Search

Isoleeritud vaheained

Kohapeal kasutatavad isoleeritud vaheained ja transporditavad isoleeritud vaheained arvatakse välja REACH-määruse:

a) II jaotise 1. peatükist, välja arvatud artiklitest 8 ja 9, ja

b) VII jaotisest. 

 

REACH-määruse artikleid 17 ja 18 ei kohaldata monomeeride suhtes, mida kasutatakse kohapeal isoleeritud vaheainetena või transporditavate isoleeritud vaheainetena.

 

Kohapeal kasutatavate isoleeritud vaheainete registreerimine

Kohapeal kasutatava isoleeritud vaheaine tootja, kes toodab ainet vähemalt 1 tonni aastas, esitab Euroopa Kemikaaliametile (ECHA) kohapeal kasutatava isoleeritud vaheaine kohta registreerimisdokumendid.

 

Kohapeal kasutatava isoleeritud vaheaine registreerimisdokumendid sisaldavad kogu järgmist teavet sellises ulatuses, nagu tootjal on võimalik ilma lisakatseid tegemata esitada:

a) tootjat identifitseerivad andmed vastavalt VI lisa punktile 1;

b) vaheaine identifitseerimisandmed vastavalt VI lisa punktidele 2.1-2.3.4;

c) vaheaine klassifikatsioon vastavalt VI lisa punktile 4;

d) kättesaadav olemasolev teave vaheaine füüsikalis-keemiliste ning inimeste tervist või keskkonda mõjutavate omaduste kohta. Uuringute aruande kättesaadavuse korral esitatakse uuringu kokkuvõte;

e) kasutusala lühikirjeldus vastavalt VI lisa punktile 3.5;

f) üksikasjad kohaldatud riskijuhtimismeetmete kohta.

 

Uuringute aruanne, mille kohta on registreerimise eesmärgil koostatud ülevaade punkti d kohaselt, on registreerija seaduslikus valduses või registreerijal on luba sellele viidata, välja arvatud artikkel 25(3), artikkel 27(6) või artikkel 30(3) hõlmatud juhtudel.

 

NB! Registreerimisel tuleb maksta tasu, mida nõutakse vastavalt IX jaotisele.

 

Registreerimisdokumentide teave esitatakse ainult kohapeal kasutatavate isoleeritud vaheainete suhtes, kui tootja kinnitab, et ainet toodetakse ja kasutatakse ainult rangelt ohjatud tingimustes ning et aine on tehniliste vahenditega rangelt eraldatud kogu tema kasutustsükli jooksul. Kasutatakse selliseid ohjemeetmeid, millega vähendatakse aine emissiooni ja igasuguseid sellest tulenevaid kokkupuuteid.

 

Kui nimetatud tingimused ei ole täidetud, sisaldab registreerimistaotlus artikkel 10 kirjeldatud teavet.

 

Transporditavate isoleeritud vaheainete registreerimine

Transporditava isoleeritud vaheaine tootja või importija, kes toodab või impordib vaheainet vähemalt 1 tonni aastas, esitab ECHA-le registreerimisdokumendid transporditava isoleeritud vaheaine kohta.

 

Transporditava isoleeritud vaheaine registreerimisdokumendid sisaldavad kogu järgmist teavet:

a) tootjat või importijat identifitseerivad andmed vastavalt VI lisa punktile 1;

b) vaheaine identifitseerimisandmed vastavalt VI lisa punktidele 2.1-2.3.4;

c) vaheaine klassifikatsioon vastavalt VI lisa punktile 4;

d) kättesaadav olemasolev teave vaheaine füüsikalis-keemiliste ning inimeste tervist või keskkonda mõjutavate omaduste kohta. Uuringute aruande kättesaadavuse korral esitatakse uuringukokkuvõte;

e) kasutusala lühikirjeldus vastavalt VI lisa punktile 3.5;

f) kohaldatud ja kasutajale soovitatud riskijuhtimismeetmeid käsitlev teave vastavalt artikkel 18(4).

 

Uuringute aruanne, mille kohta on registreerimise eesmärgil koostatud ülevaade punkti d kohaselt, on registreerija seaduslikus valduses või registreerijal on luba sellele viidata, välja arvatud artikkel 25(3), artikkel 27(6) või artikkel 30 (3) hõlmatud juhtudel.

 

NB! Registreerimisel tuleb maksta tasu, mida nõutakse vastavalt IX jaotisele. (Artikkel 18(2))

 

Transporditava isoleeritud vaheaine, mille kogus ületab 1000 tonni aastas tootja või importija kohta, registreerimisdokumendid sisaldavad lisaks ka REACH määruse VII lisas kirjeldatud teavet. Kõnealuse teabe kogumisel kohaldatakse artikkel 13 nõudeid.

 

Registreerimisdokumentide esitamise nõuet kohaldatakse üksnes transporditavate isoleeritud vaheainete suhtes, kui tootja või importija tõendab ise või kinnitab, et kasutaja on talle tõendanud, et teis(t)e aine(te) süntees antud vaheainest toimub teistes tegevuskohtades järgmistel rangelt ohjatud tingimustel:

a) aine on tehniliste vahenditega rangelt eraldatud kogu tema kasutustsükli jooksul, mis hõlmab tootmist, puhastamist, seadmete puhastamist ja hooldust, proovi võtmist, analüüsimist, seadmete või anumate täitmist ja tühjendamist, jäätmete kõrvaldamist või puhastamist ja ladustamist;

b) kasutatakse selliseid ohjemeetmeid, millega vähendatakse aine emissiooni ja igasuguseid sellest tulenevaid kokkupuuteid;

c) ainet käsitleb üksnes nõuetekohaselt koolitatud ja volitatud personal;

d) koristamise ja hoolduse puhul kasutatakse enne süsteemi avamist ja sellesse sisenemist erimenetlusi, näiteks puhastamist ja pesemist;

e) õnnetusjuhtumite ja jäätmete tekkimise puhul kasutatakse emissiooni ja sellest tuleneva kokkupuute minimeerimiseks puhastamise või koristamise ja hoolduse jooksul ohjemeetmeid;

f) aine käitlemise menetlused on hästi dokumenteeritud ning tegevuskoha käitaja range järelevalve all.

Kui nimetatud tingimused ei ole täidetud, sisaldab registreerimistaotlus artikkel 10 kirjeldatud teavet. (Artikkel 18(4))

Kui kohapeal kasutatavat isoleeritud vaheainet või transporditavat isoleeritud vaheainet on kavas ühenduses toota ühe või mitme tootja poolt ja/või ühendusse importida ühe või mitme importija poolt, esitab esmalt „juhtregistreerija” REACH-määruse artikkel 17(2) punktides c ja d ning artikkel 18(2) punktides c ja d nimetatud teabe ECHA-le.

 

Iga "kaasregistreerija" esitab seejärel eraldi artikkel 17(2) punktides a, b, e ja f ning artikkel 18(2) punktides a, b, e ja f nimetatud teabe. (Artikkel 19(1))

 

Tootja või importija võib esitada artikkel 17(2) punktides c või d ja artikkel 18(2) punktides c või d osutatud teabe eraldi, kui

a) teabe ühise esitamisega kaasneks talle ebaproportsionaalselt suured kulud või

b) teabe ühine esitamine põhjustaks sellise teabe avaldamist, mida ta peab tundlikuks äriteabeks ja mis võib tõenäoliselt põhjustada talle olulist ärilist kahju, või

c) ta ei nõustu „juhtregistreerijaga“ esitatava teabe valiku osas.

 

Teabe eraldi esitamisel esitab tootja või importija koos toimikuga olenevalt olukorrast selgituse selle kohta, miks oleks kulud ebaproportsionaalsed, miks põhjustaks teabe avaldamine tõenäoliselt olulist ärilist kahju või milles seisneb lahkarvamuse sisu. (Artikkel 19(2))

NB! Registreerimistaotluse esitamisel tuleb maksta tasu, mida nõutakse vastavalt IX jaotisele. (Artikkel 19(3))