Search

Ained toodetes

REACH-määruse kohaselt esitab toodete tootja või importija Euroopa Kemikaaliametile (ECHA) registreerimistaotluse nendes toodetes sisalduva mis tahes aine kohta, kui on täidetud mõlemad järgmised tingimused:

a) aine esineb neis toodetes kogustes üle 1 tonni tootja või importija kohta aastas;

b) aine eraldumist tootest normaalsetel või mõistlikult prognoositavatel kasutustingimustel võib ette näha.

 

NB! Registreerimistaotluse esitamisel tuleb maksta tasu, mida nõutakse vastavalt määruse IX jaotisele.

 

Kui aine vastab REACH-määruse artiklis 57 esitatud kriteeriumidele ning on määratletud vastavalt artikli 59 lõikele 1, teavitab toodete tootja või importija ECHA-t, kui on täidetud mõlemad järgmised tingimused:

a) aine esineb neis toodetes kogustes üle 1 tonni tootja või importija kohta aastas;

b) aine sisaldus neis toodetes on üle 0,1 massiprotsendi.

 

Teavitamisel esitatav teave sisaldab järgmist:

a) tootjat või importijat identifitseerivad andmed ja kontaktandmed vastavalt VI lisa punktile 1, välja arvatud neile kuuluvad kasutuskohad;

b) artikli 20 lõikes 1 osutatud registreerimisnumber või -numbrid, kui need on olemas;

c) aine määratlus vastavalt VI lisa punktidele 2.1-2.3.4;

d) aine(te) klassifikatsioon vastavalt VI lisa punktidele 4.1 ja 4.2;

e) toote koostisesse kuuluva(te) aine(te) kasutusala(de) lühikirjeldus vastavalt VI lisa punktile 3.5 ja toote või toodete kasutusalade lühikirjeldus;

f) aine(te) koguste vahemik tonnides, nt 1-10 tonni, 10-100 tonni jne.

 

Teavitada ei ole vaja, kui tootja või importija võib välistada inimeste või keskkonna kokkupuute ainega normaalsetel või mõistlikult prognoositavatel kasutustingimustel, sealhulgas kõrvaldamisel. Sellistel juhtudel edastab toote koostises oleva aine tootja või importija toote saajale asjakohased kasutamisjuhised. 

ECHA võib võtta vastu otsuseid, mis näevad ette, et toodete tootjatel või importijatel tuleb registreerida neis toodetes sisalduv mis tahes aine, kui täidetud on kõik järgmised tingimused:

a) aine esineb neis toodetes kogustes üle 1 tonni tootja või importija kohta aastas;

b) ECHA-l on põhjust arvata, et

          i) aine eraldub toodetest ning
          ii) aine eraldumine toodetest kujutab endast riski inimeste tervisele
          või keskkonnale;

c) aine kohta ei ole vaja esitada registreerimistaotlust artikkel 7(1) kohaselt. 

 

Registreerimistaotluse esitamist ega teavitamist ei nõuta nende ainete suhtes, mis on selleks kasutusalaks juba registreeritud. 

Artikkel 7 lõikeid 2, 3 ja 4 kohaldatakse alates 1. juunist 2011 kuus kuud pärast aine määratlemist vastavalt artikli 59 lõikele 1.

Meetmed artikkel 7 lõigete 1 kuni 7 rakendamiseks võetakse vastu artikkel 133(3) osutatud korras.