Search

Hindamine

Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) ja liikmesriikide pädevad asutused viivad läbi mitut liiki hindamisi, et määrata kindlaks, kas registreeritud ainete kohta on vaja lisateavet.

Hindamisi on kolme liiki ning neil on erinevad eesmärgid:

* Toimiku hindamine: ECHA kontrollib registreerimistoimiku hindamisel järgmist:

- Nõuetele vastavus: kemikaaliamet võib iga registreerimistoimiku puhul kontrollida, kas asjakohane teave on esitatud ning kas sellest on nõuetekohaselt teatatud. Vajadusel võidakse registreerijal paluda esitada lisateavet.

- Katsete läbiviimiseks tehtud ettepanekud: ainete puhul, mida toodetakse või imporditakse koguses 100 tonni või rohkem, ei viida REACH-määruse IX ja X lisas määratletud teabe saamiseks läbi katseid. Selle asemel tuleb esitada registreerimistoimikus katse läbiviimise ettepanek. ECHA hindab seejärel enne katse tegemist, kas katse läbiviimise ettepanek on sobiv. Selle menetluse eesmärk on vältida tarbetuid loomkatseid, st juba tehtud katsete kordamist, ja madala kvaliteediga katseid.

* Aine hindamine: kui ECHA või liikmesriikide pädevatel asutustel on andmeid selle kohta, et aine võib kujutada endast ohtu inimeste tervisele või keskkonnale, kannab ECHA asjaomase aine hindamist vajavate ainete loetellu. Iga nimetatud loetellu kuuluva aine puhul uurib üks liikmesriik põhjalikumalt, kas lisateave on vajalik, ning vajadusel palutakse registreerija(te)l see esitada.

Aine hindamise tulemusena võidakse järeldada, et:

- tuleb võtta meetmeid piirangute või autoriseerimise kaudu;

- klassifikatsiooni ja märgistust tuleb REACH-määruse alusel ühtlustada;

- teavitada tuleb teisi pädevaid asutusi, et nad saaksid mõne teise õigusakti alusel võtta asjakohaseid meetmeid.