Search

Mis on biotsiidimäärus ehk BPR?

22. mail 2012 võttis Euroopa Ühendus (EÜ) vastu biotsiide käsitleva määruse, mida kohaldatakse 1. septembrist 2013:
BPR ehk biotsiidimäärusega (määrus (EL) nr 528/2012) käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist.

Originaalversioon on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas viitega L 167, 27.06.2012.
BPR on määruse ingliskeelsetest sõnadest tulenev akronüüm (Biocidal Products Regulation)

Biotsiidimäärus on otsekohalduv ja seda rakendatakse samaaegselt kõikides Euroopa Ühenduse liikmesriikides.

Määruse (EL) nr 528/2012  konsolideeritud inglise keelne tekst

Määruse (EL) nr 528/2012 konsolideeritud eesti keelne tekst

Komisjoni vastu võetud rakendus- ja delegeeritud õigusaktid:

  • Komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/646, 23. aprill 2015, tahkete orgaaniliste ainete vähendamise eesmärgil turule lastavate bakterikultuuride kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artikli 3 lõikele 3
  • Komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/655, 23. aprill 2015, sääskede tõrjeks turule lastud polüdimetüülsiloksaanipõhise aine kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artikli 3 lõikele 3
  • Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 1062/2014, 4. august 2014, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 528/2012 osutatud tööprogrammi kohta, milles käsitletakse kõigi biotsiidides sisalduvate olemasolevate toimeainete süstemaatilist läbivaatamist
  • Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 88/2014, 31. jaanuar 2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 (milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist) I lisa muutmise kord