Search

Artikkel 95 selgituseks

Alates 1. septembrist 2015 ei tohi biotsiidi, mis koosneb toimeainest või sisaldab või tekitab toimeainet, teha turul kättesaadavaks, välja arvatud juhul, kui toimeaine tarnija või toote tarnija on selliste tooteliikide puhul, kuhu toode kuulub, kantud biotsiidimääruse Artikkel 95 nimekirja, mis on väljastatud Kemikaaliameti (ECHA) lehel.

Antud nimekirja kantakse isikud, kes toodavad või impordivad toimeainet eraldi või biotsiidides ("toimeaine tarnija") või kes toodavad või teevad turul kättesaadavaks biotsiidi, mis koosneb toimeainest või sisaldab või tekitab seda ("toote tarnija") ja nad on ECHAle esitanud kas toimeaine täieliku toimiku, toimeaine täieliku toimiku teabekasutusnõusoleku või viite toimeaine täielikule toimikule, mille kõik andmekaitseperioodid on lõppenud ning ECHA on selle heaks kiitnud.

Eesti biotsiidi tootjale tähendab see seda, et nad peavad veenduma, et nende biotsiidis kasutatav(ate) toimeaine(te) tootja(d) on kantud Artikli 95 nimekirja.

Alates 1. septembrist 2015 peavad kõik registreerimistunnistuse või loa taotlejad esitama loa taotlusel toimeaine tootja andmed, kes tarnib neile toimeainet ning kes on kantud eelpool mainitud nimekirja selles tooteliigis, kuhu toode kuulub.

Kõik kehtiva registreerimistunnistuse või loa omanikud, kes juba teevad biotsiide turul kättesaadavaks, peavad alates 1. septembrist 2015 veenduma ja olema valmis esitama ametile tõendid, et nende toimeaine tarnija on lisatud artikkel 95 nimekirja selles tooteliigis, kuhu toode kuulub. Terviseamet aktsepteerib dokumendis „CA-May15-Doc.4.13 - Annex - Final - Article 95 implementation and enforcement.doc“ sisalduvaid vorme, mida täites tõendab toimeaine tootja/tarnija, et kohustused seoses artikkel 95-ga on täidetud.  Soovitame deklaratsioonid esimesel võimalusel täita ja olla valmis neid esitama. 

Eesti biotsiidi toimeaine tootja peab Artikli 95 nimekirja pääsemiseks esitama ECHAle:

  • biotsiidimääruse II lisa või vajaduse korral direktiivi 98/8/EÜ IIA lisa nõuetele vastava toimiku või
  • punktis a osutatud toimiku teabekasutusnõusoleku või
  • viite punktis a osutatud toimikule, mille kõik andmekaitseperioodid on lõppenud

Euroopa Kemikaaliameti kodulehel on toodud ka juhised ja selgitused Artikli 95 kohta

Vormid esitamiseks

Euroopa Komisjoni poolt koostatud vormid