Search

Biotsiidide klassifitseerimine, pakendamine ja märgistamine

Biotsiidide turul kättesaadavaks tegijad tagavad, et biotsiidid klassifitseeritakse, pakendatakse ja märgistatakse määruse (EÜ) nr 1272/2008 kohaselt.

Tooted, mida võib eksikombel pidada toiduaineks, sealhulgas joogiks, või söödaks, tuleb pakendada nii, et sellise eksimuse tõenäosus oleks minimaalne. Kui sellised tooted on üldsusele kättesaadavad, peavad need sisaldama koostisosi, mis nende tarbimise vastumeelseks muudavad, eelkõige laste jaoks.

Lisaks  peab tagama, et märgistus ei oleks eksitav toote mõju suhtes inimeste ja loomade tervisele või keskkonnale või selle tõhususe suhtes ning ei sisalda mingil juhul märkusi "madala riskitasemega biotsiid", "mittetoksiline", "tervisele kahjutu", "looduslik", "keskkonnasõbralik", "loomasõbralik" või muid samalaadseid märkusi.

Lisaks peab märgistusel olema selgelt ja kustutamatult esitatud järgmine teave:

a) iga toimeaine identsusandmed ja selle kontsentratsioon meetermõõdustiku ühikutes;

b) tootes sisalduvad nanomaterjalid (kui neid on) ning nendega seotud spetsiifilised ohud ja iga nanomaterjali nimetuse järel sulgudes sõna "nano";

c) biotsiidile pädeva asutuse või komisjoni poolt antud loa number;

d) loaomaniku nimi ja aadress;

e) oleku iseloomustus;

f) biotsiidi kasutusviisid, millele on luba antud;

g) tähenduslikult ja kasutajale arusaadavalt väljendatud kasutusjuhised, kasutamise sagedus ja määrad meetermõõdustiku ühikutes iga loa tingimuste kohaselt ettenähtud kasutusotstarbe jaoks;

h) andmed tõenäolise otsese või kaudse kõrvaltoime kohta ja esmaabijuhised;

i) lause "Enne kasutamist lugeda läbi kaasas olev juhend", kui tootega on kaasas infoleht, ning vajaduse korral hoiatuslaused haavatavatele elanikkonnarühmadele;

j) juhised biotsiidi ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks, sealhulgas vajaduse korral pakendi korduvkasutamise keeld;

k) partii number või tähis ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes;

l) vajaduse korral biotsiidi mõju tekkeks vajalik aeg, ohutusintervall biotsiidi kasutuskordade vahel või biotsiidiga töötlemise ja töödeldud toote järgmise kasutamise või inimeste või loomade juurdepääsu vahel piirkonnale, kus biotsiidi kasutati, sealhulgas andmed saastatusest puhastamiseks vajalike vahendite ja meetmete kohta ja töödeldud piirkondade vajaliku ventileerimise aeg; andmed seadmete sobiva puhastusviisi kohta; andmed toote kasutamise ja transpordi jooksul kasutatavate ettevaatusabinõude kohta;

m) vajaduse korral need kasutajarühmad, kellel on lubatud biotsiidi kasutada;

n) vajaduse korral teave konkreetse keskkonnaohu kohta, eelkõige seoses muude kui sihtorganismide kaitse ja vee saastumise ärahoidmisega;

o) mikroorganisme sisaldavate biotsiidide puhul märgistamisnõuded vastavalt direktiivile 2000/54/EÜ. Erandina esimesest lõigust võib märkida punktides e, g, h, j, k, l ja n osutatud teabe pakendile või pakendiga kaasas olevale infolehele, kui see on vajalik tulenevalt toote suurusest või funktsioonist.