Search

Faas 4: Hinnake ohtu ja riski

Kaasregistreerijatega SIEFi raames tehtava töö tähtis osa on teabe koostamine aine kasutusalade, ohtude ja riskide kohta, et tõendada selle ohutut kasutust.


Peate võtma arvesse järgmisi õiguslikke, teaduslikke ja tehnilisi nõudeid.

* Teabe kogumine kasutusalade ja praeguste kasutustingimuste kohta tarneahelas. Oma sektori parimate tavade teada saamiseks võtke ühendust oma valdkonnaühinguga.

* Aine koguse ja kasutusaladega seotud REACH-teabele esitatavate nõuete kohaselt ohuandmete kogumine.

* Aine kohta SIEFi raames kättesaadava ohuteabe hõlmavuse ja kvaliteedi hindamine.

* Mis tahes andmelünkade kõrvaldamise strateegia kindlaks määramine (näiteks uute uuringute tegemine, puuduva teabe põhjendamine, kasutades teaduslikult kindlat analoogmeetodit, andmete esitamisest loobumine jne).

* SIEFi raames (ohuandmete alusel) klassifitseerimises ja märgistamises kokku leppimine.

* Kõigi ohuandmete ja klassifitseerimise registreerimistoimikusse kandmine.

* Kui toodetakse või imporditakse üle kümme tonni aastas, tuleb teha kemikaaliohutuse hindamine ja kanda see kemikaaliohutuse aruandesse. Lisaks sellele otsustavad kaasregistreerijad SIEFi arutelude ajal, kas juhtregistreerija esitab kemikaaliohutuse aruande ühiselt kaasregistreerijate nimel või esitavad üksikregistreerijad oma kemikaaliohutuse aruande eraldi.