Search

Avalikud arutelud

Ettepanekud selgroogsete loomadega katsete tegemiseks

Registreerijad ei saa Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) kooskõlastuseta teatavaid selgroogsete loomadega tehtavaid katseid läbi viia ning peavad seetõttu esitama ettepaneku ECHAle katsete tegemiseks ühe osana oma registreerimistoimikust. REACH-määrus nõuab, et ECHA avalikustaks aine nime, ohunäitaja, mille jaoks ettepanek katseteks selgroogsete loomadega on tehtud ja kuupäeva, milleks tuleb esitada mis tahes kolmandate isikute teave. Sellise teabe avalikustamise eesmärgiks on see, et kolmandad osapooled saavad esitada teaduslikult usaldusväärset teavet ja uuringuid, mis käsitlevad katsetamisettepanekus käsitletud ainet ja ohunäitajat, mida ECHA võiks arvesse võtta katsetamisettepaneku kohta otsust tehes.

Käesolevad avalikud arutelud

 

Ettepanekud klassifitseerimise ja märgistamise harmoniseerimiseks

Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist (CLP) jõustus 20. jaanuaril 2009. Kui harmoniseerimise ettepanek on vastu võetud, siis lisatakse aine CLP-määruse VI lisa 3. osa ohtlike ainete ühtse klassifitseerimise ja märgistamise nimekirja. Edaspidi peavad kõik sellise aine tootjad, importijad ja kasutajad EÜ-s järgima uut harmoniseeritud klassifikatsiooni ja märgistust.

Käesolevad avalikud arutelud

 

Ettepanekud väga ohtlike ainete identifitseerimiseks ja kandidaatainete loetellu lisamiseks

Euroopa komisjoni palvel koostavad liikmesriigi pädevad asutused või ECHA REACH-määruse VX lisa kohase toimiku identifitseerides väga ohtliku aine, mis lisatakse kandidaatainete loetellu autoriseerimisele minemise eesmärgiga. ECHA avalikustab seejärel esitatud toimiku ning kutsub kolmandaid osapooli kommenteerima. Esitatud kommentaare arutatakse liikmesriikide komitee poolt.

Käesolevad avalikud arutelud

 

ECHA ettepanekute eelnõu ainete lisamiseks autoriseerimisele minevate ainete loetellu

Autoriseerimise protsessi käigus võtab Euroopa komisjon vastu otsuseid ainete lisamiseks REACH-määruse XIV lisasse, mis on loetletud autorieerimisele minevate väga ohtlike ainete kandidaatainete loetelus. Otsused ainete lisamiseks XIV lisasse põhinevad ECHA ettepanekutel, võttes arvesse liikmesriikide komitee arvamust.

Käesolevad avalikud arutelud