Search

Teavitatud ained

Direktiiviga 67/548/EMÜ kehtestati teavitamiskohustus nn uutele ainetele, mis ei ole kantud Euroopa kaubanduslike keemiliste ainete loetellu (EINECS). Direktiivi 67/548/EMÜ kohase teavitamisega kaasnes hulgaliselt tehnilise toimiku teavet, mida REACH-määruse raames peab vastavalt registreerimisnõuetele hakkama koguma registreerija. Sel põhjusel loetakse direktiivi 67/548/EMÜ kohast teavitamist REACH-määruse kohase registreerimisega võrdseks. Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) on määranud 1. detsembriks 2008 laekunud teadetele registreerimisnumbrid. 

Direktiivi 67/548/EÜ kohaste teavituste esitajad saavad registreerimisnumbreid taotleda ECHA veebilehel avatud ECHA - REACH IT - Teavitatud ainete registreerimisnumbri taotlemise mooduli kaudu.

Direktiivi 67/548/EMÜ kohaselt teavitatud polümeeride tootjatel ja importijatel soovitatakse lugeda juhendit polümeeride kohta, punkti 3.2.1.2.

Juriidilistel isikutel soovitatakse kontrollida, kas nad esitasid liikmesriigi pädevale asutusele oma aine kohta teabe vastavalt direktiivi 67/548/EMÜ rakendamise riiklikele õigusaktidele. Sellisel juhul on neil olemas liikmesriigi pädeva asutuse antud ametlik teavitamisnumber. Aine on sel juhul kantud ka ELINCS loetellu.

Direktiivi 67/548/EMÜ kohast teavitamist nõuti üksnes juhul, kui aine turustati Euroopa Liidus või imporditi Euroopa Liitu. Kui ainet üksnes toodeti Euroopa Liidus, kuid ei turustatud, ei olnud teavitada vaja. Sellised ained tuleb REACH -määruse kohaselt registreerida. 

Kui toodetud või imporditud teavitatud aine kogus tootja või importija kohta ületab artikli 12 kohase järgmise tonnides väljendatud künniskoguse, esitatakse antud künniskogusele ja kõikidele madalamatele künniskogustele vastav nõutav lisateave kooskõlas artiklitega 10 ja 12, välja arvatud juhul, kui teave on juba vastavalt kõnealustele artiklitele esitatud. ECHAle tuleb sel juhul esitada ajakohastatud registreerimine, mida käsitleb artikkel 22.

NB! Direktiivi 67/548/EMÜ kohane teavitamine on nimeline, nii et ainult teavitaja saab registreerituks olemisest kasu; mis tahes teised osapooled, kes seda ainet toodavad/impordivad, aga ei ole sellest teavitanud, peavad aine registreerima (kui nendele ei kehti mõni muu vabastus).