 4. kategooria) määratletud kristallklaas;

b) kellade sisekomponendid, millele tarbija ligi ei pääse;

c) looduslikud või taastatud vääris- ja poolvääriskivid (CN-kood 7103, nagu kehtestatud määrusega (EMÜ) nr 2658/87), välja arvatud juhul, kui neid on töödeldud plii või selle ühenditega või neid aineid sisaldavate segudega;

d) emailid, mis on määratletud kui klaasistuvad segud, mida saadakse vähemalt 500 °C juures sulavate mineraalide sulatamise, klaasistamise või paagutamise teel.

5. Erandina ei kohaldata lõiget 1 enne 9. oktoobrit 2013 esimest korda turule viidud juveelitoodete suhtes ning enne 10. detsembrit 1961 toodetud juveelitoodete suhtes.

6. Komisjon hindab käesoleva kande 1.–5. punkti uuesti 9. oktoobriks 2017, võttes arvesse uut teaduslikku teavet, sealhulgas alternatiivide kättesaadavust ning plii migratsiooni 1. punktis osutatud toodetest, ning muudab vajaduse korral käesolevat kannet vastavalt.
7. Ei tohi turule viia ega kasutada üldsusele tarnitavates toodetes, kui (metallina väljendatud) plii sisaldus sellistes toodetes või nende ligipääsetavates osades on 0,05 massiprotsenti või suurem, ning lapsed võivad selliseid tooteid või nende ligipääsetavaid osi tavapärastel või mõistlikult prognoositavatel kasutustingimustel suhu panna.
Kõnealust piirmäära ei kohaldata juhul, kui on võimalik tõendada, et sellisest kaetud või katmata tootest või sellise toote ligipääsetavast osast eralduva plii määr ei ületa 0,05 μg/cm2/h (võrdub 0,05 μg/g/h), ning kaetud toodete puhul on kattekiht piisavalt tõhus, tagamaks et kõnealust määra ei ületata toote tavapärasel või mõistlikult prognoositavatel kasutustingimustel vähemalt kahe aasta jooksul.
Käesoleva punkti kohaldamisel võetakse arvesse, et laps võib suhu panna toodet või toote ligipääsetavat osa, kui selle üks mõõde on väiksem kui 5 cm või sellel on samades mõõtmetes eemaldatav või väljaulatuv osa.
8. Erandina ei kohaldata 7. punkti järgmise suhtes:
a. 1. punktis kirjeldatud juveelitooted;
b. direktiivi 69/493/EMÜ I lisas (kategooriad 1, 2, 3 ja 4) määratletud kristallklaas;
c. looduslikud või taastatud vääris- ja poolvääriskivid (CN-kood 7103, nagu kehtestatud määrusega (EMÜ) nr 2658/87), välja arvatud juhul, kui neid on töödeldud plii või selle ühenditega või neid aineid sisaldavate segudega;
d. emailid, mis on määratletud kui klaasistuvad segud, mida saadakse vähemalt 500 °C juures sulavate mineraalide sulatamise, klaasistamise või paagutamise teel;
e. võtmed ja lukud, sealhulgas tabalukud;
f. muusikariistad;
g. valgevase sulameid sisaldavad tooted ja tooteosad, kui plii (metallina väljendatud) kontsentratsioon valgevase sulamis ei ületa 0,5 massiprotsenti;
h. kirjutusvahendite otsad;
i. usutalitustel kasutatavad tooted;
j. kaasaskantavad tsink-süsinikpatareid ja nööppatareid;
k. järgmiste õigusaktidega hõlmatud tooted:
   i) direktiiv 94/62/EÜ;
   ii) määrus (EÜ) nr 1935/2004;
   iii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/48/EÜ(*);
   iv) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/65/EL(**).
9. Komisjon hindab käesoleva kande 7. punkti ja 8. punkti alapunkte e, f, i ja j uuesti 1. juuliks 2019, võttes arvesse uut teaduslikku teavet, sealhulgas alternatiivide kättesaadavust ning plii migratsiooni 7. punktis osutatud toodetest, sealhulgas kattekihi terviklikkuse nõuet, ning muudab vajaduse korral käesolevat kannet vastavalt.
10. Erandina ei kohaldata 7. punkti toodete suhtes, mis viiakse esimest korda turule enne 1. juunit 2016.
____________________________
(*) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/48/EÜ, 18. juuni 2009, mänguasjade ohutuse kohta (ELT L 170, 30.6.2009, lk 1).
(**)Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/65/EL, 8. juuni 2011, teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes (ELT L 174, 1.7.2011, lk 88).

Kehtestatud Komisjoni määrusega (EL) nr 836/2012, muudetud Komisjoni määrusega (EL) nr 2015/628
64.

1,4-diklorobenseen
CAS nr 106-46-7
EÜ nr 203-400-5

Ei tohi viia turule ega kasutada ainena ega segu koostisosana kontsentratsioonis 1 % massist või üle selle, kui aine või segu on kasutamiseks turule lastud või kasutusel õhuvärskendaja või desodorandina tualettides, kodudes, kontorites või mujal üldkasutatavates siseruumides.Kehtestatud Komisjoni määrusega (EL) nr 474/2014
65.Anorgaanilised ammooniumisoolad

1. Ei tohi turule lasta ega kasutada tselluloosipõhistes isolatsioonisegudes ega tselluloosipõhistes isolatsioonitoodetes pärast 14. juulit 2018, välja arvatud juhul, kui neist segudest või toodetest eralduva ammoniaagi kontsentratsioon jääb alla 3 ppm mahust (2,12 mg/m3) punktis 4 esitatud katsetingimustel.
Tselluloosipõhise anorgaanilisi ammooniumisooli sisaldava isolatsioonisegu tarnija teeb saajale või tarbijale teatavaks tselluloosipõhise isolatsioonisegu kasutamismäära, mis esitatakse paksuse ja tiheduse kaudu.
Tselluloosipõhise anorgaanilisi ammooniumisooli sisaldava isolatsioonisegu allkasutaja tagab, et tarnija teatatud tselluloosipõhise isolatsioonisegu suurimat lubatud kasutamismäära ei ületata.

2. Erandina ei kohaldata punkti 1 seoses selliste tselluloosipõhiste isolatsioonisegude turulelaskmisega, mis on ette nähtud ainult tselluloosipõhiste isolatsioonitoodete tootmiseks, ega seoses tselluloosipõhiste isolatsioonitoodete tootmisega sellistest segudest.

3. Liikmesriigi suhtes, kus 14. juulil 2016 on vastu võetud ajutised meetmed, mille komisjon on heaks kiitnud vastavalt artikli 129 lõike 2 punktile a, kohaldatakse alates nimetatud kuupäevast punkte 1 ja 2.

4. Punkti 1 esimeses lõigus nimetatud eraldumise piirmäärast kinnipidamist kontrollitakse vastavalt tehnilisele spetsifikatsioonile CEN/TS 16516 järgmiste kohandustega:
a) katse kestus on vähemalt 14 päeva 28 päeva asemel;

b) gaasilise ammoniaagi eraldumist mõõdetakse vähemalt üks kord päevas kogu katse jooksul;

c) ükski katse jooksul tehtud mõõtmine ei tohi anda tulemuseks eraldumise piirmäära saavutamist ega ületamist;

d) suhteline õhuniiskus peab olema 90 % 50 % asemel;

e) gaasilise ammoniaagi eraldumise mõõtmiseks kasutatakse sobivat meetodit;

f) tselluloosipõhiste isolatsioonisegude ja -toodete näidiste katsetamiseks võtmisel dokumenteeritakse nende kasutamismäär, mis esitatakse paksuse ja tiheduse kaudu.

Kehtestatud Komisjoni määrusega (EL) nr 2016/1017.