Search

Konfidentsiaalsus

Kemikaaliamet ja pädevad asutused keelduvad teabele juurdepääsu andmisest, kui selle avaldamine kahjustaks ärihuve või asjaomaste isikute eraelu puutumatust või turvalisust.

Järgmise teabe avaldamist peetakse tavaliselt asjaomaste isikute ärihuve või eraelu puutumatust või turvalisust kahjustavaks:

 • biotsiidi täieliku koostise üksikasjad;
 • toodetud või turul kättesaadavaks tehtud toimeaine või biotsiidi täpne kogus;
 • sidemed toimeaine tootja ja biotsiidi turulelaskmise eest vastutava isiku või biotsiidi turulelaskmise eest vastutava isiku ja toote turustajate vahel;
 • selgroogsetega tehtavatesse katsetesse kaasatud isikute nimed ja aadressid.

Avalik teave

Pärast biotsiidile loa andmist on avalik teave:

 • loaomaniku nimi ja aadress;
 • biotsiidi tootja nimi ja aadress;
 • toimeaine tootja nimi ja aadress;
 • biotsiidis leiduva(te) toimeaine(te) sisaldus ja biotsiidi nimetus;
 • biotsiidi füüsikalised ja keemilised andmed;
 • toimeaine või biotsiidi kahjutuks muutmise meetodid;
 • selliste katsete tulemuste kokkuvõte, mida nõutakse biotsiidimääruse artikli 20 kohaselt, et teha kindlaks biotsiidi tõhusus, mõju inimestele, loomadele ja keskkonnale ning vajaduse korral biotsiidi võime resistentsust põhjustada;
 • soovitatavad meetodid ja ettevaatusabinõud käitlemise, transpordi ja kasutamise ning tule ja muude ohuteguritega seonduvate riskide vähendamiseks;
 • ohutuskaardid;
 • biotsiidimääruse artikli 19 lõike 1 punktis c osutatud analüüsimeetodid;
 • biotsiidi ja selle pakendi hävitamise viisid;
 • biotsiidi mahavalgumise või lekkimise korral kohaldatavad toimimisviisid ja võetavad meetmed;
 • esmaabi ja meditsiinialane nõuanne juhuks, kui inimesed viga saavad.