Search

Samm 1: Tundke oma tooteportfelli

Teie registreerimiskohustused

See, kas peate aine registreerima või mitte, oleneb kolmest tegurist.

Iga aine korral tuleb vaadelda järgmist kolme tegurit.

   * Teie roll tarneahelas: kas aine registreerimine on teie või tarneahela muu tegutseja kohustus?

   * Kohalduvad nõuded ja võimalikud vabastused: kas aine tuleb registreerida või on see registreerimisest vabastatud?

   * Kogus: kas ainet käideldakse koguses vähemalt 1 tonn aastas?

Kui neist tegureist vähemalt üks registreerimist ei nõua, ei ole ainet REACH-määruse kohaselt vaja registreerida.

 

Mis teavet tuleb esitada?

Aine registreerija peab koguma kogu vajaliku teabe registreerimistoimikusse, mis koosneb kahest põhiosast.

   * Tehniline toimik tuleb esitada kõigi ainete korral, mis tuleb registreerida.

   * Kemikaaliohutuse aruanne tuleb esitada, kui registreerija toodab või impordib ainet vähemalt 10 tonni aastas.

Registreerimistoimik tuleb koostada tarkvararakenduse IUCLID abil. IUCLID kasutab OECD välja töötatud ühtlustatud malle, mis ühilduvad maailma teiste kemikaaliõigusaktidega.

Kui toimik on IUCLIDi abil koostatud, tuleb see esitada ECHA-le REACH-ITi kaudu.

 

Registreerimiskohustus kehtib ainete suhtes.

Iga aine tuleb registreerida eraldi. Kui käsitlete ainete segusid, näiteks pesuaineid ja värve, või aineid eraldavaid tooteid, peate registreerima segus või tootes sisalduvad üksikained.

Ainete identifitseerimisel ja nimetamisel tuleb lähtuda samadest eeskirjadest ja kriteeriumidest, et saaks kontrollida, kas teie ained on samad kui teistel ettevõtetel – siis tuleb ained registreerida teiste ettevõtetega ühiselt.

Aineid tuleb registreerida teiste ettevõtetega ühiselt.

Registreerimiseks tuleb koguda aine kohta teavet ning jagada seda teiste sama ainet registreerivate ettevõtetega. Eelkõige kehtib see ökotoksikoloogiliste ja toksikoloogilise teabe kohta. Andmete jagamine aitab vältida tarbetuid loomkatseid ja minimeerida kulusid.

Teil tuleb kokku leppida esitatav teave ja registreerida aine ühiselt, kuid mitte tingimata samal ajal. Enne registreerimist tuleb teha ECHA andmete jagamise toimingud (eelregistreerimine ja päring), millega saate kontakti teiste registreerijatega.

 

Mida on vaja arvestada?

Aine kasutusohutuse tõendamine registreerimistoimikus nõuab palju aega, raha ja asjatundlikkust.

Kaasregistreerijatest ettevõtetega tuleb pidada läbirääkimisi ja sõlmida kokkuleppeid, kuidas jagada ohuteabe kogumise ja riskide hindamise kulusid. Kokku tuleb leppida ka see, kuidas teavet registreerimistoimikus esitada.

Pidage meeles, et aine registreerimisega näitate klientidele, et olete vastutustundlik tarnija, kes on aidanud kaasa kemikaalide ohutumale kasutamisele.