Search

Ained / ained segudes

Kui REACH-määrus ei sätestata teisiti, esitab aine või segu koostisaine tootja või importija Euroopa Kemikaaliametile (ECHA) registreerimistaotluse, kui aine või ühe või mitme segu koostises oleva aine kogus on vähemalt 1 tonn aastas.

Registreerimistaotluse esitamisel tuleb maksta tasu, mida nõutakse vastavalt määruse IX jaotisele.

Tootja on Euroopa Ühenduses (EÜ) asutatud füüsiline või juriidiline isik, kes toodab ainet EÜ piires.

Importija on EÜ-s asutatud füüsiline või juriidiline isik, kes vastutab sisseveo eest EÜ tolliterritooriumile.