Search

Toitu või sööta sisaldavad repellendid ja atraktandid

30. oktoobril 2014 aastal jõustus komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 1062/2014 biotsiidide tööprogrammi kohta. Selle määrusega on muuhulgas sätestatud nõuded biotsiididele, mis sisaldavad ainult toitu ja sööta ning on turul repellentidena või atraktantidena. 

Määruse (EÜ) nr 178/2002 kohaselt on toit ja sööt taimse või loomse päritoluga ning töödeldud, osaliselt töödeldud või töötlemata aine või toode, mis on ette nähtud inimestele tarbimiseks või loomadele söötmiseks. Siia alla ei kuulu toidust või söödast eraldatud ekstraktid ega üksikud toimeained.

Määrust (EL) nr 528/2012 (biotsiidimäärus) ei kohaldata repellentidena/atraktantidena kasutatava toidu ja sööda suhtes, kuid tööprogrammi käsitleva määrusega (EL) nr 1062/2014 seda sätet täpsustati. Nimelt, kui toode sisaldab ainult toitu/sööta ning lastakse turule eesmärgiga toimida kui repellent/atraktatnt, siis sellised tooted on biotsiidid ja kuuluvad biotsiidimääruse reguleerimisalasse.

Juhul, kui isik ostab toote, mis on turul kui toit/sööt, ja kasutab seda enda äranägemise järgi repellendina/atraktandina (näiteks kasutab mett herilaste ligimeelitamiseks), siis ei kohaldata biotsiidimäärust.

Vastavalt komisjoni delegeeritud määrusele (EL) nr 1062/2014 ei tohi alates 30. oktoobrist 2014 turule lasta tooteid, mille eesmärk on toimida repellendina/atraktandina, ilma kehtiva loata/registreerimistunnistuseta, isegi kui need sisaldavad ainult toitu/sööta.

Üleminekumeetmed

EL-i määruse 1062/2014 artikkel 21 kohaselt võivad liikmesriigid jätkata oma kehtiva süsteemiga lubades turul kättesaadavaks teha ja kasutada biotsiidide, mis sisaldavad olemasolevaid toimeained sh toitu või sööta, kuni:

  • 30. oktoober 2016 - turul kättesaadavaks tegemine
  • 30. aprill 2017 - olemasolevate laovarude kasutamine

Iga isik, kes on huvitatud asjaomasest aine ja tooteliigi kombinatsioonist teatamisest, esitab deklaratsiooni oma huvi kohta teatada ainest, mis on sobiv läbivaatamisprogrammi lisamiseks, ja edastab deklaratsiooni biotsiidiregistri (R4BP3) kaudu Euroopa Kemikaaliametile hiljemalt 30. oktoober 2015.

Võttes arvesse kõnealuste toodete omadusi, on tõenäoline, et need tooted vastavad biotsiidimääruse artikkel 25 alusel lihtsustatud loa andmise kriteeriumitele.