Search

PPORD

PPORD - aine, mida kasutatakse toote- ja tehnoloogiaalaseks uurimis- ja arendustegevuseks

PPORD ainete suhtes, mida toodetakse Euroopa Ühenduses või imporditakse tootja või importija või toodete valmistaja enda poolt või koostöös loetletud klientidega ja kogustes, mis on lubatud toote- ja tehnoloogiaalaseks uurimis- ja arendustegevuseks, ei kohaldata viie aasta jooksul REACH-määruse artikleid 5, 6, 7, 17, 18 ja 21.

Et kasu saada vabastusest teatab tootja või importija või toodete valmistaja Euroopa Kemikaaliametile (ECHA) järgmise teabe:

a) tootjat või importijat või toodete valmistajat identifitseerivad andmed vastavalt VI lisa punktile 1;

b) ainet identifitseerivad andmed vastavalt VI lisa punktile 2;

c) aine klassifikatsioon, kui see on olemas, vastavalt VI lisa punktile 4;

d) hinnanguline kogus vastavalt VI lisa punktile 3.1;

e) lõikes 1 osutatud klientide loetelu, sealhulgas nende nimed ja aadressid.

 

NB! Teavitamisel tuleb maksta tasu, mida nõutakse vastavalt IX jaotisele.

 

Vabastuse ajavahemik viieks aastaks algab teavitamise dokumentide jõudmisest ECHA-sse.

ECHA kontrollib teavitaja poolt esitatud teabe terviklikkust (vajaduse korral kohaldatakse artikkel 20(2) korda). ECHA annab teavitamise dokumentidele registreerimisnumbri ja kuupäeva, milleks on dokumentide ECHAsse laekumise kuupäev, ja teatab nimetatud numbri ja kuupäeva viivitamata asjaomasele tootjale või importijale või toodete valmistajale. ECHA edastab kõnealuse teabe samuti asjaomase liikmesriigi või asjaomaste liikmesriikide pädeva(te)le asutus(t)ele.