Search

Kättesaadavaks tegemise piirangud

Biotsiidi, mis on klassifitseeritud mürgiseks, väga mürgiseks, 1. või 1 A, 2. või 1 B kategooriasse kuuluvaks kantserogeenseks, mutageenseks või reproduktiivtoksiliseks kemikaaliks, ei tohi kättesaadavaks teha tarbijale tarbijakaitseseaduse tähenduses.

Biotsiidimääruse kohaselt kutsealaseks kasutamiseks ettenähtud biotsiide ei tohi kättesaadavaks teha tarbijale tarbijakaitseseaduse tähenduses. 

Kutsealaseks kasutamiseks ettenähtud biotsiide tohib kättesaadavaks teha üksnes hulgikaubanduses. 

Kutsealaseks kasutamiseks ettenähtud biotsiidide müügiga tegelemiseks peab majandustegevusteate esitama hulgikaubanduse tegevusalal. 

Majandustegevusteates esitatakse lisaks majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses sätestatule järgmised andmed: 

1) tegevuskoht või tegevuskohad, e-kaubanduse korral veebilehe aadress; 

2) kaup, mida soovitakse müüa (kutsealaseks kasutamiseks ettenähtud biotsiid). 

Biotsiidi turul kättesaadavaks tegevatel isikutel peavad olema teadmised biotsiidide ohtlike omaduste, riskide ohjamise ja kasutustingimuste kohta ning valmisolek vajaduse korral nõustada biotsiidi kasutajaid.