Search

Ettevõtetele registreerimisest

Kes peab registreerima?

REACH-määruse aine eelregistreerimise ja registreerimise nõuded rakenduvad tootjatele ja importijatele, kes toodavad või impordivad ainet alates 1 tonnist aastas.

*Tootja on REACH-määruse mõistes Euroopa Ühenduses asutatud füüsiline või juriidiline isik, kes toodab ainet ühenduse piires.

*Importija on REACH-määruse mõistes Euroopa Ühenduses asutatud füüsiline või juriidiline isik, kes vastutab sisseveo eest ühenduse tolliterritooriumile.

 

Millal peab registreerima?

  • Üle 1000 tonni aastas toodetavad või imporditavad ained pidi registreerima 1. detsembriks 2010. Ettevõte, kelle tarneahelas toodetakse või imporditakse ainet üle 1000 tonni, tohib hetkel kasutada vaid registreeritud ainet, mille tõendamiseks peab olema registreerimisnumber. 

  • 100–1000 tonni aastas toodetavad või imporditavad ained peab registreerima 1. juuniks 2013. Ettevõte, kelle tarneahelas toodetakse või imporditakse ainet 100–1000 tonni aastas, tohib kasutada vaid eelregistreeritud ainet kuni 1. juunini 2013, mille tõendamiseks peab olema eelregistreerimisnumber.

  • 1–100 tonni aastas toodetavad või imporditavad ained peab registreerima 1. juuniks 2018. Ettevõte, kelle tarneahelas toodetakse või imporditakse ainet 1–100 tonni aastas, tohib kasutada vaid eelregistreeritud ainet kuni 1. juunini 2018, mille tõendamiseks peab olema eelregistreerimisnumber.

 

Mis on registreerimise protsess? 

  •  Ettevõttele, kes on varem ainega turul olnud

Ettevõte, kes on varem ainega turul olnud, peab koheselt alustama registreerimise protsessi, sõltumata aine toodetavast või imporditavast kogusest, millele on tegelikult ette nähtud hilisem registreerimistähtaeg. Vaid eelregistreeritud ained saavad kasu hilisematest registreerimistähtaegadest.

Registreerimise protsessi esimeseks etapiks on teha Euroopa Kemikaaliametile järelepärimine. Järelepärimist on võimalik teha Euroopa Kemikaaliameti veebilehel olevaid juhiseid järgides - http://echa.europa.eu/et/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/inquiry.

Järelepärimise vastuseks jagatakse teavet varasemate registreerijate ning uuringute aruannete kokkuvõtete kohta ja jagatakse uue registreerijaga olemasolevaid uuringuandmeid. Pärast järelepärimise teostamist koostab registreerija registreerimistoimiku, esitab selle REACH-IT-s ning saab selle esitamise kohta registreerimisnumbri, mida on võimalik oma aine edasimüüjatele kinnitusena registreerimisest edastada.

  •  Ettevõttele, kes tuleb ainega esmakordselt turule

Esmakordselt turule tulev ettevõte toodab või impordib ainet koguses üle 1 tonni aastas esmakordselt peale 1. detsembrit 2008. Pärast seda kuupäeva ainega turule tulev ettevõte saab teha nn hilise eelregistreerimise kuue kuu jooksul alates aine esmakordsest tootmisest, importimisest või kasutamisest vähemalt 1 tonni aastas, kuid mitte hiljem kui 12 kuud enne registreerimistähtaega. See annab ettevõttele võimaluse olla turul aine toodetavast või imporditavast kogusest sõltuva registreerimistähtajani.

Eelregistreerimiseks peab ettevõte Euroopa Kemikaaliametile esitama teabe infosüsteemi REACH-IT kaudu. Eelregistreerimist on võimalik teha Euroopa Kemikaaliameti veebilehel olevaid juhiseid järgides - http://echa.europa.eu/et/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/pre-registration

Eestikeelne lisainformatsioon eelregistreerimise kohta on toodud Euroopa Kemikaaliameti koostatud „Eelregistreerimise küsimuste ja vastuste dokumendis“.

Eelregistreerimine on esmakordselt turule tulevale juriidilisele isikule tasuta.

Registreerija edastab oma tarneahelas olevatele ettevõtetele eelregistreerimisel saadud eelregistreerimisnumbri, et kinnitada aine registreerimise kavatsust. 

 

Mida peavad jälgima need ettevõtted tarneahelas, kes ei pea ainet ise registreerima?

Tarneahelas tegutseval ettevõttel on oluline teada oma tarneahela registreerija plaanidest. Nad peavad jälgima, et nende turule viidav aine on tarneahela tootja või importija poolt eelregistreeritud või registreeritud. Ettevõtted saavad selle teabe tootjalt või importijalt või tarneahelas ülevalpool asuvalt ettevõttelt.

 

Kust leiab lisainformatsiooni?

Euroopa Kemikaaliameti veebilehelt: http://echa.europa.eu/et/

Euroopa Kemikaaliameti loodud juhendite veebilehelt: http://echa.europa.eu/et/web/guest/guidance-documents/guidance-mainly-for-industry-use