Search

Makstavate tasude kohta:

Komisjoni määrus (EL) nr 440/2010, 21. mai 2010, Euroopa Kemikaaliametile vastavalt ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist käsitlevale Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1272/2008 makstavate lõivude kohta