Search

Jälgi biotsiidi etikettil toodud märgistust!

Ohupiktogramm on kujutis toote pakendil või etikettil, mis sisaldab hoiatussümbolit ja mis edastab teavet biotsiidi poolt tervisele või keskkonnale põhjustatava kahju kohta. Klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise määrusega (CLP-määrus EÜ nr 1272/2008) kehtestati Euroopa Liidus ohtlike kemikaalide uus klassifitseerimise ja märgistamise süsteem. Ka piktogramme on muudetud ja need on kooskõlas ÜRO kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise globaalse harmoneeritud süsteemiga. Uued piktogrammid on punase äärisega ümbritsetud valged rombid ja nendega asendatakse varasema õigusakti kohaselt kehtinud oranžid ruudukujulised sümbolid. 1. detsembrist 2010 hakati teatud aineid ja segusid juba uue õigusakti kohaselt märgistama, kuid eelmised piktogrammid kehtivad turul 1. juunini 2017. Seni võite kohaliku kaubahalli või ehituskaupluse riiulitelt leida puhastusvahendeid, biotsiide või muid tooteid, mis on märgistatud kas oranži või valge piktogrammiga.