Search

Mis jääb välja?

REACH-määrust ei kohaldata:

 • radioaktiivsed ained, mis kuuluvad nõukogu 13. mai 1996. aasta direktiivi 96/29/Euratom reguleerimisalasse (millega sätestatakse põhilised ohutusnormid töötajate ja muu elanikkonna tervise kaitsmiseks ioniseerivast kiirgusest tulenevate ohtude eest); (Artikkel 2(1)(a))
 • tollijärelevalve alla kuuluvad ained, kui ka valmististes või toodete koostises esinevad ained, mis kuuluvad tollijärelevalve alla, tingimusel et neid ei käidelda ega töödelda, ning mis on reekspordi või transiidi eesmärgil ajutiselt ladustatud või asuvad vabatsoonis või vabalaos; (Artikkel 2(1)(b))
 • isoleerimata vaheained; (Artikkel 2(1)(c))
 • ohtlike ainete ja ohtlikke aineid sisaldavate ohtlike valmististe vedu raudteel, maanteel, siseveeteel, merel või õhus. (Artikkel 2(1)(d))
 • jäätmeid, mis on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2006/12/EÜ, ei loeta REACH määruse artikkel 3 mõistes aineks, valmistiseks või tooteks. (Artikkel 2(2)).

REACH-määrus ei piira järgmiste direktiivide kohaldamist:

 • nõukogu 12. juuni 1989. aasta direktiiv 89/391/EMÜ (töötajate töötervishoiu ja tööohutuse parandamist soodustavate meetmete kehtestamise kohta)
 • nõukogu 24. septembri 1996. aasta direktiiv 96/61/EÜ (saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli kohta)
 • direktiiv 98/24/EÜ
 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2000. aasta direktiiv 2000/60/EÜ (millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik)
 • direktiiv 2004/37/EÜ (Artikkel 2(4)(a))
 • direktiiv 76/768/EMÜ, seoses selgroogsete loomadega tehtavate katsetega selle direktiivi reguleerimisalas. (Artikkel 2(4)(b))

REACH-määruse II, V, VI ja VII jaotise sätteid ei kohaldata, kui ainet kasutatakse:

 • inimestele ja loomadele ette nähtud ravimites, mis kuuluvad järgmiste õigusaktide reguleerimisalasse:

     - määrus (EÜ) nr 726/2004

     - Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. aasta direktiiv 2001/82/EÜ (veterinaarravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta)

     - Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. aasta direktiiv 2001/83/EÜ (inimtervishoius kasutatavaid ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta); (Artikkel 2(5)(a))

 • toiduainetes või söödas vastavalt määrusele (EÜ) nr 178/2002, sealhulgas:

     - lisaainetena toiduainetes, mis kuuluvad nõukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiivi 89/107/EMÜ (toiduainetes lubatud lisaaineid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) reguleerimisalasse; (Artikkel 2(5)(b)(i))

 • lõhna- ja maitseainetena toiduainetes, mis kuuluvad järgmiste õigusaktide reguleerimisalasse:

     - nõukogu 22. juuni 1988. aasta direktiiv 88/388/EMÜ (toiduainetes kasutatavaid lõhna- ja maitseaineid ning nende tootmiseks vajalikke lähtematerjale käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta)

     - komisjoni 23. veebruari 1999. aasta otsus 1999/217/EÜ (millega võetakse vastu toiduainetes või nende pinnal kasutatavate lõhna- ja maitseainete register, mis on koostatud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 2232/96); (Artikkel 2(5)(b)(ii))

 • söödalisandina, mis kuulub Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määruse (EÜ) nr 1831/2003 (loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta) reguleerimisalasse; (Artikkel 2(5)(b)(iii))
 • loomasöötades, mis kuuluvad nõukogu 30. juuni 1982. aasta direktiivi 82/471/EMÜ (teatavate loomasöötadena kasutatavate toodete kohta) reguleerimisalasse. (Artikkel 2(5)(b)(iv))

REACH-määruse IV jaotise sätteid ei kohaldata järgmiste valmiskujul ja lõppkasutajale mõeldud valmististe suhtes:

 • inimestele ja loomadele ette nähtud ravimid, mis kuuluvad määruse (EÜ) nr 726/2004 ning direktiivi 2001/82/EÜ reguleerimisalasse ning mis on määratletud direktiivis 2001/83/EÜ; (Artikkel 2(6)(a))
 • kosmeetikatooted, mis kuuluvad direktiivi 76/768/EMÜ reguleerimisalasse; (Artikkel 2(6)(b))
 • inimkehasse viidavad või inimkehaga otseses füüsilises kontaktis kasutatavad meditsiiniseadmed niivõrd, kuivõrd ühenduse meetmetega on ette nähtud ohtlike ainete ja valmististe klassifitseerimise ja märgistamise sätted, mis tagavad direktiiviga 1999/45/EÜ võrdväärse teavitamise ja kaitstuse taseme; (Artikkel 2(6)(c))
 • toiduained või sööt vastavalt määrusele (EÜ) nr 178/2002, sealhulgas kasutatuna (Artikkel 2(6)(d)):

     - lisaainena toiduainetes, mis kuuluvad direktiivi 89/107/EMÜ reguleerimisalasse; (Artikkel 2(6)(d)(i))

     - lõhna- ja maitseainetena toiduainetes, mis kuuluvad direktiivi 88/388/EMÜ ja otsuse 1999/217/EÜ reguleerimisalasse; (Artikkel 2(6)(d)(ii)

     - söödalisandina, mis kuulub määruse (EÜ) nr 1831/2003 reguleerimisalasse; (Artikkel 2(6)(d)(iii))

     - loomasöötades, mis kuuluvad direktiivi 82/471/EMÜ reguleerimisalasse. (Artikkel 2(6)(d)(iv))

REACH-määruse II, V ja VI jaotisest arvatakse välja järgmised ained:

 • IV lisasse kuuluvad ained, sest nende ainete kohta on piisavalt andmeid, et nad võivad põhjustada oma olemuslikest omadustest tulenevalt minimaalset riski; (Artikkel 2(7)(a))
 • V lisaga hõlmatud ained, sest nende puhul ei peeta registreerimist asjakohaseks või vajalikuks ning nende väljaarvamine eespool nimetatud jaotistest ei kahjusta käesoleva määruse eesmärkide saavutamist; (Artikkel 2(7)(b))
 • II jaotise kohaselt registreeritud ained, mis esinevad kas ainena või valmististe koostisainena ning mida on ühendusest eksportinud tarneahelas tegutseja ja ühendusse reimportinud sama tarneahela sama või teine tegutseja, kes tõendab, et (Artikkel 2(7)(c))

     - reimporditav aine on sama mis eksporditud aine; (Artikkel 2(7)(c)(i))

     - ta on saanud eksporditud ainega seotud teavet vastavalt artiklitele 31 või 32; (Artikkel 2(7)(c)(ii))

 • II jaotise kohaselt registreeritud ained, mis esinevad kas ainena, valmististe või toodete koostisainena ning mis on ühenduses taaskasutusse võetud, kui (Artikkel 2(7)(d))

     - taaskasutamisprotsessi tulemusena saadud aine on sama mis II jaotise kohaselt registreeritud aine ja (Artikkel 2(7)(d)(i))

     - II jaotise kohaselt registreeritud aineid käsitlev teave, mida nõutakse vastavalt artiklitele 31 või 32, on taaskasutava ettevõtte käsutuses. (Artikkel 2(7)(d)(ii))

Taimekaitsevahendite ja biotsiidide koostisse kuuluvad ained:

 • Toimeained ja teised koostisained, mida toodetakse või imporditakse kasutamiseks üksnes taimekaitsevahendite koostises ja mis on esitatud kas direktiivi 91/414/EMÜ (2) I lisas või komisjoni määruses (EMÜ) nr 3600/92, (3) määruses (EÜ) nr 703/2001, (4) komisjoni määruses (EÜ) nr 1490/2002 (5) või komisjoni otsuses 2003/565/EÜ, (6) ning ained, mille kohta on vastavalt direktiivi 91/414/EMÜ artiklile 6 vastu võetud komisjoni otsus toimiku terviklikkuse kohta, loetakse registreerituiks ning nende registreerimine lõpetatuks, kui aineid toodetakse või imporditakse kasutamiseks taimekaitsevahendina ja seega käesoleva jaotise 1. ja 5. peatüki nõudeid järgivaiks. (Artikkel 15(1)).
 • Toimeained, mida toodetakse või imporditakse kasutamiseks üksnes biotsiidide koostises ja mis on esitatud kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 1998. aasta direktiivi 98/8/EÜ (mis käsitleb biotsiidide turuleviimist) (1) I, IA või IB lisas või komisjoni määruses (EÜ) nr 2032/2003 (2) direktiivi 98/8/EÜ artikli 16 lõikes 2 osutatud kümneaastase tööprogrammi teise etapi kohta kuni direktiivi 98/8/EÜ artikli 16 lõike 2 teises lõigus viidatud otsuse kuupäevani, loetakse registreerituiks ning nende registreerimine lõpetatuks tootmise või impordi eesmärgil aine kasutamiseks biotsiidi koostises ja seega käesoleva jaotise 1. ja 5. peatüki nõudeid järgivaiks. (Artikkel 15(2)).

Artikleid 21, 22 ja 25-28 ei kohaldata nende ainete kasutusalade suhtes, mida peetakse registreerituks vastavalt artiklile 15. (Artikkel 16(2)).