Search

Teabevahetusfoorum (SIEF)

Eelregistreerimisel esitati Euroopa Kemikaaliametile (ECHA) faasiaine kohta järgmine teave:

 • aine nimetus, sealhulgas selle EINECS number ja CAS number või nende puudumisel mis tahes muud tunnuskoodid;
 • oma nimi ja aadress ning kontaktisiku nimi ja vajaduse korral
 • teda kohaselt esindava isiku nimi ja aadress vastavalt;
 • registreerimise prognoositud tähtpäev ja aine kogused tonnides;
 • aine(te) nimetus(ed), sealhulgas nende EINECS ja CAS numbrid või nende puudumisel mis tahes muud tunnuskoodid, mille kohta on olemas asjakohane teave REACH-määruse XI lisa punktide 1.3 ja 1.5 kohaldamiseks - nn "Reference Substance"

Esitatud teabe põhjal liideti samad parameetrid esitanud eelregistreerijad ainet käsitlevasse teabevahetusfoorumi "Substance Information Exchange Forum" (SIEF), mida nimetati eelregistreerimise etapi järgselt eelSIEFI-iks.

EelSIEF-is oli võimalik täpsemalt kindlaks määrata, kas on kavas registreerida sama aine ehk toimub aine samasuse kindlaksmääramine:

 • Kui ühe eelSIEF-i liikmed leiavad, et nendel on kavas registreerida sama aine, siis moodustatakse sellest eelSIEF-ist üks SIEF;
 • Kui kahe (või rohkem) eelSIEF-i liikmed leiavad, et neil on kavas registreerida sama aine, siis sellised eelSIEF-id võivad ühineda üheks SIEF-iks ("merge");
 • Kui ühe eelSIEF-i liikmed leiavad, et neil ei ole kavas registreerida sama aine (samade parameetritega ained on olemuslikult erinevad), siis sellise eelSIEF-i liikmed võivad jagada ("split") eelSIEF-i ning liituda ("join") teise sama aine SIEF-i.

SIEF-i eesmärgiks on:

 • hõlbustada registreerimise eesmärgil asjaomaste ja olemasolevate andmete jagamist,
 • artikli 10 punkti a alapunktides vi ja vii nimetatud teabe vahetamist potentsiaalsete registreerijate vahel, vältides seega uuringute kordamist, ja
 • leppida kokku klassifitseerimises ja märgistamises, kui potentsiaalsete registreerijate vahel esineb erinevusi aine klassifikatsiooni ja märgistuse kohta
 • võimaldada allkasutajatel ja teistel sidusrühmadel liikmetena asjaomaseid andmeid jagada/müüa oma teavet võimalikele registreerijatele.

SIEF-i liikmeks võivad olla:

 • ainete tootjad/importijad, kes on eelregistreeritud sama aine
 • toodete tootjad/importijad, kes on eelregistreeritud aine, mis on tootest ette nähtud eralduma
 • EÜ-välised tootjad
 • "Data holder"id: kolmandad osapooled, kes omavad teavet faasiainete kohta, kes identifitseerivad end ECHA-s, ja on nõustunud jagama oma andmeid SIEF-i liikmetega
 • teavitatud ainete tootjad/importijad
 • artikli 15 ainete teabe valdajad

SIEF Formation Facilitator (SFF) on SIEF-is see liige, kelle osalusel toimub infovahetus ja andmete liikumine. SFF-il on võimalik ühendust võtta kõigi käesoleva aine SIEF-i liikmetega, korraldada kokkusaamisi, osaleda lepingute sõlmimisel liikmete vahel, korraldada SIEF-i tööd ning maksta tasusid. SFF on potentsiaalne aine registreerija, kes on võtnud endale ülesandeks olla SFF-i rollis.

Juhtregistreerija on ettevõte, kes esitab ECHA-le teiste ühises registreerimises osalevate liikmete (SIEF-i) nimel registreerimisteavet. Juhtregistreerija esitatud teave käsitleb klassifitseerimist ja märgistamist, uuringute kokkuvõtteid, katsete läbiviimiseks tehtavaid ettepanekuid ja vajaduse korral märget selle kohta, millise teabe on hindaja läbi vaadanud. Kui SIEF-i liikmed nii otsustavad, võib juhtregistreerija esitada teiste nimel ka teavet ohutu kasutamise kohta ja kemikaaliohutuse aruande. Pärast seda, kui juhtregistreerija esitab teabe, esitavad teised SIEF-i liikmed kaasregistreerijana neile vajaliku teabe ECHA-le eraldi

SFF ei ole automaatselt juhtregistreerija, need rollid valitakse valitakse SIEF-is eraldiseisvalt.

Sama aine potentsiaalsed registreerijad võivad moodustada konsortsiumid, et jagada olemasolevaid andmeid või luua uusi andmeid. Konsortsiumid on REACH-määruse välised ajutised või alalised ühendused, kus liikmete omand ja andmed tavaliselt määratakse kindlaks eeskirjadega, lepingutega või eraldi korras. Konsortsiumid töötavad paralleelselt SIEF-idega või on SIEF-i paralleelseks osaks andmete ning teabe omavahelisel jagamisel, omades üldjoones SIEF-i eesmärki - registreerimistoimiku koostamine.