Search

Piirangud

REACH-määruse XVII lisa piirangud

REACH-määruse näeb ette piiranguid, et reguleerida teatavate ainete tootmist, turuleviimist või kasutamist Euroopa Ühenduse (EÜ) territooriumil, kui asjaomased ained kujutavad endast lubamatut ohtu inimeste tervisele või keskkonnale. Selliseid tegevusi võib piirata või vajadusel isegi keelata. Piirang on mõeldud nn turvavõrguks, et juhtida riske, mida REACH-määruse teised tegevused ei käsitle. Ainet või segu või toote koostises esinevat ainet, millele kehtivad XVII lisas toodud piirangud, ei tohi toota, viia turule ega kasutada juhul, kui aine ei vasta nimetatud piirangu tingimustele.


Kui liikmesriik või komisjon leiab, et aine tootmine, turuleviimine või kasutamine nii ainena kui ka segu või toote koostisainena kujutab inimeste tervisele või keskkonnale sellist riski, mis pole piisavalt ohjatud ja millega on vaja tegeleda, saavad liikmesriigid ja komisjoni palvel ka Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) teha ettepanekuid uute piirangute kehtestamiseks ja kehtivate piirangute muutmiseks.

REACH-määruse XVII lisas on esitatud piirangutega ainete loetelu ning täpsustatakse, millised kasutusalad on piiratud. Direktiivis 76/69/EMÜ sätestatud praegu kehtivad piirangud kantakse üle REACH-määrusesse.

Piirata võib iga ainet nii ainena kui ka valmistise või toote koostisosana, kui tõendatakse, et riskijuhtimine ühenduse tasandil on vajalik.

Aine piirangud võivad kehtida kõikide kasutusalade või teatavate kasutusalade suhtes.

Kõik piirangutega aine kasutusalad, mida ei ole eraldi piiratud, on REACH-määruse alusel lubatud, välja arvatud juhul, kui nende jaoks on vaja autoriseerimist või aine kasutamist reguleerib mõni teine EÜ või riiklik õigusakt.

NB! Aine suhtes piirangute kehtestamine ei sõltu tonnides väljendatud künniskogusest.


PIIRANGUTE KEHTESTAMINE

Ettepanekud piirangute kohta koostavad liikmesriigid või Euroopa komisjoni palvel Euroopa Kemikaaliamet (ECHA), kasutades XV lisa toimiku vormi. XV lisa toimik peaks näitama, et esineb risk inimeste tervisele või keskkonnale, mida on vaja käsitleda EÜ tasandil, ning määrama kindlaks kõige sobivamad riski vähendamise meetmed. Piirangute kehtestamise menetluse käigus avaldatakse ettepanek ECHA veebilehel avalikuks aruteluks, kus kuue kuu jooksul saavad huvitatud isikud esitada märkusi piirangu ettepaneku kohta.

Huvitatud isikutel on võimalik eitada märkusi ning ECHA esitab iga piirangu ettepaneku kohta arvamuse. Huvitatud isikuteks võivad olla näiteks ettevõtjad, tööstusliidud, kodanike liidud, riigiasutused ja mõned teised huvirühmad ning isikud EList ja väljastpoolt. Märkused soovitatakse võimalusel esitada inglise keeles.

Esitatud märkusi võetakse arvesse riskihindamise komitees ja sotsiaal-majandusliku analüüsi komitees arvamuse koostamisel. Riskihindamise komitee koostab üheksa kuu jooksul alates ettepaneku avaldamisest arvamuse selle kohta, kas soovitatud piirangud on asjakohased tervise- ja/või keskkonnariski vähendamiseks. Sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee koostab kaheteistkümne kuu jooksul alates ettepaneku avaldamisest arvamuse soovitatud piirangute ja nende sotsiaal-majanduslike mõjude kohta. Sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee arvamuse eelnõu avaldatakse ECHA veebilehel, kus 60 päeva jooksul saavad huvitatud isikud esitada märkusi arvamuse eelnõu kohta.

Komiteede arvamused esitab ECHA komisjonile ja avaldab need oma veebilehel. Seejärel koostab komisjon kolme kuu jooksul REACH-määruse XVII lisa muudatuse eelnõu. Uus piirang või kehtiva piirangu muudatus võetakse vastu kontrolliga regulatiivmenetluse teel, kui nõukogu ega Euroopa Parlament ei väljenda eelnõu suhtes vastuseisu.

Otsustamisprotsesside tähtajad on REACH-määruse piirangute kiirendamiseks kindlaks määratud.