Search

Kandidaatainete loetelu ja ettevõtte kohustused

Ainete lisamine kandidaatainete loetellu toob ettevõtetele kohustused, mis ei puuduta ainult aineid eraldi ja aineid segudes, vaid ka toodetes sisalduvaid aineid. Allpool on toodud lühike kokkuvõte kohustustest, mis kaasnevad ainete lisamisega kandidaatainete loetellu.

 

AINED TOODETES (REACH-määruse artikkel 33 ja artikli 7 lõiked 2, 3, 4, 6, 7 ja 8)

 • Alates kuupäevast, mil aine lisati kandidaatainete loetellu

  Euroopa Liidu (EL) ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) tarnijad, kes tarnivad tooteid, mis sisaldavad kandidaatainete loetelus olevaid aineid üle 0,1 massiprotsendi, peavad oma klientidele edastama oma toote ohutuks kasutamiseks piisavat teavet. Sama teave tuleb esitada tarbija taotlusel tarbijale 45 päeva jooksul alates taotluse saamisest. Nimetatud teave sisaldab miinimumina aine nimetust.

 •  Alates 2011. aastast

  Toodete tootjad ja importijad EL-is ja EMP-s peavad teavitama Euroopa Kemikaaliametit (ECHA), kui nende toode sisaldab kandidaatainete loetelus olevat ainet.

  See kohustus kehtib juhul, kui kandidaatainete loetelus olev aine esineb toodetes kogustes üle 1 tonni tootja või importija kohta aastas ja kui aine sisaldus neis toodetes on üle 0,1 massiprotsendi.

  • Ainetest, mis on kandidaatainete loetellu lisatud enne 1. detsembrit 2010, tuleb teavitada 1. juuniks 2011.

  • Ainetest, mis on kandidaatainete loetellu lisatud 1. detsembril 2010 või peale seda kuupäeva, tuleb teavitada kuue kuu jooksul peale ainete lisamist kandidaatainete loetellu.

  NB! Teavitamine ei ole vajalik, kui

  1. tootja või importija saab välistada toote kasutamisel ja kõrvaldamisel kokkupuute inimeste ning keskkonnaga. Sellistel juhtudel edastab tootja või importija oma toote saajatele asjakohased kasutamisjuhised;

  2. aine on tootja või importija tarneahelas või mõnes teises tarneahelas selleks kasutusalaks juba registreeritud.

   

AINED ERALDI (REACH-määruse artikli 31 lõige 1)

 • Alates kuupäevast, mil aine lisati kandidaatainete loetellu

  EL-i ja EMP-i kandidaatainete loetelus olevate ainete tarnijad peavad oma klientidele esitama ohutuskaardi.

 

AINED SEGUDES (REACH-määruse artikli 31 lõige 3)

 • Alates kuupäevast, mil aine lisati kandidaatainete loetellu

  Vastavalt direktiivile 1999/45/EÜ ohtlikuks mitteklassifitseeritud segude EL-i ja EMP-i tarnijad peavad saajatele taotluse korral esitama ohutuskaardi, kui mittegaasilise segu koostisesse kuulub vähemalt 0,1 massiprotsenti vähemalt ühte ainet, mis on

  • XIII lisas sätestatud kriteeriumite kohaselt püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline või väga püsiv ja väga bioakumuleeruv, või
  • lisatud kandidaatainete loetellu.


  See ei piira alates 1. juunist 2007 EL-i ja EMP-i tarnijatele kehtivat üldist kohustust esitada saajale taotluse korral direktiivi 1999/45/EÜ kohaselt ohtlikuks mitteklassifitseeritud segude ohutuskaart, kui segu sisaldab vähemalt ühte inimtervisele või keskkonnale ohtlikku ainet, mille sisaldus mittegaasilistes segudes on 1 massiprotsenti või rohkem ja gaasilistes segudes 0,2 mahuprotsenti või rohkem.Lisainformatsioon

Kandidaatainete loetellu kuuluvate väga ohtlike ainetega seotud REACH-määruse sätted võib leida järgnevate artiklite erinevatest lõigetest:

Artikkel 7 – Toodete koostisse kuuluvate ainete registreerimine ja neist teavitamine

Artikkel 31 – Ohutuskaartidele esitatavad nõuded

Artikkel 33 – Kohustus edastada teavet toodetes sisalduvate ainete kohta

ECHA juhenditest käsitleb aineid toodetes „Toodetes sisalduvatele ainetele esitatavate nõuete juhend“ ja „Registreerimisjuhend“. Juhendid on kättesaadavad nii ECHA juhendite veebilehelt kui ka Terviseameti Kemikaaliohutuse osakonna veebilehelt REACH-määruse juhendite menüüst.

Kandidaatainete loetellu lisatud ainetega seotud ettevõtte kohustuste inglisekeelne kokkuvõte ECHA veebilehel.