Search

Komisjoni vastu võetud rakendus- ja delegeeritud õigusaktid

 • Komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/1985, 4. november 2015, mis tehakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artikli 3 lõikele 3 ja milles käsitletakse sidrunhappega immutatud viirusevastaseid pabersalvrätikuid

 • Komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/1751, 29. september 2015, milles käsitletakse ühe teatava bromadiolooni sisaldava biotsiidi loa tingimusi, mille kohta Ühendkuningriik on edastanud teatise kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artikliga 36

 • Komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/646, 23. aprill 2015, tahkete orgaaniliste ainete vähendamise eesmärgil turule lastavate bakterikultuuride kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artikli 3 lõikele 3

 • Komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/655, 23. aprill 2015, sääskede tõrjeks turule lastud polüdimetüülsiloksaanipõhise aine kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artikli 3 lõikele 3

 • Komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/411, 11. märts 2015, milles Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artikli 3 lõike 3 alusel käsitletakse kvaternaarseid ammooniumiühendeid sisaldavaid katioonseid polümeerseid sideaineid, mis on ette nähtud kasutamiseks värvides ja pinnakatetes

 • Komisjoni rakendusotsus (EL) 2014/758, 29. oktoober 2014, millega lükatakse tagasi teatava biotsiidi loa keelamine, millest Saksamaa teatas vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 98/8/EÜ

 • Komisjoni rakendusotsus (EL) 2014/757, 29. oktoober 2014, milles käsitletakse teatava IPBCd sisaldava biotsiidi loa piiranguid, millest Saksamaa teatas vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 98/8/EÜ

 • Komisjoni rakendusotsus (EL) 2014/756, 29. oktoober 2014, milles käsitletakse IPBCd ja propikonasooli sisaldavate biotsiidide lubadega seotud piiranguid, millest Saksamaa on teatanud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 98/8/EÜ

 • Komisjoni 4. augusti 2014. aasta delegeeritud määruse (EL) nr 1062/2014 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 528/2012 osutatud tööprogrammi kohta, milles käsitletakse kõigi biotsiidides sisalduvate olemasolevate toimeainete süstemaatilist läbivaatamist) parandus

 • Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 1062/2014, 4. august 2014, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 528/2012 osutatud tööprogrammi kohta, milles käsitletakse kõigi biotsiidides sisalduvate olemasolevate toimeainete süstemaatilist läbivaatamist

 • Komisjoni rakendusotsus (EL) 2014/402, 25. juuni 2014, milles käsitletakse Saksamaa poolt vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 98/8/EÜ teatatud piiranguid IPBCd sisaldavate biotsiidide lubades

 • Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 88/2014, 31. jaanuar 2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 (milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist) I lisa muutmise kord