Search

Mida REACH hõlmab?

Puuduvad andmed, puudub turg!

REACH-määruse kohaselt ei toodeta aineid ega segude või toodete koostises esinevaid aineid Euroopa Ühenduses ja neid ei viida turule, kui nad ei ole registreeritud, kui see on nõutav.


REACH-määruse alla kuuluvad kõik ained, mis on looduslikud või tootmismenetluse teel saadud keemilised elemendid või nende ühendid koos püsivuse säilitamiseks vajalike ja tootmismenetlusest johtuvate lisanditega, välja arvatud lahustid, mida on võimalik ainest eraldada, mõjutamata aine püsivust või muutmata selle koostist.


REACH-määruse alla kuuluvad kõik segud, mis on kahest või enamast ainest koosnevad segud või lahused.

Teatud ainetele on teatud tingimustel kehtestatud kohustuste täitmisel eritingimused või kohustustest vabastused.