Search

Segu ohutuskaart

Segu ohutuskaart koostatakse, kui:

* segu vastab direktiivi 1999/45/EÜ (sotsiaalministri määruse nr 122) ohtlikuks klassifitseerimise kriteeriumidele (CLP-määruse kohaselt ohtlikuks klassifitseerimise kriteeriumidele alates 1.06.2015)

* segu koostisesse kuulub:

  • mittegaasiliste segude puhul 1 massiprotsent ja gaasiliste segude puhul vähemalt 0,2 mahuprotsenti vähemalt ühte tervist või keskkonda ohustavat ainet
  • mittegaasiliste segude puhul vähemalt 0,1 massiprotsenti vähemalt ühte XIII lisas sätestatud kriteeriumide kohaselt püsivat, bioakumuleeruvat ja toksilist (PBT) või väga püsivat ja väga bioakumuleeruvat  ainet (vPvB) või ainet, mis on kantud muudel kui eelnevas punktis osutatud põhjustel Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) väga ohtlike ainete (SVHC) kandidaatainete loetellu
  • aine, mille suhtes on ühenduses kehtestatud töökeskkonnas kokkupuute piirväärtused.

 

Milline teave tuleb esitada segu ohutuskaardil?

Ohutuskaart peab sisaldama 16 jagu:

1. JAGU: Segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

 - esitatakse kuni 1.06.2015 tootetähised vastavalt direktiivi 1999/45/EÜ artikli 10(2.1) (va CLP-määruse kohase klassifikatsiooni ja märgistuse esitamise korral), alates 1.06.2015 esitatakse tootetähised vastavalt CLP-määruse artiklile18(3), kindlaksmääratud kasutusalad, tarnija kontaktandmed, mürgistusteabekeskuse number (16662) ja hädaabi number (112).

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

- esitatakse kuni 1.06.2015 segu klassifikatsioon ja märgistus direktiivi 1999/45/EÜ (sotsiaalministri määruse nr 122) kohaselt. Kui segu on klassifitseeritud ja märgistatud CLP-määruse järgi, esitatakse CLP-määruse kohane klassifikatsioon ja märgistus ja direktiivi 1999/45/EÜ (sotsiaalministri määruse nr 122) kohane klassifikatsioon. Alates 1.06.2015 esitatakse ainult CLP-määruse kohane klassifikatsioon ja märgistus. Esitatud teave peab vastama pakendil olevale teabele.

3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta

- esitatakse segu koostisainete tootetähis, registeerimisnumber, kontsentratsioon või kontsentratsioonivahemikud ja klassifikatsioon. Kuni 1.06.2015 esitatakse klassifikatsioon vastavalt direktiivile 67/548/EMÜ ja CLP-määrusele, alates 1.06.2015 esitatakse ainult CLP-määruse kohane klassifikatsioon.

4. JAGU: Esmaabimeetmed

- esitatakse esmaabimeetmed selliselt, et neist saaksid aru ka väljaõppeta inimesed ning abi saaks osutada ilma keerukate seadmeteta ning ravimite piiratud valiku korral. Kui meditsiiniabi on vajalik, märgitakse see viitega kiireloomulisuse kohta. 

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

- esitatakse segu põhjustatud või nende läheduses tekkinud tulekahju kustutamise nõudeid, sealhulgas tulekustutusvahendid, seguga seotud erilised ohud ja nõuanded tuletõrjujatele.

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

- esitatakse asjakohased meetmed segu lekete ja keskkonda sattumise korral, et vältida või minimeerida kahjustavat mõju inimestele, varale või keskkonnale.

7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine

- esitatakse üksikasjalikud soovitused ohutu käitlemise ja ladustamise kohta, sealhulgas asjakohased ettevaatusabinõud kindlaksmääratud kasutusalade puhul ning segu iseloomulikud omadused.

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

- esitatakse segu kõikide koostisainete töökeskkonnas kohaldatavad kokkupuute piirnormid, mis kehtivad liikmesriigis, kus ohutuskaart esitatakse, ja vajalikud riskijuhtimismeetmed.

9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused

- esitatakse segu füüsikalised ja keemilised omadused. Kui konkreetne omadus on määratlemata või kui teave konkreetsete omaduste kohta ei ole kättesaadav, märgitakse selle põhjused.

10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime

- esitatakse segu püsivus ning teatavatel käitlemistingimustel või keskkonda sattudes tekkida võivad ohtlikud reaktsioonid.

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

- esitatakse kokkuvõtlik, kuid täielik ja mõistetav kirjeldus erinevate toksikoloogiliste (tervise)mõjude kohta ning olemasolevad andmed kõnealuste mõjude tuvastamiseks, sealhulgas asjakohane teave toksikokineetika (absorbtsioon, jaotumine, metabolism ja eritus) kohta.

12. JAGU: Ökoloogiline teave

- esitatakse teave, mis võimaldab hinnata segu mõju keskkonda sattumisel. Kui on asjakohane, tuleb siin esitada segu koostisainete kohta olemasolev teave.

13. JAGU: Jäätmekäitlus

- esitatakse teave konkreetse segu ja/või selle konteineri jäätmekäitluse kohta, et valida ohutu ja keskkonnasõbralik jäätmekäitlusviis.

14. JAGU: Veonõuded

- esitatakse üldine klassifitseerimisega seotud teave segu transportimiseks maantee-, raudtee-, mere-, sisevee- või õhutranspordiga.

15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid

- esitatakse teave segu suhtes kohaldatavate muude reguleerivate õigusaktide kohta, mida ei ole ohutuskaardil veel nimetatud. Lisaks tuleb siin märkida autoriseerimise ja piirangutega seotud teave.

16. JAGU: Muu teave

- esitatakse teave ohutuskaardi läbivaatamise ja muudatuste kohta, teabeallikad ja eelnevalt kasutatud riski-, ohu-, ohutus- ja/või hoiatuslausete ning klassifikatsioonide täistekstid.