Search

Eelregistreerimine

Eelregistreerimine on protsess REACH-määruse kohaselt, mis toimus ajavahemikus 1. juunist kuni 1. detsembrini 2008. Selle aja jooksul oli kõikidel faasiainete kogustes 1 tonn või rohkem aastas tootjatel ja importijatel võimalus esitada Euroopa Kemikaaliametile (ECHA) teavet aine kohta, et see eelregistreerida. Esitatav teave hõlmas endast:

  • registreerija nimi ja kontaktandmed
  • aine nimetus
  • registreerimise prognoositud tähtaeg
  • aine tootmise/importimise kogus tonnides

Sellise teabe esitamisel omistati eelregistreerijale eelregistreerimise number. Eelregistreerinud ettevõtted võisid kasutada faasiainete registreerimiseks mõeldud üleminekukorda - pikendatud registreerimise tähtaegu. 

Kõikide eelregistreeritud ainete loetelu avaldati ECHA veebilehel: ECHA - Kemikaaliteave - Eelregistreeritud ained.

See loetelu on koostatud eelregistreerinud ettevõtete poolt esitatud teabe põhjal. 

Eelregistreeritud faasiainete ettevõtted ühendati ainet käsitlevasse teabevahetusfoorumisse (SIEF).

Ettevõte, kes ei ole faasiainet eelregistreerinud, peab enne aine tootmise ja impordi jätkamist aine ECHA-s registreerima. Registreerimise kohustusi kohaldatakse REACH-määruse jõustumisest alates 1. juuni 2008.

Juhul kui potentsiaalsed registreerijad:

  • toodavad või impordivad faasiainet esmakordselt* vähemalt 1 tonn aastas
  • või kasutavad esmakordselt* faasiainet toodete valmistamisel
  • või impordivad esmakordselt* toodet, mis sisaldab faasiainet, mis tuleb registreerida pärast 1. detsembrit 2008,

siis artikkel 28 (6) järgi saavad potentsiaalsed registreerijad eelregistreerida eelregistreerimata faasiaine peale 1. detsembrit 2008 (nn „hiline eelregistreerimine“), eeldusel, et nad esitavad eelregistreerimiseks vajaliku (artikkel 23 lõikes 1 sätestatud) teabe ECHA-le:

  1. kuue kuu jooksul alates aine esmakordsest* tootmisest, importimisest või kasutamisest vähemalt üks tonn aastas ning 
  2. mitte hiljem kui 12 kuud enne aine tonnaaživahemikule vastavat registreerimistähtaega (artiklis 23 sätestatud asjakohast tähtpäeva). Samadel tingimustel võib hiljem eelregistreerida ka toodete koostises olevaid faasiaineid, mis on vaja eelregistreerida ning mida toodetakse või imporditakse esmakordselt*. 

Lisainformatsioon: ECHA - REACH-IT - Eelregistreerimine.

Eelregistreerimiseks registreerib ettevõte ennast REACH-IT portaali kasutajaks, et REACH-määruse artikkel 23 punktis 1 nõutud teavet esitada. Hilinenud eelregistreerijad liidetakse samuti SIEF infovahetussüsteemi koosseisu ning nagu ka kõikidele enne 1. detsembrit 2008 eelregistreerinud ettevõtetele, kehtib ka neile ECHA kohustus eelregistreerida ainult need ained, mis on plaanis registreerida. 

*Tootmine või importimine "esmakordselt" tähendab esimest korda ettevõtte jaoks pärast REACH-määruse jõustumist - 1 juuni 2007