Search

Aine ohutuskaart

Aine ohutuskaart koostatakse, kui:

  • - aine vastab CLP-määruse kohaselt ohtlikuks klassifitseerimise kriteeriumidele
  • - aine on püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline (PBT) või väga püsiv ja väga bioakumuleeruv (vPvB) vastavalt REACH-määruse XIII lisas sätestatud kriteeriumidele
  • - aine on kantud Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) väga ohtlike ainete (SVHC) kandidaatainete loetellu muudel kui eelnevas kahes punktis osutatud põhjustel

Milline teave tuleb esitada aine ohutuskaardil?

Ohutuskaart peab sisaldama 16 jagu:

1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

 - esitatakse tootetähised vastavalt CLP-määruse artiklile18(2), registreerimisnumber, kindlaksmääratud kasutusalad, tarnija kontaktandmed, mürgistusteabekeskuse number (16662) ja hädaabi number (112).

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

- esitatakse kuni 1.06.2015 aine klassifikatsioon CLP-määruse ja direktiivi 67/548/EMÜ kohaselt, märgistus esitatakse vastavalt CLP-määruse nõuetele. Alates 1.06.2015 esitatakse ainult CLP-määruse kohane klassifikatsioon ja märgistus. Esitatud teave peab vastama pakendil olevale teabele.

3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta

- esitatakse aine peamise koostisosa või paljudest koostisosadest koosneva aine keemiline koostis. Lisaks esitatakse klassifitseeritud ja aine klassifitseerimisel arvesse võetud lisandi, stabiliseeriva lisaaine või peamisest koostisosast ereva koostisosa keemiline koostis.

4. JAGU: Esmaabimeetmed

- esitatakse esmaabimeetmed selliselt, et neist saaksid aru ka väljaõppeta inimesed ning abi saaks osutada ilma keerukate seadmeteta ning ravimite piiratud valiku korral. Kui meditsiiniabi on vajalik, märgitakse see viitega kiireloomulisuse kohta. 

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

- esitatakse aine põhjustatud või nende läheduses tekkinud tulekahju kustutamise nõudeid, sealhulgas tulekustutusvahendid, ainega seotud erilised ohud ja nõuanded tuletõrjujatele.

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

- esitatakse asjakohased meetmed aine lekete ja keskkonda sattumise korral, et vältida või minimeerida kahjustavat mõju inimestele, varale või keskkonnale.

7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine

- esitatakse üksikasjalikud soovitused ohutu käitlemise ja ladustamise kohta, sealhulgas asjakohased ettevaatusabinõud kindlaksmääratud kasutusalade puhul ning aine iseloomulikud omadused.

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

- esitatakse töökeskkonnas kohaldatavad kokkupuute piirnormid, mis kehtivad liikmesriigis, kus ohutuskaart esitatakse, ja vajalikud riskijuhtimismeetmed.

9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused

- esitatakse aine füüsikalised ja keemilised omadused. Kui konkreetne omadus on määratlemata või kui teave konkreetsete omaduste kohta ei ole kättesaadav, märgitakse selle põhjused.

10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime

- esitatakse aine püsivus ning teatavatel käitlemistingimustel või keskkonda sattudes tekkida võivad ohtlikud reaktsioonid.

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

- esitatakse kokkuvõtlik, kuid täielik ja mõistetav kirjeldus erinevate toksikoloogiliste (tervise)mõjude kohta ning olemasolevad andmed kõnealuste mõjude tuvastamiseks, sealhulgas asjakohane teave toksikokineetika (absorbtsioon, jaotumine, metabolism ja eritus) kohta.

12. JAGU: Ökoloogiline teave

- esitatakse teave, mis võimaldab hinnata aine mõju keskkonda sattumisel. Kui on nõutud kemikaaliohutuse aruanne, tuleb siin esitada PBT- ja vPvB-hindamise tulemused.

13. JAGU: Jäätmekäitlus

- esitatakse teave konkreetse aine ja/või selle konteineri jäätmekäitluse kohta, et valida ohutu ja keskkonnasõbralik jäätmekäitlusviis.

14. JAGU: Veonõuded

- esitatakse üldine klassifitseerimisega seotud teave aine transportimiseks maantee-, raudtee-, mere-, sisevee- või õhutranspordiga.

15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid

- esitatakse teave ainete suhtes kohaldatavate muude reguleerivate õigusaktide kohta, mida ei ole ohutuskaardil veel nimetatud. Lisaks tuleb siin märkida autoriseerimise ja piirangutega seotud teave.

16. JAGU: Muu teave

- esitatakse teave ohutuskaardi läbivaatamise ja muudatuste kohta, teabeallikad ja eelnevalt kasutatud riski-, ohu-, ohutus- ja/või hoiatuslausete ning klassifikatsioonide täistekstid.