Search

Biotsiidi riiklik luba ja vastastikune tunnustamine

Biotsiidile tuleb taotleda luba vastavalt biotsiidimäärusele  528/2012/EL, kui toimeaine(d) on asjakohases tooteliigis heaks kiidetud ja kantud liidu heakskiidetud toimeainete nimekirja.

Luba saab taotleda kas üksikule biotsiidile või biotsiidiperele.

RIIKLIK LUBA

Kui biotsiid tehakse kättesaadavaks ühes ELi liikmesriigis, tuleb taotleda selles liikmesriigis riiklikku luba. Taotlus tuleb esitada läbi EL biotsiidiregistri (R4BP 3).

Taotluse saanud pädev asutus teeb 365 päeva jooksul pärast taotluse kinnitamist otsuse loa andmise kohta.

LOA VASTASTIKUNE TUNNUSTAMINE

Kui biotsiid tehakse kättesaadavaks mitmes ELi liikmesriigis, tuleb taotleda ühes liikmesriigis riiklikku luba ja teistes liikmesriikides loa vastastikust tunnustamist. Taotlus tuleb esitada läbi R4BP 3. Taotluse saanud pädev asutus teeb 120 päeva jooksul otsuse loa andmise kohta.

Loa vastastikust tunnustamist saab taotleda:

- järjestikku või

- paralleelselt.

Loa vastastikust järjestikku tunnustamist saab taotleda biotsiidile, mille kohta on juba ühes liikmesriigis riiklik luba antud.

Loa paralleelset vastastikust tunnustamist saab taotleda biotsiidile, mille kohta ei ole üheski liikmesriigis veel riiklikku luba antud. Taotlus esitatakse samaaegselt riikliku loa taotlemisega.

Lisateavet nii riikliku kui ka loa vastastikuse tunnustamise kohta leiab ECHA veebilehelt.